STATUT uchwała nr 43.2017 (format pdf)


 

UCHWAŁA NR 43/2017

SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO

z dnia 31 maja 2017 r.

Statut Uniwersytetu Szczecińskiego

Dział I  Zasady ogólne. 5

Dział II         Tradycja i zwyczaje. 7

Dział III       Organy Uniwersytetu. 10

Rozdział 1  Senat 11

Rozdział 2  Rektor 16

Rozdział 3  Rada wydziału. 19

Rozdział 4  Dziekan. 22

Dział IV       Konwent Uniwersytetu. 24

Dział V         Struktura organizacyjna. 25

Rozdział 1  Podstawowe jednostki organizacyjne. 25

Rozdział 2  Jednostki wewnętrzne wydziałów.. 26

Rozdział 3  Jednostki ogólnouczelniane, międzywydziałowe,  między­uczelniane i wspólne  30

Rozdział 4  Komisje dyscyplinarne. 33

Rozdział 5  Administracja. 34

Dział VI       Mienie oraz gospodarka finansowa. 35

Dział VII          Pracownicy. 38

Rozdział 1  Nawiązanie stosunku pracy. 38

Rozdział 2  Obowiązki pracowników.. 42

Rozdział 3  Urlopy i delegacja dla wykonania zadań badawczych. 43

Rozdział 4  Okresowe oceny nauczycieli akademickich. 44

Rozdział 5  Rozwiązanie stosunku pracy. 45

Rozdział 6  Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli akademickich. 46

Rozdział 7  Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi 46

Rozdział 8  Nagrody. 46

Dział VIII       Studia, studenci i doktoranci 47

Rozdział 1  Postanowienia ogólne. 47

Rozdział 2  Studia i studenci 47

Rozdział 3  Studencki staż asystencki 49

Rozdział 4  Studia trzeciego stopnia i doktoranci 50

Rozdział 5  Odpowiedzialność dyscyplinarna studentów i doktorantów.. 52

Dział IX       Zgromadzenia. Przepisy porządkowe. 52

Dział X         Przepisy przejściowe i końcowe. 55

Rozdział 1  Przepisy przejściowe. 55

Rozdział 2  Przepisy końcowe. 56

Załącznik nr 1. 57

WZÓR GODŁA, SZTANDARU, FLAGI, PIECZĘCI ORAZ LOGO, TEKST PIEŚNI GAUDE MATER POLONIA.. 57

Załącznik nr 2. 59

ZASADY CEREMONIAŁU UNIWERSYTECKIEGO.. 59

Rozdział 1  Stroje i insygnia. 59

Rozdział 2  Miejsca tradycji 60

Rozdział 3  Uroczystości uniwersyteckie. 61

Rozdział 4  Inne ważne wydarzenia uniwersyteckie. 66

Załącznik nr 2.1 Barwy podstawowych jednostek organizacyjnych. 69

Załącznik nr 2.2 Tekst przysięgi kandydatow na doktorów habilitowanych. 70

Załącznik nr 2.3  Tekst przysięgi kandydatów na doktorów.. 71

Załącznik nr 3. 73

WZÓR MEDALU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO.. 73

Załącznik nr 4. 75

ORDYNACJA WYBORCZA  UNIWERSYTETU SZCZECINSKIEGO.. 75

Rozdział 1  Postanowienia ogólne. 75

Rozdział 2  Skład i wybór Senatu. 78

Rozdział 3  Wybór rektora. 80

Rozdział 4  Wybór prorektorów.. 81

Rozdział 5  Skład i wybór rady wydziału. 82

Rozdział 6  Wybór dziekana. 83

Rozdział 7  Wybór prodziekanów.. 84

Rozdział 8  Skład i wybór uczelnianego kolegium elektorów.. 85

Rozdział 9  Skład i wybór wydziałowego kolegium elektorów.. 87

Rozdział 10    Kalendarz wyborczy. 88

Rozdział 11    Wybór komisji dyscyplinarnych. 89

Rozdział 12    Powoływanie komisji wyborczych. 89

Rozdział 13    Zadania komisji wyborczych. 90

Rozdział 14    Technika i przebieg głosowania. 90

Rozdział 15    Ważność wyborów.. 92

Rozdział 16    Wybory uzupełniające. 92

Załącznik nr 4.1. 93

Liczba prodziekanów w poszczególnych wydziałach  Uniwersytetu Szczecińskiego  93

Załącznik nr 5. 95

REGULAMIN ODBYWANIA POSIEDZEŃ  SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO.. 95

Rozdział 1  Zwoływanie posiedzeń Senatu. 95

Rozdział 2  Przygotowywanie materiałów na posiedzenie Senatu. 96

Rozdział 3  Przebieg posiedzenia Senatu. 97

Załącznik nr 6. 103

ORGANIZACJA SYSTEMU BIBLIOTECZNO-INFORMACYJNEGO, ZASADY KORZYSTANIA, OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW    103

Załącznik nr 7. 107

REGULAMIN KONKURSU W SPRAWIE ZATRUDNIENIA NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO.. 107

Rozdział 1  Przepisy ogólne. 107

Rozdział 2  Komisja konkursowa. 108

Rozdział 3  Przystąpienie i dopuszczenie do konkursu. 109

Rozdział 4  Przebieg konkursu. 110

Rozdział 5  Rozstrzygnięcie konkursu. 110

 

 

 


Dział I
Zasady ogólne

§ 1

 1. Uniwersytet Szczeciński w Szczecinie, zwany dalej „Uniwersytetem”, jest publiczną szkołą wyższą, utworzoną na mocy ustawy z dnia 21 lipca 1984 r. o utworzeniu Uniwersytetu Szczecińskiego (Dz. U. Nr 36, poz. 190).
 2. Uniwersytet może używać nazwy w językach obcych (University of Szczecin, Universität Szczecin, Université de Szczecin, Universitas Stetinensis).

§ 2

 1. Uniwersytet ma osobowość prawną, a jego siedzibą jest miasto Szczecin.
 2. Uniwersytet może prowadzić działalność także poza swoją siedzibą, w szczególności tworząc jednostki organizacyjne, w tym jednostki podstawowe.

§ 3

 1. Uniwersytet Szczeciński jako publiczna uczelnia akademicka działa na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, zwanej dalej „ustawą”, przepisów wykonawczych do tej ustawy, statutu i aktów prawnych wydanych na jego podstawie oraz na podstawie odrębnych przepisów w takim zakresie, w jakim dotyczą one struktury i działania szkół wyższych.
 2. W sprawach nieunormowanych przepisami, o których mowa w ust. 1, należy się kierować tradycją i dobrymi obyczajami akademickimi.
 3. Prawa i obowiązki pracowników, studentów oraz doktorantów Uniwersytetu Szczecińskiego mogą być kształtowane, w zakresie wynikającym z ustawy lub przepisów odrębnych, uchwałami Senatu, zarządzeniami rektora albo zarządzeniami kanclerza, a także uchwałami rad wydziałów i zarządzeniami dziekanów.
 4. Nadzór nad Uniwersytetem, w zakresie ustalonym przez ustawy, sprawuje minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego, zwany dalej „ministrem”. Wydział Teologiczny Uniwersytetu pozostaje dodatkowo pod nadzorem władz Kościoła katolickiego, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie uregulowaniami.

§ 4

 1. Do podstawowych zadań Uniwersytetu należy:
 • kształcenie i wychowywanie studentów oraz doktorantów w poczuciu odpowiedzialności za państwo polskie, za umacnianie zasad demokratycznego państwa prawa i poszanowanie praw człowieka, zgodnie z ideami humanizmu i tolerancji, w duchu szacunku dla prawdy i sumiennej pracy oraz przygotowywanie ich do pracy zawodowej;
 • prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych, świadczenie usług badawczych oraz transfer technologii do gospodarki;
 • kształcenie i promowanie kadr naukowych, a w szczególności kształcenie nauczycieli akademickich zdolnych zapewnić postęp nauki i rozwój dydaktyki;
 • kształcenie osób zainteresowanych uzupełnianiem zdobytej wiedzy, w tym kształcenie uzupełniające osób posiadających tytuły zawodowe lub aktywnych zawodowo;
 • tworzenie środowiska integrującego badania, kształcenie i rozwój kultury społecznego dialogu;
 • upowszechnianie i pomnażanie osiągnięć nauki, kultury i techniki, w tym przez gromadzenie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych i informacyjnych;
 • stwarzanie warunków do wszechstronnego rozwoju studentów i doktorantów;
 • działanie na rzecz rozwoju społeczności lokalnych i regionalnych;
 • stwarzanie osobom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia i badaniach naukowych.
 1. Uniwersytet wykonuje swoje zadania, utrzymując więzi z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami, instytucjami naukowymi, naukowo-dydaktycznymi, kulturalnymi, oświatowymi, gospodarczymi, a także z innymi zainteresowanymi podmiotami oraz uczestniczy w tworzeniu europejskiego obszaru szkolnictwa wyższego i europejskiej przestrzeni badawczej.

§ 5

 1. Uniwersytet działa w myśl zasady wolności badań naukowych i nauczania.
 2. Podstawową zasadą kształcenia na Uniwersytecie jest ukazywanie twórczej myśli badawczej oraz osiąganych wyników; wyraża się w tym jedność nauki i nauczania.

§ 6

 1. Pracownicy Uniwersytetu, studenci, doktoranci i słuchacze studiów podyplomowych tworzą społeczność akademicką, złączoną wspólnotą zadań, praw i obowiązków. Do wspólnoty tej należą ponadto emeryci i renciści Uniwersytetu.
 2. Społeczność akademicka uczestniczy w zarządzaniu Uniwersytetem za pośrednictwem pochodzących z wyboru organów kolegialnych i jednoosobowych. Studenci studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich tworzą samorząd studencki. Doktoranci prowadzonych przez Uniwersytet studiów doktoranckich tworzą samorząd doktorantów.
 3. Organy kolegialne Uniwersytetu składają się z przedstawicieli wszystkich grup społeczności akademickiej, a istotne decyzje tych organów, dotyczące poszczególnych grup społeczności akademickiej, są podejmowane po zasięgnięciu opinii tych grup lub ich przedstawicieli.
 4. Udział w posiedzeniu organu kolegialnego jest obowiązkiem pracownika, doktoranta i studenta wchodzącego w skład tego organu.
 5. W Uniwersytecie mogą działać, na zasadach określonych w dotyczących ich przepisach, organizacje zrzeszające pracowników, studentów, doktorantów, absolwentów oraz przyjaciół Uniwersytetu.
 6. Uniwersytet dba o zachowanie więzi z absolwentami i współpracuje z ich stowarzyszeniami.
 7. Uniwersytet troszczy się o zachowanie pamięci o zasłużonych pracownikach, studentach, doktorantach i absolwentach.

§ 7

 1. Wykłady na Uniwersytecie są otwarte.
 2. Senat może określić warunki korzystania z wykładów.

§ 8

 1. W Uniwersytecie działa uczelniany system zapewniania jakości kształcenia.
 2. Działaniem systemu objęci są studenci, doktoranci, słuchacze oraz pracownicy Uniwersytetu.
 3. Strukturę organizacyjną systemu określa rektor.
 4. Cele i zakres działania systemu określa senat w drodze uchwały.
 5. Rady wydziałów określają wydziałowe systemy jakości kształcenia.

§ 9

 1. W poszanowaniu własnej tradycji Uniwersytet dochowuje zwyczajów akademickich.
 2. Wyrazem tradycji oraz zwyczajów Uniwersytetu są również stałe i nadzwyczajne uroczystości akademickie.

Dział II
Tradycja i zwyczaje

§ 10

 1. Godłem Uniwersytetu są stylizowane litery US, nad którymi umieszczona jest ukoronowana głowa gryfa, nawiązująca do herbu miasta Szczecina. Całość okolona jest napisem „UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI”.
 2. Godło Uniwersytetu pozostaje w poszanowaniu wszystkich członków społeczności akademickiej Uniwersytetu.
 3. Godło Uniwersytetu może być umieszczone w pomieszczeniach Uniwersytetu, na drukach, wydawnictwach i oficjalnych zasobach elektronicznych Uniwersytetu oraz na odznakach Uniwersytetu. Umieszczanie godła Uniwersytetu na innych drukach, publikacjach lub przedmiotach wymaga zgody rektora.
 4. Prawo do noszenia odznaki z godłem Uniwersytetu przysługuje wszystkim członkom społeczności akademickiej.
 5. Logo Uniwersytetu składa się z logotypu przedstawiającego stylizowane litery „U” oraz „S”.

§ 11

 1. Sztandar Uniwersytetu przedstawia:
 • na stronie głównej (awers) – na białym tle błękitne stylizowane litery US, nad którymi umieszczona jest ukoronowana głowa gryfa nawiązująca do herbu miasta Szczecina. Całość okolona napisem „UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI”;
 • na stronie odwrotnej (rewers) – na błękitnym tle czerwony wspięty ukoronowany złotą koroną gryf nawiązujący do herbu Księstwa Szczecińskiego.
 1. Brzeg sztandaru jest obszyty złotą frędzlą.
 2. Sztandar przymocowany jest do drzewca zakończonego głowicą, która przedstawia godło państwowe.

§ 12

 1. Sztandar Uniwersytetu może być wykorzystywany podczas:
 • uroczystości uniwersyteckich;
 • świąt i uroczystości państwowych;
 • innych uroczystości odbywających się z udziałem przedstawicieli władz Uniwersytetu;
 • uroczystości pogrzebowych zasłużonych pracowników Uniwersytetu.
 1. Sztandarowi Uniwersytetu towarzyszy poczet sztandarowy w składzie ustalonym w załączniku nr 2 do statutu.

§ 13

Flaga Uniwersytetu przedstawia: skośne pasy w kolorze bordowym i granatowym, ułożone naprzemiennie i przedzielone białym paskiem. W centralnym miejscu flagi umieszczone jest godło Uniwersytetu.

§ 14

 1. Pieczęcią Uniwersytetu jest tłoczona pieczęć okrągła o średnicy 35 mm, zawierająca w środku wizerunek godła Rzeczypospolitej Polskiej, a w otoku napis: „Uniwersytet Szczeciński w Szczecinie”.
 2. Rektor decyduje o użyciu pieczęci Uniwersytetu.
 3. Pieczęcią kancelaryjną Uniwersytetu jest tłoczona pieczęć okrągła o średnicy 20 mm, zawierające w środku wizerunek godła Rzeczypospolitej Polskiej, a w otoku napis: „Uniwersytet Szczeciński w Szczecinie”; zasady używania pieczęci kancelaryjnych Uniwersytetu regulują przepisy odrębne.

§ 15

Pieśnią wykonywaną tradycyjnie w czasie uroczystości akademickich jest pieśń Gaude Mater Polonia.

§ 16

Wzór godła, sztandaru, flagi, pieczęci i logo oraz tekst pieśni Gaude Mater Polonia określa załącznik nr 1 do statutu.

§ 17

Zasady ceremoniału uniwersyteckiego są określone w załączniku nr 2 do statutu.

§ 18

 1. Każda z podstawowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu ma własne barwy oraz może mieć odróżniający ją znak graficzny (logo), zgodny z księgą znaków Uniwersytetu.
 2. Barwy podstawowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu ustala załącznik nr 2 statutu.
 3. Księgę znaków Uniwersytetu Szczecińskiego ustala rektor w drodze zarządzenia, po uzyskaniu opinii ze strony zainteresowanych rad wydziałów.

§ 19

 1. Najwyższą godnością nadawaną przez senat osobom szczególnie zasłużonym dla rozwoju nauki, kultury lub życia społecznego jest tytuł doktora honoris causa.
 2. Tytuł doktora honoris causa Uniwersytet może nadać także osobie wyjątkowo zasłużonej dla Uniwersytetu.
 3. Tytułu doktora honoris causa nie nadaje się ani obecnym albo byłym pracownikom Uniwersytetu, ani osobom, które uzyskały stopień doktora w Uniwersytecie.

§ 20

 1. Postępowanie w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa przeprowadza senat na wniosek rady podstawowej jednostki organizacyjnej uprawnionej do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego.
 2. Wszczęcie postępowania wymaga uzgodnienia z rektorem.

§ 21

W postępowaniu o nadanie tytułu doktora honoris causa uchwały senatu wymaga:

 • wszczęcie postępowania;
 • wyznaczenie promotora i recenzentów;
 • nadanie tytułu doktora honoris causa.

§ 22

 1. W postępowaniu o nadanie tytułu doktora honoris causa senat wyznacza co najmniej trzech recenzentów, w tym co najmniej dwóch spoza grona pracowników Uniwersytetu, z zastrzeżeniem ust. 2.
 2. W przypadku, o którym mowa w § 19 ust. 2, wszyscy recenzenci mogą zostać wyznaczeni z grona pracowników Uniwersytetu, przy czym co najmniej dwóch spoza wydziału, na wniosek którego wszczęto postępowanie.

§ 23

 1. Uchwałę o nadaniu tytułu doktora honoris causa podejmuje senat po przedstawieniu opinii promotora oraz recenzji.
 2. Uchwała o nadaniu tytułu doktora honoris causa stanowi podstawę do przeprowadzenia uroczystej promocji w formie określonej w uchwale. Senat może upoważnić rektora do określenia formy promocji.

§ 24

 1. Za wybitne osiągnięcia w pracy naukowej, dydaktycznej, wychowawczej lub społecznej osoby, o których mowa w § 19 ust. 3, mogą być uhonorowane uroczystym odnowieniem doktoratu.
 2. O uroczystym odnowieniu doktoratu decyduje senat na wniosek rady podstawowej jednostki organizacyjnej lub rektora.
 3. Szczegółowe zasady postępowania w sprawie uroczystego odnowienia doktoratu określa senat w drodze uchwały.

§ 25

 1. Profesorowi innej uczelni krajowej, zagranicznej lub innej instytucji naukowej, niezatrudnionemu w Uniwersytecie, który w sposób szczególny przyczynił się do rozwoju Uniwersytetu, albo przysporzył mu dobrego imienia, może być przyznany tytuł profesora honorowego podstawowej jednostki organizacyjnej.
 2. Tytuł profesora honorowego może zostać przyznany także szczególnie zasłużonemu pracownikowi naukowo-dydaktycznemu danej podstawowej jednostki organizacyjnej, posiadającemu stopień naukowy doktora habilitowanego albo tytuł naukowy i niezatrudnionemu już w tej jednostce, po jego przejściu na emeryturę.
 3. Szczegółowe zasady przyznawania tytułu profesora honorowego ustala senat po zasięgnięciu opinii właściwej rady podstawowej jednostki organizacyjnej.
 4. Tytuł profesora honorowego przyznaje rektor na wniosek kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej, złożony za zgodą właściwej rady i po zasięgnięciu opinii senatu.

§ 26

 1. Osobie lub instytucji szczególnie zasłużonej dla Uniwersytetu, na wniosek rektora, senat może przyznać Medal Uniwersytetu Szczecińskiego.
 2. Medal Uniwersytetu Szczecińskiego wręcza rektor na posiedzeniu senatu albo w czasie uroczystości akademickich.
 3. Wzór medalu określa załącznik nr 3 do statutu.

§ 27

Uroczyste promocje doktorskie i habilitacyjne odbywają się zgodnie z ceremoniałem i tradycją Uniwersytetu.

§ 28

 1. Stosownie do zwyczaju rektor, dziekani, profesorowie i doktorzy habilitowani Uniwersytetu mają przywilej występowania w tradycyjnych togach, z insygniami sprawowanych urzędów.
 2. Forma i barwa tóg oraz rodzaj insygniów odpowiadają ukształtowanym w Uniwersytecie zwyczajom.
 3. Insygniami rektora są berło, łańcuch i pierścień.
 4. Uroczyste przekazanie insygniów jest symbolicznym wprowadzeniem na urząd.

Dział III
Organy Uniwersytetu

§ 29

 1. Organami Uniwersytetu są:
 • senat,
 • rektor,
 • rada wydziału,
 1. Organami wyborczymi Uniwersytetu są kolegia elektorów.
 2. Skład kolegiów elektorów oraz tryb wyboru ich członków określa ordynacja wyborcza Uniwersytetu Szczecińskiego (zwana dalej „ordynacją wyborczą Uniwersytetu”), stanowiąca załącznik nr 4 do statutu.

§ 30

Zasady sprawowania nadzoru nad zgodnością z prawem działania organów Uniwersytetu określają przepisy ustawy.

 

Rozdział 1
Senat

§ 31

 1. W skład senatu wchodzą:
 • rektor;
 • prorektorzy, w liczbie nie większej niż czterech;
 • dziekani, w liczbie jedenastu;
 • nauczyciele akademiccy posiadający tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego, zatrudnieni na wydziałach, w liczbie piętnastu;
 • nauczyciele akademiccy niewymienieni w pkt 4, w liczbie trzynastu (po jednym z każdego wydziału oraz dwie osoby reprezentujące jednostki międzywydziałowe i ogólnouczelniane);
 • przedstawiciele studentów, w liczbie dwunastu;
 • przedstawiciele doktorantów, w liczbie jednego;
 • pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi, w liczbie trzech.
 1. Osoby wymienione w ust.1 tworzą statutowy skład senatu. W każdym przypadku, w którym przepisy statutu odwołują się do „statutowej liczby członków senatu” należy tę liczbę ustalać w odniesieniu do statutowego składu senatu.
 2. Skład Senatu, w odniesieniu do liczby senatorów z poszczególnych wydziałów, reprezentujących nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego, ustalają przepisy ordynacji wyborczej Uniwersytetu.

§ 32

Zasady wyboru członków senatu spośród nauczycieli akademickich, doktorantów, studentów oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi określa ordynacja wyborcza Uniwersytetu.

§ 33

 1. Do kompetencji senatu należy:
 • uchwalanie i zmiana statutu;
 • dokonywanie wiążącej wykładni statutu oraz innych uchwał senatu;
 • ustalanie zasad działania Uniwersytetu oraz wytycznych dla rad wydziałów w zakresie wykonywania podstawowych zadań Uniwersytetu;
 • ustalanie zasad gospodarki finansowej Uniwersytetu;
 • uchwalanie strategii rozwoju Uniwersytetu;
 • uchwalanie regulaminu studiów, regulaminu studiów doktoranckich, regulaminu studiów podyplomowych;
 • określanie kierunków studiów i poziomu studiów prowadzonych przez podstawowe jednostki organizacyjne Uniwersytetu;
 • podejmowanie uchwał w sprawie prowadzenia wspólnie z inną uczelnią kierunku studiów interdyscyplinarnych;
 • ustalanie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji, w tym prowadzonej w drodze elektronicznej, dla poszczególnych kierunków studiów;
 • określanie formy studiów doktoranckich oraz warunków i trybu rekrutacji na studia doktoranckie;
 • określanie, na okres co najmniej trzech lat, szczegółowych zasad przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów konkursów międzynarodowych i ogólnopolskich, w tym organizowanych przez Uniwersytet;
 • określanie liczby miejsc na poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych na dany rok akademicki;
 • wyrażanie opinii w sprawie utworzenia, przekształcenia i likwidacji podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni, w tym filii albo jednostki zamiejscowej;
 • zatwierdzanie planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu zgodnie z przepisami o finansach publicznych oraz o rachunkowości;
 • zatwierdzanie sprawozdania finansowego Uniwersytetu zgodnie z przepisami o rachunkowości;
 • uchwalanie programu naprawczego, o którym mowa w art. 100a ustawy i przedkładanie go ministrowi nadzorującemu Uniwersytet;
 • wyrażanie, z zastrzeżeniem art. 90 ust. 4 ustawy, zgody na dokonanie czynności zobowiązującej lub rozporządzającej, niezwiązanej z bieżącym zarządzaniem uczelnią, której przedmiot przekracza wartość 200.000 zł oraz na nabycie mienia, którego przedmiot przekracza wartość 200.000 zł;
 • wyrażanie zgody na utworzenie spółki celowej, o której mowa w art.86a ustawy;
 • wyrażanie opinii w sprawie zawarcia przez rektora umowy o współpracy z podmiotem zagranicznym;
 • wyrażanie zgody na utworzenie akademickiego inkubatora przedsiębiorczości lub centrum transferu technologii w formie prawem przewidzianej;
 • zatwierdzanie regulaminu akademickiego inkubatora przedsiębiorczości i regulaminu centrum transferu technologii;
 • uchwalanie regulaminu zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji;
 • uchwalanie regulaminu korzystania z infrastruktury badawczej Uniwersytetu;
 • wyrażanie zgody na podjęcie lub kontynuowanie dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy przez nauczyciela akademickiego pełniącego funkcję rektora;
 • określanie wymogów, jakie musi spełniać wniosek dotyczący zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego osoby posiadającej stopień naukowy doktora;
 • wyrażanie opinii w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora zwyczajnego i nadzwyczajnego;
 • wyrażanie opinii w sprawie zatrudnienia na stanowisku kanclerza;
 • wyrażanie opinii w sprawie zatrudnienia na stanowisku dyrektora akademickiego inkubatora przedsiębiorczości (działającego w formie jednostki ogólnouczelnianej) lub dyrektora centrum transferu technologii (działającego w formie jednostki ogólnouczelnianej);
 • wyrażanie opinii w sprawie zatrudnienia na stanowisku dyrektora biblioteki;
 • wyrażanie opinii w sprawie kandydatów Uniwersytetu jako wspólnika spółek handlowych, na członków organów tych spółek;
 • wnioskowanie do ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego o mianowanie na stanowisko profesora zwyczajnego lub profesora nadzwyczajnego osoby pełniącej funkcję rektora;
 • wnioskowanie do ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego o wypowiedzenie rektorowi stosunku pracy oraz wygaśnięcie mandatu w sytuacji, o której mowa w art. 129 ust. 7 w związku z art. 129 ust. 5 ustawy;
 • wyrażanie opinii w sprawie wniosku ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego o odwołanie rektora w przypadku stwierdzenia naruszenia przez rektora przepisów prawa lub statutu;
 • ustalanie zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, rodzajów zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków, w tym wymiaru zadań dydaktycznych dla poszczególnych stanowisk, zasad jego obniżania oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych;
 • określanie zasad wykonywania zajęć dydaktycznych poza uczelnią;
 • określanie zasad i trybu powierzania nauczycielowi akademickiemu zajęć dydaktycznych w wymiarze przekraczającym liczbę godzin ponadwymiarowych;
 • uchwalanie regulaminu określającego zasady i tryb przyznawania nagród rektora;
 • określanie środków na wynagrodzenia dla pracowników Uniwersytetu, w ramach środków posiadanych przez Uniwersytet;
 • uchwalanie warunków i trybu kierowania przez Uniwersytet za granicę jego pracowników, doktorantów i studentów w sprawach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych;
 • określanie wytycznych dotyczących ustalania planu urlopów wypoczynkowych dla poszczególnych grup pracowników;
 • stwierdzanie zgodności regulaminu samorządu studenckiego oraz samorządu doktorantów z ustawą i statutem Uniwersytetu;
 • określanie warunków korzystania z wykładów;
 • określanie zasad pobierania opłat za świadczone przez Uniwersytet usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat, w całości lub części, studentów lub doktorantów, w szczególności tych, którzy osiągają wybitne wyniki w nauce lub uczestniczyli w międzynarodowych programach stypendialnych, a także tych, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej;
 • określanie warunków zwalniania studenta z obowiązku odbycia praktyk;
 • zatwierdzanie wzoru uczelnianego dyplomu ukończenia studiów;
 • nadawanie tytułu doktora honoris causa;
 • odnawianie doktoratu;
 • ustalanie szczegółowych zasad przyznawania tytułu profesora honorowego;
 • powoływanie stałych i doraźnych komisji senackich;
 • zatwierdzanie decyzji rektora o czasowym zawieszeniu zajęć na Uniwersytecie lub w jego jednostkach organizacyjnych albo o czasowym zamknięciu Uniwersytetu lub jego jednostki organizacyjnej;
 • wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez rektora, radę wydziału albo członków senatu w liczbie co najmniej 1/5 statutowej liczby członków tego organu;
 • wyrażenie opinii w sprawie zlecenia przez ministra właściwego ds. kultury fizycznej w uzgodnieniu z ministrem właściwym ds. szkolnictwa wyższego wykonania określonego zadania w dziedzinie nauczania lub kształcenia kadr na potrzeby sportu;
 • zgłaszanie ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego i nauki kandydatów do Polskiej Komisji Akredytacyjnej;
 • określanie efektów kształcenia dla danego kierunku, poziomu i profilu kształcenia;
 • określanie organizacji potwierdzania efektów uczenia się, w tym zasad, warunków i trybu potwierdzania efektów uczenia się oraz sposobu powoływania i trybu działania komisji weryfikujących efekty uczenia się;
 • ustalenie wzoru umowy, o której mowa w art. 160a ustawy.
 1. Do kompetencji senatu należy także wyrażanie opinii wspólnoty akademickiej Uniwersytetu w każdej sprawie przedłożonej przez rektora, radę podstawowej jednostki organizacyjnej albo co najmniej dziesięciu członków senatu.
 2. W sprawach należących do jego kompetencji senat może żądać wyjaśnień i informacji od wszystkich członków wspólnoty akademickiej Uniwersytetu.

§ 34

Uchwała senatu w sprawie zasad gospodarki finansowej Uniwersytetu, o której mowa w § 33 ust. 1 pkt 4, określa także wymagania dotyczące sprawowania przez rektora nadzoru nad prowadzeniem gospodarki finansowej przez dziekanów i kierowników innych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu.

§ 35

 1. Przewodniczącym senatu jest rektor.
 2. Tryb zwoływania i odbywania posiedzeń senatu określa regulamin stanowiący załącznik nr 5 do statutu, dalej określany jako regulamin posiedzeń senatu.
 3. W posiedzeniach senatu uczestniczą z głosem doradczym: kanclerz, kwestor, dyrektor biblioteki głównej, przedstawiciele związków zawodowych działających w Uniwersytecie, po jednym z każdego związku.
 4. Na posiedzenia senatu mogą być zapraszani doktorzy honoris causa Uniwersytetu, profesorowie honorowi wydziałów, przedstawiciele konwentu, przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, eksperci, kierownicy jednostek współpracujących z Uniwersytetem oraz rektorzy innych uczelni. Rektor może zaprosić także inne osoby, których udział w obradach dotyczących określonego zagadnienia uzna za celowy.
 5. Osobom zaproszonym przysługuje prawo zabrania głosu.

§ 36

 1. Uchwały senatu zapadają bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy statutowej liczby jego członków, chyba że ustawa lub statut określają wyższe wymagania.
 2. Uchwały, z zastrzeżeniem ust. 3, są podejmowane w głosowaniu jawnym.
 3. W głosowaniu tajnym podejmowane są uchwały w sprawach personalnych oraz na wniosek poparty przez co najmniej 1/5 członków senatu obecnych na posiedzeniu.
 4. Uchwały senatu podjęte w zakresie kompetencji stanowiących są wiążące dla innych organów uczelni, jej pracowników, doktorantów, studentów i słuchaczy studiów podyplomowych.
 5. Zasady przygotowywania projektów oraz tryb podejmowania uchwał określa Regulamin posiedzeń senatu.
 6. Uchwały senatu podlegają publikacji w Monitorze Uniwersytetu Szczecińskiego.

§ 37

 1. Senat powołuje stałe i doraźne komisje senackie.
 2. Stałymi komisjami senatu są:
 • Komisja ds. Budżetu i Finansów;
 • Komisja ds. Kształcenia;
 • Komisja ds. Nagród i Odznaczeń;
 • Komisja ds. Nauki;
 • Komisja ds. Organizacyjno-prawnych;
 • Komisja ds. Współpracy Międzynarodowej;
 • Komisja ds. Wydawnictw.
 1. Zadaniem stałych komisji jest opiniowanie i przygotowywanie wniosków odnoszących się do oznaczonej dziedziny działalności Uniwersytetu.
 2. Komisje doraźne są powoływane w celu rozpatrzenia określonej sprawy. Uchwała senatu o powołaniu komisji określa jej skład, w tym przewodniczącego i zadania komisji. Komisja doraźna rozwiązuje się z chwilą wykonania powierzonego jej zadania.

§ 38

 1. Liczbę członków komisji określa senat.
 2. Członków komisji i ich przewodniczących powołuje i odwołuje senat spośród swoich członków, z zastrzeżeniem przepisu ust. 3.
 3. W skład komisji senackiej wchodzi co najmniej dwóch członków senatu posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego. Jeżeli uchwała o powołaniu komisji przewiduje, że w jej skład wchodzą też przedstawiciele działających w Uniwersytecie związków zawodowych, przedstawiciele studentów lub doktorantów, to prawo do wskazania przedstawicieli przysługuje odpowiednio związkom zawodowym, samorządowi studenckiemu lub doktorantów.
 4. Senat powołuje stałe komisje w terminie dwóch miesięcy od rozpoczęcia kadencji.
 5. Kadencja komisji rozpoczyna się z dniem dokonania wyboru wszystkich jej członków.
 6. Kadencja komisji stałej kończy się wraz z upływem kadencji senatu. Komisje stałe działają do dnia wyboru członków nowej komisji przez senat nowej kadencji.

§ 39

 1. Do posiedzeń komisji mają odpowiednie zastosowanie przepisy regulaminu posiedzeń senatu.
 2. Posiedzenia komisji zwołuje jej przewodniczący z własnej inicjatywy, na wniosek senatu, rektora lub pisemny wniosek złożony przez członków komisji w liczbie 1/3 składu komisji. Posiedzenie komisji może także zwołać rektor z własnej inicjatywy.

§ 40

 1. Do zadań przewodniczącego komisji senackiej należy w szczególności:
 • przewodniczenie posiedzeniom komisji i kierowanie jej pracami;
 • przedstawianie senatowi lub rektorowi przygotowanych przez komisję opinii i wniosków;
 • składanie senatowi sprawozdań z działalności komisji.
 1. Przewodniczący komisji senackiej może żądać od wszystkich jednostek organizacyjnych Uniwersytetu, jego pracowników, studentów oraz doktorantów informacji, wyjaśnień, sprawozdań i innych dokumentów w sprawach należących do właściwości komisji. Może również żądać od każdego pracownika, studenta i doktoranta udziału w posiedzeniach komisji.
 2. Przewodniczący komisji może zaprosić na posiedzenie komisji osoby spoza składu senatu.

 

Rozdział 2
Rektor

§ 41

 1. Rektor piastuje najwyższą godność w Uniwersytecie i przysługuje mu tytuł „Magnificencja”.
 2. Rektor kieruje działalnością Uniwersytetu i reprezentuje go na zewnątrz, jest przełożonym pracowników, studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych Uniwersytetu.

§ 42

Zasady wyboru rektora określa ordynacja wyborcza Uniwersytetu.

§ 43

 1. Obowiązki rektora w sytuacji, gdy wygasł jego mandat albo zawieszono w wykonywaniu uprawnień osobę pełniącą funkcję rektora, pełnią prorektorzy, zgodnie z przydziałem obowiązków dokonanym przez rektora. Rektor wyznacza zarządzeniem prorektora pełniącego jego obowiązki, nieprzydzielone prorektorom, w przypadku nieobecności albo braku możliwości sprawowania funkcji.
 2. Prorektorzy pełnią obowiązki do dnia objęcia funkcji przez nowego rektora albo do dnia, w którym cofnięte zostało zawieszenie w wykonywaniu uprawnień osoby pełniącej funkcję rektora.

§ 44

Rektor podejmuje decyzje we wszystkich sprawach dotyczących Uniwersytetu, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych przez ustawę lub statut do kompetencji innych organów Uniwersytetu, a w szczególności:

 • opracowuje projekt i realizuje strategię rozwoju Uniwersytetu, uchwalaną przez senat;
 • podejmuje decyzje dotyczące mienia i gospodarki Uniwersytetu;
 • może upoważnić dziekana wydziału do dokonania określonej czynności prawnej o zasięgu wydziałowym albo do dokonywania w określonym zakresie czynności prawnych o zasięgu wydziałowym w sytuacji, w której łączna wartość czynności już przez dziekana dokonanych w roku budżetowym przekroczyła 200.000 zł;
 • sprawuje nadzór nad działalnością dydaktyczną i badawczą Uniwersytetu;
 • sprawuje nadzór nad prowadzeniem gospodarki finansowej w Uniwersytecie, dbając o przestrzeganie przez osoby zobowiązane zasad tej gospodarki ustalonych przez senat;
 • sprawuje nadzór nad wdrożeniem i doskonaleniem uczelnianego systemu zapewniania jakości kształcenia;
 • określa zakres obowiązków prorektorów oraz udziela im upoważnień do podejmowania czynności prawnych w zakresie przekazanych kompetencji;
 • sprawuje nadzór nad administracją Uniwersytetu;
 • tworzy, przekształca i znosi jednostki organizacyjne określone w ustawie lub w statucie;
 • zawiera umowy o współpracy z podmiotami zagranicznymi;
 • dba o przestrzeganie prawa oraz zapewnienie bezpieczeństwa na terenie Uniwersytetu;
 • występuje z wnioskiem do senatu o uchylenie uchwały rady wydziału sprzecznej z ustawą, statutem, uchwałą senatu, regulaminami i innymi przepisami wewnętrznymi Uniwersytetu lub naruszającej ważny interes Uniwersytetu;
 • rozpatruje odwołania od decyzji dziekana;
 • przedkłada senatowi pisemne sprawozdanie z działalności Uniwersytetu;
 • przedkłada senatowi do zatwierdzenia projekt planu rzeczowo-finansowego i sprawozdanie finansowe Uniwersytetu;
 • powierza spółce celowej zarządzanie prawami własności przemysłowej Uniwersytetu w zakresie jego komercjalizacji;
 • ustala na każdy kolejny rok akademicki wysokość opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia;
 • ustala wysokość opłat za świadczone przez Uniwersytet usługi edukacyjne;
 • nawiązuje i rozwiązuje stosunek pracy z nauczycielem akademickim;
 • wyraża zgodę na podjęcie lub kontynuowanie przez nauczyciela akademickiego dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy u pracodawcy prowadzącego działalność dydaktyczną lub naukowo-badawczą;
 • powołuje rzeczników dyscyplinarnych;
 • w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu studenckiego ustala wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne;
 • w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu studenckiego ustala regulamin, o którym mowa w art. 186 ust. 1 ustawy;
 • na wniosek rady podstawowej jednostki organizacyjnej tworzy studia doktoranckie;
 • uchyla uchwałę organu samorządu studenckiego albo samorządu doktorantów niezgodną z przepisami prawa, statutem uczelni, regulaminem studiów lub regulaminem samorządu;
 • rejestruje i prowadzi rejestr uczelnianych organizacji studenckich i doktoranckich;
 • uchyla uchwałę organu uczelnianej organizacji studenckiej lub doktoranckiej niezgodną z przepisami prawa, statutem uczelni lub statutem (regulaminem, deklaracją założycielską) tej organizacji;
 • wznawia postępowania w sprawie nadania tytułu zawodowego i wydania dyplomu oraz stwierdza nieważność decyzji o nadaniu tytułu zawodowego i wydaniu dyplomu;
 • wyraża zgodę na zorganizowanie przez pracowników uczelni, doktorantów i studentów zgromadzenia w lokalu Uniwersytetu;
 • wnioskuje o zwiększenie ogólnej liczby osób, które Uniwersytet może przyjąć na studia stacjonarne na dany rok akademicki, powyżej 2% liczby studentów przyjętych na studia stacjonarne na poprzedni rok akademicki;
 • zwalnia całkowicie lub częściowo z obowiązków dydaktycznych członka Polskiej Komisji Akredytacyjnej, będącego nauczycielem akademickim;
 • zawiadamia ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego o zaprzestaniu spełniania przez wydział warunków do prowadzenia studiów, w tym o zmianach w stanie zatrudnienia wpływających na posiadane uprawnienia do prowadzenia studiów;
 • zapewnia studentom możliwości kontynuowania studiów w warunkach określonych w art. 11c ust. 5 ustawy;
 • zawiadamia ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego oraz Polską Komisję Akredytacyjną o zmianie, o której mowa w art. 11d ust. 1 lub 3 ustawy;
 • corocznie składa w Systemie POL-on oświadczenia potwierdzające, że dane, o których mowa w art. 34a ust. 1 ustawy, wprowadzone przez Rektora do Systemu POL-on, są zgodne ze stanem faktycznym;
 • przedstawia ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego roczne sprawozdanie z działalności Uniwersytetu, a nadto sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego;
 • przekazuje ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego uchwały właściwych organów Uniwersytetu w sprawach:
  1. uruchomienia lub zniesienia kierunku studiów wraz z informacją o obsadzie kadrowej na prowadzonych kierunkach studiów,
  2. utworzenia zamiejscowej jednostki organizacyjnej wraz z informacją o bazie materialnej i obsadzie kadrowej tej jednostki,
  3. planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu;
 • zatrudnia dyrektora akademickiego inkubatora przedsiębiorczości lub centrum transferu technologii, działających w formie jednostek ogólnouczelnianych, po zasięgnięciu opinii senatu;
 • tworzy spółkę celową, o której mowa w art. 86c ust. 1 ustawy;
 • wprowadza do Systemu POL-on dane dotyczące nauczyciela akademickiego lub pracownika naukowego, określone w art. 129a ust. 2;
 • może udzielić nauczycielowi akademickiemu posiadającemu co najmniej stopień naukowy doktora, nie częściej niż raz na siedem lat zatrudnienia w Uniwersytecie, płatnego urlopu naukowego w wymiarze nieprzekraczającym roku w celu przeprowadzenia badań poza Uniwersytetem;
 • wydaje skierowanie do uprawnionego lekarza w celu przeprowadzenia badania lekarskiego w przypadku wniosku nauczyciela akademickiego o udzielenie urlopu dla poratowania zdrowia;
 • udziela nauczycielowi akademickiemu urlopu dla poratowania zdrowia na podstawie orzeczenia lekarskiego;
 • wprowadza do Systemu POL-on dane dotyczące prac dyplomowych, określone w art. 167b ust. 2 ustawy;
 • wprowadza pracę dyplomową do repozytorium po zdaniu przez studenta egzaminu dyplomowego;
 • wprowadza do Systemu POL-on dane dotyczące studentów i doktorantów, określone w art. 170c ust. 2 oraz art. 201a ust.2 ustawy oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 170d ustawy.

§ 45

Rektor, sprawując nadzór nad prowadzeniem gospodarki finansowej w Uniwersytecie, o którym mowa w § 44 pkt 5, ma w szczególności prawo, na zasadach określonych przez senat w uchwale wydanej w oparciu o § 33 pkt 4, zawiesić uprawnienia dziekana lub kierownika innej jednostki organizacyjnej do samodzielnego dysponowania środkami pieniężnymi postawionymi do dyspozycji tej jednostki, przejmując wykonywanie tych uprawnień bądź powołując do ich wykonywania swojego pełnomocnika.

§ 46

 1. Rektor wykonuje swoje zadania przy pomocy prorektorów.
 2. Zakres obowiązków prorektorów określa rektor, informując o tym wspólnotę akademicką Uniwersytetu.
 3. Prorektor, na podstawie upoważnienia udzielonego przez rektora, ma prawo do załatwiania spraw w imieniu rektora w zakresie przez niego ustalonym, a w szczególności do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń oraz podejmowania innych aktów lub czynności.
 4. Zasady wyboru prorektorów określa ordynacja wyborcza Uniwersytetu.

§ 47

 1. Rektor i prorektorzy tworzą kolegium rektorskie, będące organem doradczym rektora. Rektor może włączyć w skład kolegium także inne osoby.
 2. Zasady działania kolegium rektorskiego określa rektor.

§ 48

 1. Dla realizacji zadań związanych z działalnością Uniwersytetu rektor może powoływać pełnomocników, z zastrzeżeniem ust. 2.
 2. W sprawach dotyczących pracowników, doktorantów i studentów rektor może upoważniać wskazane osoby tylko do przygotowania projektów decyzji.

§ 49

 1. Rektor może powoływać stałe lub doraźne komisje rektorskie.
 2. Rektor określa zadania komisji.
 3. Komisje działają na podstawie wytycznych ustalonych przez rektora lub prorektora.
 4. Kadencję komisji określa rektor.
 5. Do uprawnień przewodniczącego komisji stosuje się odpowiednio § 40.

§ 50

 1. Rektor wydaje „Monitor Uniwersytetu Szczecińskiego” zwany w skrócie „Monitorem US”.
 2. W Monitorze US ogłasza się:

1) uchwały senatu, uwzględniając wymagania określone w art. 35 ust. 3a ustawy;

2) zarządzenia rektora;

3) zarządzenia kanclerza,

4) inne akty prawa wewnętrznego podejmowane przez właściwe organy Uniwersytetu lub jego jednostek organizacyjnych, o ile obowiązek publikacji takiego aktu przewidują przepisy Statutu bądź o publikacji aktu zdecyduje rektor.

 1. Rektor ogłasza w Monitorze US jednolity tekst aktów, o których mowa w ust. 2, nie później niż w ciągu dwóch tygodni od dokonania zmiany danego aktu. Datę i podstawę prawną dokonanej zmiany wskazuje się na końcu tekstu jednolitego za pomocą odsyłacza, powiązanego ze zmienionym przepisem.
 2. Monitor US prowadzony jest w formie elektronicznej na stronie internetowej Uniwersytetu. Akty prawne są publikowane w Monitorze US w formie uniemożliwiającej nieuprawnioną ingerencję w ich treść opublikowaną na stronie internetowej.

 

Rozdział 3
    Rada wydziału

§ 51

 1. W skład rady wydziału wchodzą:
 • dziekan;
 • prodziekani;
 • nauczyciele akademiccy posiadający tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego, będący pracownikami wydziału w pełnym wymiarze czasu pracy;
 • wybrani przedstawiciele:
  1. pozostałych nauczycieli akademickich zatrudnionych na wydziale,
  2. studentów wydziału,
  3. doktorantów wydziału,
  4. pracowników wydziału niebędących nauczycielami akademickimi.
  5. Zasady wyboru przedstawicieli, o których mowa w ust. 1 pkt 4 oraz
   ustalania składu rady wydziału, w którym zatrudnionych jest więcej niż pięćdziesięciu
   nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora albo stopień
   naukowy doktora habilitowanego, określa ordynacja wyborcza Uniwersytetu.

§ 52

Do kompetencji rady wydziału należy w szczególności:

 • ustalanie ogólnych kierunków działalności oraz uchwalanie strategii wydziału;
 • uchwalanie, po zasięgnięciu opinii właściwego organu samorządu studenckiego, zgodnie z wytycznymi ustalonymi przez senat, programów studiów, w tym planów studiów;
 • uchwalanie, po zasięgnięciu opinii właściwego organu samorządu doktorantów, zgodnie z wytycznymi ustalonymi przez senat, planów i programów studiów doktoranckich;
 • tworzenie specjalności, z wyjątkiem specjalności, na które prowadzony jest nabór;
 • uchwalanie, zgodnie z wytycznymi ustalonymi przez senat, planów studiów i programów studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających;
 • uchwalanie planu rzeczowo-finansowego wydziału;
 • uchwalanie regulaminu organizacyjnego wydziału;
 • podejmowanie uchwał w sprawach przewidzianych regulaminem studiów, studiów doktoranckich oraz studiów podyplomowych;
 • wyrażanie, z zastrzeżeniem art. 90 ust. 4 ustawy oraz 44 ust. 3 statutu, zgody na dokonanie przez dziekana czynności zobowiązującej lub rozporządzającej, której przedmiot przekracza wartość 50.000 zł oraz na nabycie mienia, którego przedmiot przekracza wartość 50.000 zł;
 • wyrażanie zgody na utworzenie, przekształcenie albo zniesienie przez dziekana: katedry, zakładu, zespołu, pracowni, laboratorium i innych jednostek organizacyjnych wydziału;
 • wyrażanie zgody na przedstawienie rektorowi przez dziekana wniosku o mianowanie na stanowisko profesora zwyczajnego kandydata wyłonionego w drodze konkursu;
 • wyrażanie zgody na podjęcie lub kontynuowanie dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy przez nauczyciela akademickiego pełniącego funkcję dziekana;
 • wyrażanie zgody na przedstawienie rektorowi przez dziekana wniosku o zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego kandydata wyłonionego w drodze konkursu;
 • wyrażanie zgody na powierzenie studentowi przez dziekana obowiązków asystenta-stażysty;
 • wyrażanie opinii w sprawie wniosku dziekana dotyczącego utworzenia, przekształcenia i zniesienia instytutu jako jednostki organizacyjnej wydziału;
 • wyrażanie opinii w sprawie powołania i odwołania kierownika instytutu, katedry, zakładu, zespołu, pracowni, laboratorium i innej jednostki organizacyjnej;
 • wyrażanie opinii w sprawie zatrudnienia nauczyciela akademickiego, z zastrzeżeniem 52 pkt 11 i pkt 13;
 • wyrażanie opinii w sprawie zasad rekrutacji na studia i limitów przyjęć;
 • wyrażanie opinii w sprawie utworzenia kierunku studiów;
 • powoływanie komisji dokonującej oceny nauczyciela akademickiego;
 • rozpatrywanie odwołań od uchwały komisji dokonującej oceny nauczyciela akademickiego;
 • wyznaczanie studentowi, pełniącemu obowiązki asystenta-stażysty, opiekuna spośród nauczycieli akademickich ze stopniem co najmniej doktora;
 • ustalanie składu komisji konkursowej przy zatrudnianiu nauczyciela akademickiego w drodze konkursu;
 • wnioskowanie o nadanie tytułu doktora honoris causa;
 • zgłaszanie kandydatów na członków komisji dyscyplinarnej dla nauczycieli akademickich;
 • powoływanie wydziałowej komisji wyborczej;
 • stwierdzenie ważności wyborów do organów wydziałowych;
 • rozpatrywanie protestów wyborczych;
 • stwierdzanie wygaśnięcia mandatu członka rady;
 • sprawowanie nadzoru merytorycznego nad prowadzeniem studiów doktoranckich;
 • wyrażanie zgody na przedstawienie rozprawy doktorskiej w języku innym niż polski;
 • przeprowadzanie przewodu doktorskiego i nadawanie stopnia doktora, z zastrzeżeniem pkt 33;
 • podejmowanie uchwały w sprawie powołania komisji i przekazania jej uprawnienia do prowadzenia przewodów doktorskich;
 • zamykanie przewodu doktorskiego;
 • przeprowadzanie postępowania habilitacyjnego i nadawanie stopnia doktora habilitowanego;
 • przeprowadzanie postępowania o nadanie tytułu profesora;
 • stwierdzanie nieważności postępowania w sprawie nadania tytułu lub stopnia naukowego;
 • zgłaszanie kandydatów na członków Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów;
 • podejmowanie uchwał w sprawach przedłożonych przez dziekana, senat lub rektora oraz w sprawach wynikających z przepisów szczególnych;
 • wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez rektora, dziekana albo członków rady wydziału, w liczbie nie mniejszej niż 1/10 jej składu.

§ 53

 1. Przewodniczącym rady wydziału jest dziekan.
 2. Posiedzenia rady wydziału zwołuje dziekan. W razie nieobecności dziekana posiedzenia rady wydziału zwołuje i obradom przewodniczy prodziekan wyznaczony przez dziekana.
 3. Na wniosek 1/5 członków rady wydziału dziekan obowiązany jest zwołać w ciągu 7 dni nadzwyczajne posiedzenie rady wydziału. We wniosku określa się proponowany przedmiot obrad rady wydziału.
 4. Do trybu zwoływania i odbywania posiedzeń rady wydziału stosuje się odpowiednio regulamin posiedzeń senatu.
 5. W posiedzeniu rady wydziału uczestniczą z głosem doradczym przedstawiciele związków zawodowych, działających w Uniwersytecie, po jednym z każdego związku, oraz osoby zaproszone przez dziekana.
 6. W posiedzeniu rady wydziału mogą uczestniczyć, z głosem doradczym, honorowi profesorowie wydziału.

§ 54

 1. Rada wydziału może powoływać stałe i doraźne komisje wydziałowe.
 2. Do komisji wydziałowych stosuje się odpowiednio przepisy § 37 ust. 3 i 4, § 38 – § 40.

§ 55

 1. Uchwały rady wydziału zapadają bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy statutowej liczby jej członków, chyba że ustawa lub statut określają wyższe wymagania.
 2. Uchwały, z zastrzeżeniem ust. 3, są podejmowane w głosowaniu jawnym.
 3. W głosowaniu tajnym podejmowane są uchwały w sprawach personalnych oraz na wniosek poparty przez 1/5 członków rady wydziału obecnych na posiedzeniu.
 4. Uchwały rady wydziału w sprawach należących do jej kompetencji są wiążące dla dziekana, pracowników, doktorantów, studentów i słuchaczy studiów podyplomowych tego wydziału.
 5. Dziekan podaje uchwały rady wydziału do publicznej wiadomości na stronie internetowej wydziału.

§ 56

 1. Od uchwały rady wydziału dziekanowi tego wydziału służy odwołanie do senatu Uniwersytetu w terminie 14 dni od dnia podjęcia uchwały.
 2. Senat uchyla uchwałę rady wydziału sprzeczną z ustawą, statutem, uchwałą senatu, regulaminami i innymi przepisami wewnętrznymi Uniwersytetu lub naruszającą ważny interes Uniwersytetu.

 

Rozdział 4
Dziekan

§ 57

Dziekan kieruje działalnością wydziału i reprezentuje go na zewnątrz, jest przełożonym pracowników, studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych wydziału.

§ 58

 1. Dziekanem może być osoba posiadająca tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego, zatrudniona w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy.
 2. Zasady wyboru dziekana określa ordynacja wyborcza Uniwersytetu.

§ 59

 1. Obowiązki dziekana w sytuacji, gdy wygasł jego mandat albo zawieszono w wykonywaniu uprawnień osobę pełniącą funkcję dziekana, pełnią prodziekani, zgodnie z uprzednio ustalonym przez dziekana podziałem obowiązków. Na wypadek nieobecności, a także na wypadek niemożności sprawowania funkcji, dziekan upoważnia określonego prodziekana do wykonywania obowiązków dziekana na czas trwania przeszkody.
 2. Prodziekani pełnią obowiązki do dnia objęcia funkcji przez nowego dziekana albo do dnia, w którym cofnięte zostało zawieszenie w wykonywaniu uprawnień osoby pełniącej funkcję dziekana.

§ 60

Dziekan podejmuje decyzje we wszystkich sprawach dotyczących wydziału, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych przez ustawę lub statut do kompetencji innych organów Uniwersytetu. Do kompetencji dziekana należy w szczególności:

 • prowadzenie spraw administracyjno-gospodarczych wydziału;
 • prowadzenie gospodarki finansowej wydziału, zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie, a w szczególności z zasadami gospodarki finansowej Uniwersytetu ustalonymi przez senat wraz z ponoszeniem odpowiedzialności z tego tytułu;
 • opracowywanie projektu strategii rozwoju wydziału;
 • dokonywanie czynności prawnych w sprawach o zasięgu wydziałowym, których wartość jednostkowa nie przekracza 50.000 zł, zaś łączna wartość wszystkich tego rodzaju czynności dokonanych w roku budżetowym nie przekracza 200.000 zł, które mają równocześnie pokrycie w planie rzeczowo-finansowym wydziału oraz faktycznie pozostających do dyspozycji władz wydziału środkach finansowych, z zastrzeżeniem postanowień 52 pkt 9;
 • dokonywanie, na podstawie i w zakresie upoważnienia otrzymanego przez rektora, czynności prawnych o zasięgu wydziałowym mających pokrycie w planie rzeczowo-finansowym wydziału w sytuacji, w której łączna wartość czynności już przez dziekana dokonanych w roku budżetowym przekroczyła 200.000 zł, z zastrzeżeniem 52 pkt 9;
 • sprawowanie nadzoru i koordynowanie działalności jednostek organizacyjnych wydziału;
 • dbanie o przestrzeganie prawa oraz bezpieczeństwa i porządku na terenie wydziału;
 • zwoływanie posiedzeń rady i przewodniczenie im;
 • przedstawianie radzie spraw wymagających rozpatrzenia przez ten organ;
 • zapewnianie realizacji uchwał rady;
 • powoływanie kolegiów i komisji dziekańskich;
 • nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy z pracownikami wydziału niebędącymi nauczycielami akademickimi;
 • tworzenie, przekształcanie i znoszenie katedr, zakładów, zespołów, pracowni, laboratoriów i innych jednostek organizacyjnych wydziału – za zgodą rady wydziału;
 • powoływanie i odwoływanie kierowników instytutów, katedr, zakładów, zespołów, pracowni, laboratoriów i innych jednostek organizacyjnych wydziału – po zasięgnięciu opinii rady;
 • zawieranie ze studentami umów o usługi edukacyjne w imieniu Uniwersytetu;
 • podejmowanie decyzji o powierzeniu studentowi obowiązków asystenta-stażysty – za zgodą rady wydziału;
 • wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach dotyczących studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych wydziału oraz podejmowanie innych aktów lub czynności;
 • powoływanie komisji rekrutacyjnych;
 • ustalanie rozkładu zajęć nauczyciela akademickiego;
 • wyrażanie opinii w sprawach wniosków pracowników dotyczących urlopów, o których mowa w art. 134 ustawy;
 • składanie wniosków:
  1. do rektora o zatrudnienie nauczyciela akademickiego – po zasięgnięciu odpowiednio opinii albo zgody rady wydziału;
  2. do rektora o utworzenie, przekształcenie i zniesienie instytutu – po zasięgnięciu opinii rady wydziału;
  3. do rady wydziału o uchwalenie regulaminu organizacyjnego wydziału;
  4. do rady wydziału o wyznaczenie opiekuna dla studenta-stażysty.

§ 61

 1. Dziekan wykonuje swoje zadania przy pomocy prodziekanów.
 2. Prodziekanem, z zastrzeżeniem ust. 3, może być osoba posiadająca tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego, zatrudniona w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy.
 3. Jednym z prodziekanów może być osoba posiadająca stopień naukowy doktora, zatrudniona w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy.

§ 62

 1. Zakres obowiązków poszczególnych prodziekanów określa dziekan.
 2. Prodziekan, na podstawie upoważnienia udzielonego przez dziekana, ma prawo do załatwiania spraw w imieniu dziekana w zakresie przez niego ustalonym, a w szczególności do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń oraz podejmowania innych aktów lub czynności.
 3. Zasady wyboru prodziekanów oraz ich liczbę określa ordynacja wyborcza Uniwersytetu.

§ 63

Organem opiniodawczym i doradczym dziekana jest kolegium. Skład kolegium określa dziekan.

§ 64

 1. Dziekan może powoływać stałe lub doraźne komisje dziekańskie.
 2. Dziekan określa zadania komisji.
 3. Komisje działają na podstawie wytycznych ustalonych przez dziekana lub prodziekana.
 4. Kadencje komisji określa dziekan.
 5. Do uprawnień przewodniczącego komisji stosuje się odpowiednio § 40.

Dział IV
Konwent Uniwersytetu

§ 65

 1. W Uniwersytecie obok senatu działa konwent Uniwersytetu.
 2. Konwent pełni funkcje doradcze wobec senatu i rektora, szerząc idee Uniwersytetu oraz działając na rzecz wzmocnienia jego roli w rozwoju Szczecina i regionu.
 3. Do składu konwentu mogą zostać powołani:
 • dotychczasowi rektorzy Uniwersytetu;
 • przedstawiciele organów samorządu terytorialnego i zawodowego;
 • przedstawiciele instytucji i stowarzyszeń naukowych, zawodowych oraz twórczych;
 • przedstawiciele organizacji pracodawców oraz organizacji samorządu gospodarczego;
 • przedstawiciele przedsiębiorców i instytucji finansowych.
 1. Członkowie konwentu, w liczbie nie przekraczającej 15 osób, są powoływani i odwoływani przez rektora na czas trwania kadencji. Przed upływem kadencji rektor może odwołać członka konwentu. Członkostwo w konwencie wygasa również w razie śmierci albo rezygnacji.
 2. Do kompetencji konwentu należy w szczególności:
 • wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez rektora;
 • wyrażanie stanowisk, o których wydanie zwrócił się senat;
 • inicjowanie współpracy Uniwersytetu z organizacjami i instytucjami, których przedstawiciele wchodzą w skład konwentu;
 • występowanie z wnioskami o nadanie tytułu doktora honoris causa.

 

§ 66

 1. Przewodniczącym konwentu jest rektor, który zwołuje jego posiedzenia w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz w semestrze.
 2. Na wniosek konwentu może być zwołane wspólne posiedzenie senatu i Konwentu dla omówienia szczególnie ważnych spraw, dotyczących funkcjonowania Uniwersytetu w Szczecinie i regionie. Na posiedzeniu takim mogą być podejmowane wspólne uchwały; dla ich ważności wymagana jest po stronie senatu większość głosów potrzebna dla ważności uchwał senatu w danym rodzaju spraw.
 3. Uchwały konwentu zapadają bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy powołanych członków.
 4. Uchwały konwentu podjęte w zakresie przyznanych mu kompetencji stanowią głos doradczy mający służyć rozwojowi Uniwersytetu i wspieraniu podejmowanych przez niego inicjatyw.
 5. Na posiedzenia konwentu mogą być zapraszani profesorowie Uniwersytetu, doktorzy honoris causa, eksperci, kierownicy jednostek współpracujących z Uniwersytetem, rektorzy innych uczelni oraz inne osoby.
 6. Konwent może przyjąć regulamin Konwentu, określający szczegółowy tryb funkcjonowania Konwentu.

Dział V
Struktura organizacyjna

Rozdział 1
Podstawowe jednostki organizacyjne

§ 67

 1. Podstawową jednostką organizacyjną Uniwersytetu jest wydział.
 2. Wydział może działać także jako zamiejscowa podstawowa jednostka organizacyjna.
 3. Podstawową jednostkę organizacyjną tworzy, przekształca lub likwiduje, a także ustala jej nazwę rektor po zasięgnięciu opinii senatu.
 4. Pierwszego dziekana nowej podstawowej jednostki organizacyjnej powołuje rektor.
 5. Pierwsze wybory w nowo utworzonej podstawowej jednostce organizacyjnej przeprowadza Uczelniana Komisja Wyborcza.
 6. Pierwsza kadencja dziekana nowo utworzonej podstawowej jednostki organizacyjnej trwa do dnia 31 sierpnia roku następującego po roku akademickim, w którym jednostka została utworzona.

§ 68

 1. Wydział prowadzi co najmniej jeden kierunek studiów.
 2. Wydział organizuje i koordynuje kształcenie studentów oraz kadry naukowej i dydaktycznej, a także prowadzi badania naukowe. Wydział utrzymuje więzi z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami i instytucjami naukowymi, naukowo-dydaktycznymi, kulturalnymi i oświatowymi.

§ 69

 1. W skład Uniwersytetu Szczecińskiego wchodzą:
 • Wydział Biologii;
 • Wydział Filologiczny;
 • Wydział Humanistyczny;
 • Wydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia;
 • Wydział Matematyczno-Fizyczny;
 • Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania;
 • Wydział Nauk o Ziemi;
 • Wydział Prawa i Administracji;
 • Wydział Teologiczny;
 • Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług;
 • Zamiejscowy Wydział Społeczno-Ekonomiczny w Gorzowie Wielkopolskim.
 1. Utworzenie, przekształcenie, likwidacja albo zmiana nazwy podstawowej jednostki organizacyjnej w trybie wskazanym w § 67 ust. 3 skutkuje odpowiednią zmianą wykazu wydziałów zawartego w ust. 1, bez konieczności dokonywania w tym zakresie zmiany statutu.

 

Rozdział 2
Jednostki wewnętrzne wydziałów

§ 70

 1. Jednostkami wewnętrznymi wydziału mogą być:
 • instytuty;
 • katedry;
 • zakłady;
 • zespoły;
 • pracownie;
 • laboratoria;
 • inne jednostki prowadzące działalność badawczą lub dydaktyczną.
 1. Jednostkami organizacyjnymi wydziału mogą być również jednostki powołane do wykonywania zadań podejmowanych w ramach projektów badawczych realizowanych na podstawie umów zwieranych przez uczelnię z podmiotami zagranicznymi.
 2. Jednostka organizacyjna wydziału może mieć siedzibę poza siedzibą wydziału.

§ 71

 1. Jednostki organizacyjne, o których mowa w § 70 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2, tworzy, przekształca, likwiduje oraz ustala ich nazwy rektor na wniosek dziekana zaopiniowany przez radę wydziału, po zasięgnięciu opinii senatu.
 2. Jednostki organizacyjne, o których mowa w § 70 ust. 1 pkt 2 – 7, tworzy, przekształca, likwiduje oraz ustala ich nazwy dziekan za zgodą rady wydziału.
 3. Jeżeli utworzenie lub przekształcenie jednostki organizacyjnej powoduje wzrost kosztów działalności wydziału, a przyrost kosztów z tym związanych nie ma pokrycia w budżecie wydziału, decyzję podejmuje rektor za zgodą senatu.
 4. Zmiany organizacyjne powinny być przeprowadzane z początkiem roku akademickiego.

§ 72

Kierownikami jednostek wskazanych w § 70 pkt 1 – 3 mogą być pracownicy naukowi albo naukowo-dydaktyczni posiadający co najmniej stopień doktora habilitowanego.

§ 73

 1. Instytut można utworzyć, jeżeli w przyszłej jednostce organizacyjnej zatrudnionych będzie co najmniej pięciu profesorów lub doktorów habilitowanych, a jednostka kształcić będzie studentów w co najmniej jednej specjalności.
 2. Instytut organizuje i prowadzi prace w zakresie kształcenia studentów i doktorantów oraz prowadzi badania naukowe, a także kształci kadrę naukową i dydaktyczną. Instytut utrzymuje więzi z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami i instytucjami naukowymi, naukowo-dydaktycznymi, kulturalnymi lub oświatowymi.

§ 74

Organami instytutu są rada instytutu oraz dyrektor.

§ 75

 1. Dyrektor instytutu przewodniczy posiedzeniom rady.
 2. Do rady instytutu stosuje się odpowiednio § 53 i § 55 statutu.

§ 76

 1. W skład rady instytutu wchodzą:
 • nauczyciele akademiccy posiadający tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego zatrudnieni w instytucie w pełnym wymiarze czasu pracy;
 • wybrani przedstawiciele:
 1. a) pozostałych nauczycieli akademickich zatrudnionych w instytucie;
 2. b) studentów kierunków studiów prowadzonych przez instytut;
 3. c) pracowników instytutu niebędących nauczycielami akademickimi.
 4. Zasady wyboru przedstawicieli, o których mowa w ust. 1 pkt 2, określa ordynacja wyborcza Uniwersytetu.

§ 77

Do zadań rady instytutu należy w szczególności:

 • wybieranie oraz odwoływanie dyrektora instytutu i jego zastępcy bądź zastępców, na zarządzenie dziekana, z zastrzeżeniem § 78 ust. 1;
 • ustalanie ogólnych kierunków działania instytutu;
 • przedkładanie radzie wydziału planów prac badawczych i usługowych instytutu oraz projektów planów współpracy z innymi jednostkami;
 • przedkładanie radzie wydziału wniosków związanych z kierunkiem studiów i specjalności;
 • przedkładanie radzie wydziału projektów planów studiów i programów kształcenia;
 • działanie na rzecz zapewnienia właściwych warunków i kierunków rozwoju kadry naukowej i dydaktycznej instytutu oraz ocena jej rozwoju;
 • opiniowanie wniosków w sprawach zmian organizacyjnych instytutu;
 • sprawowanie kontroli nad procedurami zapewniania jakości kształcenia;
 • sprawowanie kontroli nad działalnością instytutu oraz przyjmowanie sprawozdania dyrektora;
 • uchwalanie wewnętrznego regulaminu instytutu; regulamin zaopiniowany przez radę wydziału podlega zatwierdzeniu przez dziekana.

§ 78

 1. Dyrektora instytutu i jego zastępcę bądź zastępców powołuje i odwołuje dziekan po zasięgnięciu opinii rady wydziału.
 2. Dziekan może zarządzić wybór dyrektora instytutu i jego zastępcy bądź zastępców przez radę instytutu.

§ 79

Dyrektor instytutu kieruje instytutem, a w szczególności:

 • reprezentuje instytut na zewnątrz;
 • przewodniczy radzie instytutu;
 • wykonuje uchwały rady wydziału i rady instytutu;
 • podejmuje decyzje dotyczące funkcjonowania instytutu w sprawach nienależących do zakresu działania innych organów;
 • opracowuje projekty planów prac badawczych;
 • podejmuje działania w celu upowszechniania dorobku naukowego instytutu oraz utrzymywania więzi z praktyką;
 • powołuje opiekunów studentów;
 • jest przełożonym wszystkich pracowników instytutu;
 • przedstawia wnioski w sprawie zatrudnienia, awansów, urlopów, nagród i wyróżnień pracowników instytutu;
 • sprawuje nadzór nad działalnością jednostek wchodzących w skład instytutu;
 • wyznacza zakres kompetencji zastępcy dyrektora;
 • ustala w zakresie zleconym przez radę wydziału szczegółowy plan zajęć prowadzonych przez instytut;
 • składa sprawozdanie z działalności instytutu na zakończenie kadencji.

§ 80

 1. Katedrę albo zakład można utworzyć, jeżeli w proponowanym składzie osobowym jest co najmniej trzech nauczycieli akademickich, w tym co najmniej jeden posiadający tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego.
 2. O wyborze rodzaju jednostki decyduje dziekan, kierując się tradycją przyjętą na wydziale.

§ 81

Katedra albo zakład organizuje i prowadzi prace w zakresie kształcenia studentów i doktorantów oraz kadry naukowej i dydaktycznej związane z określoną dyscypliną naukową, przygotowuje kandydatów do samodzielnej pracy naukowej i dydaktycznej oraz prowadzi badania naukowe. Katedra albo zakład utrzymuje więzi z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi, naukowo-dydaktycznymi, kulturalnymi i oświatowymi.

§ 82

 1. Kierownika katedry, zakładu lub innej jednostki organizacyjnej powołuje i odwołuje dziekan po zasięgnięciu opinii rady wydziału.
 2. Kierownika katedry, zakładu lub innej jednostki organizacyjnej powołuje się na czas kadencji dziekana. Rada wydziału, na wniosek dziekana, może ustalić krótszy okres powołania.
 3. W roku wyborów kierownik katedry pełni swoją funkcję do czasu powołania przez nowo wybranego dziekana kierownika katedry, nie później jednak niż do dnia 30 września.
 4. W razie czasowego nieobsadzenia funkcji kierownika katedry, zakładu lub innej jednostki organizacyjnej albo nieobecności kierownika trwającej dłużej niż trzy miesiące, dziekan może powierzyć pełnienie obowiązków kierownika nauczycielowi akademickiemu posiadającemu tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego tej samej lub pokrewnej specjalności naukowej.
 5. Jeżeli czasowe nieobsadzenie funkcji kierownika katedry, zakładu lub innej jednostki organizacyjnej albo nieobecność kierownika trwa dłużej niż dwadzieścia cztery miesiące, dziekan likwiduje jednostkę lub łączy ją z inną jednostką.

§ 83

Kierownik katedry kieruje katedrą, a w szczególności:

 • reprezentuje katedrę na zewnątrz;
 • przygotowuje plany prac badawczych;
 • organizuje pracę badawczą w zakresie dyscypliny objętej działalnością katedry;
 • organizuje i nadzoruje działalność dydaktyczną katedry;
 • występuje z wnioskami do rady wydziału i dziekana, w tym odnoszącymi się do zatrudnienia, awansów, urlopów i nagród pracowników katedry;
 • składa sprawozdania z działalności katedry.

§ 84

Do kierowników jednostek, o których mowa w § 70 ust. 1 pkt 3 – 7 stosuje się odpowiednio § 82 oraz § 83, jeżeli rada wydziału nie postanowi inaczej.

§ 85

 1. Przedmiot, zakres działalności oraz nazwę jednostki, o której mowa w § 70 ust. 1 pkt 7, określa akt o jej utworzeniu.
 2. Strukturę organizacyjną, przedmiot, zakres oraz zasady prowadzenia działalności, a także nazwę jednostki organizacyjnej, o której mowa w § 70 ust. 2, określa rektor, w drodze zarządzenia zaopiniowanego przez radę wydziału.

 

Rozdział 3
Jednostki ogólnouczelniane, międzywydziałowe,
międzyuczelniane i wspólne

§ 86

 1. Jednostkami organizacyjnymi Uniwersytetu niewchodzącymi w skład wydziałów są:
 • jednostki ogólnouczelniane;
 • jednostki międzywydziałowe;
 • jednostki międzyuczelniane;
 • jednostki wspólne.
 1. Jednostki, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i pkt 2, tworzy, łączy, przekształca, likwiduje oraz określa ich nazwę rektor po zasięgnięciu opinii senatu. Organizację, zadania i zasady działania tych jednostek określa regulamin nadany przez rektora.
 2. Umowy o utworzeniu jednostek, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i pkt 4 zawiera rektor za zgodą senatu. Utworzenie za granicą zamiejscowej jednostki organizacyjnej Uniwersytetu wymaga zgody ministra właściwego do spraw zagranicznych i ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego.
 3. Kierowników jednostek, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i pkt 2 powołuje i odwołuje rektor, po zasięgnięciu opinii senatu.

§ 87

Jednostki międzywydziałowe mogą być w szczególności tworzone w celu organizacji indywidualnych studiów międzyobszarowych, o których mowa w art. 8 ust. 2 ustawy, z uwzględnieniem postanowień art. 84 ust. 3a i 3b ustawy.

§ 88

 Ogólnouczelnianymi jednostkami Uniwersytetu są w szczególności:

 • Biblioteka Główna;
 • Archiwum Uniwersytetu Szczecińskiego.

§ 89

 1. W Uniwersytecie działa system biblioteczno-informacyjny, który składa się z Biblioteki Głównej oraz bibliotek działających na poszczególnych wydziałach Uniwersytetu i innych jednostkach organizacyjnych.
 2. Biblioteka Główna wykonuje na rzecz całego Uniwersytetu zadania naukowe, dydaktyczne i usługowe.
 3. Biblioteka Główna pełni funkcje ogólnodostępnej biblioteki naukowej i zarządza jednolitym systemem biblioteczno-informacyjnym uczelni, a także jest ogniwem ogólnokrajowej sieci dokumentacji i informacji naukowej oraz ogólnokrajowej sieci bibliotecznej.
 4. Biblioteka wydziału, instytutu i innej jednostki organizacyjnej jest tworzona, przekształcana i likwidowana przez dziekana lub kierownika innej jednostki organizacyjnej po zasięgnięciu opinii rady bibliotecznej i dyrektora Biblioteki Głównej.
 5. Regulamin biblioteki ustala rektor na wniosek rady bibliotecznej.
 6. W systemie biblioteczno-informacyjnym mogą być przetwarzane następujące dane osobowe osób korzystających z tego systemu: nazwisko i imię, data urodzenia, imię ojca, adres pobytu stałego lub tymczasowego, seria i numer dowodu osobistego, PESEL, wydział, kierunek, rok studiów.
 7. Zasady działania, organizację systemu biblioteczno-informacyjnego i zasady korzystania z biblioteki przez osoby niebędące pracownikami, studentami i doktorantami Uniwersytetu określa załącznik nr 6 do statutu.

§ 90

W Uniwersytecie działa rada biblioteczna jako organ opiniodawczy rektora.

§ 91

 1. W skład rady bibliotecznej wchodzą:
 • dyrektor Biblioteki Głównej;
 • zastępcy dyrektora Biblioteki Głównej;
 • kierownicy bibliotek wydziałowych, a jeżeli na danym wydziale nie ma biblioteki wydziałowej – najstarszy stażem pracy na tym wydziale kierownik biblioteki instytutowej, katedralnej lub biblioteki działającej przy innej jednostce organizacyjnej wydziału;
 • trzej przedstawiciele bibliotekarzy dyplomowanych;
 • po jednym przedstawicielu z każdego wydziału spośród osób posiadających tytuł naukowy lub stopień doktora habilitowanego;
 • jeden przedstawiciel studentów delegowany przez uczelniany samorząd studencki;
 • jeden przedstawiciel doktorantów delegowany przez uczelniany samorząd doktorantów;
 • jeden przedstawiciel służby bibliotecznej;
 • po jednym przedstawicielu związków zawodowych;
 • kierownicy oddziałów Biblioteki Głównej.
 1. Członków rady bibliotecznej powołuje rektor, przy czym członków wymienionych w ust. 1 pkt 4 – 9 spośród kandydatów wyłonionych przez poszczególne grupy pracownicze.
 2. Do wyboru rady bibliotecznej stosuje się odpowiednio przepisy ordynacji wyborczej Uniwersytetu, stanowiącej załącznik nr 4 do statutu.
 3. Rada biblioteczna wybiera przewodniczącego spośród członków rady posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień doktora habilitowanego.
 4. Kadencja rady bibliotecznej pokrywa się z kadencją senatu.

§ 92

Do kompetencji rady bibliotecznej należy w szczególności:

 • opiniowanie kierunków działalności biblioteczno-informacyjnej stosownie do potrzeb procesu badawczego i dydaktycznego Uniwersytetu,
 • opiniowanie sprawozdań dyrektora Biblioteki Głównej przedkładanych rektorowi,
 • przygotowywanie projektu regulaminu biblioteki,
 • wysuwanie kandydatów na stanowisko dyrektora Biblioteki Głównej.

§ 93

 1. Uchwały rady bibliotecznej zapadają bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków rady.
 2. Tryb zwoływania i odbywania posiedzeń rady bibliotecznej określa zarządzenie rektora.

§ 94

 1. Dyrektorem Biblioteki Głównej może być osoba spełniająca kryteria określone w art. 88 ust. 2 ustawy.
 2. Dyrektora Biblioteki Głównej zatrudnia rektor po zasięgnięciu opinii senatu.

§ 95

Do kompetencji dyrektora Biblioteki Głównej należy podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach biblioteki, niezastrzeżonych do kompetencji organów Uniwersytetu i rady bibliotecznej.

§ 96

 1. Archiwum Uniwersytetu Szczecińskiego wraz z powierzonym zasobem archiwalnym, stanowiącym część narodowego zasobu archiwalnego, wchodzi w skład krajowej sieci archiwalnej, pełniąc funkcję archiwum zakładowego uprawnionego do posiadania zasobu historycznego.
 2. Do zadań archiwum należy w szczególności:
 • gromadzenie, przechowywanie, opracowywanie i udostępnianie dokumentacji aktowej, elektronicznej, fotomechanicznej oraz innych materiałów rękopiśmiennych związanych z historią Uniwersytetu i szczecińskiego ośrodka naukowego;
 • sprawowanie nadzoru nad dokumentacją kancelaryjną Uniwersytetu;
 • prowadzenie badań nad przeszłością Uniwersytetu.
 1. Organizację, szczegółowe zadania oraz zasady udostępniania archiwum określa regulamin ustanowiony przez rektora na wniosek dyrektora archiwum.

§ 97

Kierownicy jednostek międzywydziałowych, międzyuczelnianych i wspólnych Uniwersytetu prowadzą gospodarkę finansową jednostek, przestrzegając przepisów obowiązujących w tym zakresie, a w szczególności zasad gospodarki finansowej Uniwersytetu ustalonych przez senat i ponoszą odpowiedzialność z tego tytułu.

§ 98

Organizację i szczegółowe zadania jednostek międzywydziałowych, międzyuczelnianych i wspólnych określają regulaminy ustanowione przez rektora na wniosek kierowników tych jednostek.

§ 99

Wykaz jednostek ogólnouczelnianych, międzywydziałowych, międzyuczelnianych i wspólnych prowadzi rektor.

 

Rozdział 4
Komisje dyscyplinarne

§ 100

 1. W Uniwersytecie powołuje się:

1) uczelnianą komisję dyscyplinarną I instancji dla nauczycieli akademickich,

2) komisję dyscyplinarną dla studentów,

3) odwoławczą komisję dyscyplinarną dla studentów,

4) komisję dyscyplinarną dla doktorantów,

5) odwoławczą komisję dyscyplinarną dla doktorantów.

 1. Tryb wyboru członków komisji, o których mowa w ust. 1, określa ordynacja wyborcza.
 2. Liczbę członków komisji, o których mowa w ust. 1 pkt 2-5, ustala rektor z tym, że po 50% składu komisji stanowić powinni odpowiednio studenci lub doktoranci oraz nauczyciele akademiccy.
 3. Kadencja komisji, o których mowa w ust. 1 pkt 2-5, trwa cztery lata i rozpoczyna się w roku wyborów z chwilą powołania komisji przez senat nowej kadencji, a kończy się z dniem powołania komisji przez senat wybrany na kolejną kadencję.

§ 101

 1. Rektor, na wniosek przewodniczącego komisji, może zawiesić członka komisji w prawie do orzekania w postępowaniach dyscyplinarnych, w sytuacji pojawienia się uzasadnionych wątpliwości co do nieposzlakowanej opinii członka, w szczególności w przypadku toczącego się przeciwko tej osobie postępowania karnego lub dyscyplinarnego, do czasu wyjaśnienia tych wątpliwości. Członkowi zawieszonemu we wskazanym prawie przysługuje prawo żądania rozpatrzenia sprawy przez senat.
 2. Senat, na uzasadniony wniosek rektora, może odwołać członków komisji, w szczególności w przypadku stwierdzenia, że nie wywiązują się oni ze swoich obowiązków.

§ 102

 1. Członkowie komisji, o których mowa w § 100 ust. 1, składają po wybraniu ich przez senat do składu komisji ślubowanie następującej treści:

„Obejmując godność członka komisji dyscyplinarnej Uniwersytetu Szczecińskiego ślubuję pełnić tę funkcję, wypełniając związane z nią obowiązki w sposób rzetelny, terminowy i zgodny z obowiązującym prawem”.

 1. Ślubowanie, o którym mowa w ust.1, składane jest przed rektorem. Rektor może zarządzić złożenie ślubowania przed senatem.

§ 103

 1. Szczegółowe kwestie związane z funkcjonowaniem komisji dyscyplinarnych, o których mowa w § 100 ust. 1, reguluje Regulamin komisji dyscyplinarnych, ustanowiony zarządzeniem rektora. Regulamin reguluje w szczególności:
 • kompetencje przewodniczącego Komisji (w tym zasady wyznaczania składów orzekających w sposób zapewniający ich bezstronność),
 • tryb obejmowania funkcji członka Komisji,
 • zasady archiwizowania dokumentów Komisji,
 • miejsce odbywania posiedzeń Komisji.
 1. Obsługę administracyjno-biurową komisji dyscyplinarnych oraz rzeczników dyscyplinarnych zapewnia wyznaczony przez rektora pracownik administracji Uniwersytetu. Zakres obowiązków tegoż pracownika ustala rektor w drodze zarządzenia.

 

Rozdział 5
Administracja

§ 104

 1. Administracja Uniwersytetu działa na szczeblu ogólnouczelnianym oraz w jednostkach prowadzących działalność podstawową.
 2. Administracja zapewnia realizację zadań Uniwersytetu w szczególności w zakresie spraw organizacyjnych, technicznych i finansowych oraz pełni funkcję pomocniczą w stosunku do działalności dydaktycznej i naukowej.

§ 105

 1. Organizację i zasady działania administracji Uniwersytetu określa Regulamin organizacyjny.
 2. Regulamin organizacyjny ustala rektor na wniosek kanclerza, po zasięgnięciu opinii związków zawodowych działających w Uniwersytecie.
 3. Organizację i zasady działania administracji podstawowych jednostek organizacyjnych określają regulaminy organizacyjne wydziałów.
 4. Regulamin organizacyjny wydziału uchwala rada wydziału na wniosek dziekana.

§ 106

 1. Kanclerz Uniwersytetu kieruje administracją i gospodarką Uniwersytetu, w tym gospodarką finansową.
 2. Kanclerza zatrudnia rektor po zasięgnięciu opinii senatu.
 3. Kanclerz odpowiada za swoją działalność przed rektorem.

§ 107

 1. Do kompetencji kanclerza należą decyzje dotyczące mienia Uniwersytetu, w zakresie zwykłego zarządu, niezastrzeżone w ustawie lub statucie do kompetencji organów Uniwersytetu.
 2. W sprawach, o których mowa w ust. 1, kanclerz na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez rektora reprezentuje Uniwersytet na zewnątrz.
 3. Do zadań kanclerza należą w szczególności sprawy gospodarki i administracji majątkiem Uniwersytetu, zabezpieczenia mienia Uniwersytetu, wewnętrznej organizacji administracji, systemu informacyjnego dla zarządzania uczelnią, prognozowania i realizacji zaplanowanych: inwestycji, remontów budynków i budowli oraz ich prawidłowej eksploatacji i konserwacji, naprawy sprzętu i urządzeń związanych z działalnością administracyjno – gospodarczą, sprawy gospodarki energetycznej, transportu, socjalne, zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i nauczania oraz sprawy ochrony przeciwpożarowej.
 4. Szczegółowy zakres kompetencji kanclerza określa regulamin organizacyjny Uniwersytetu.

§ 108

 1. Z zastrzeżeniem przepisów § 109 oraz § 112, kanclerz jest przełożonym pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.
 2. W stosunku do pracowników, o których mowa w ust. 1, kanclerzowi przysługują kompetencje pracodawcy w rozumieniu Kodeksu pracy z wyłączeniem spraw zastrzeżonych przepisami ustawy lub statutu do zakresu kompetencji rektora albo dziekana.

§ 109

 1. Przepis § 108 ust. 1 nie narusza, wynikających z odrębnych przepisów, zasad bezpośredniej podległości rektorowi określonych grup pracowników.
 2. Rektor może zdecydować o bezpośredniej podległości rektorowi poszczególnych pracowników Uniwersytetu, niebędących nauczycielami akademickimi.
 3. Przepis § 108 ust. 1 nie narusza zasad sprawowania przez poszczególnych prorektorów merytorycznego kierownictwa działalnością jednostek organizacyjnych administracji Uniwersytetu wykonujących zadania przekazane prorektorowi.

§ 110

 1. Kwestor Uniwersytetu pełni funkcję głównego księgowego i jest zastępcą kanclerza.
 2. Kwestora powołuje i odwołuje rektor na wniosek kanclerza.

§ 111

 1. Kwestor jako główny księgowy działa w zakresie umocowania udzielonego mu przez rektora i kanclerza.
 2. Obowiązki i uprawnienia kwestora jako głównego księgowego regulują odrębne przepisy oraz regulamin organizacyjny Uniwersytetu.

§ 112

 1. Administracja w podstawowych jednostkach organizacyjnych podlega dziekanowi.
 2. Stosunki pracy z pracownikami wydziału niebędącymi nauczycielami akademickimi nawiązuje i rozwiązuje dziekan.
 3. Zadania pracowników wydziału niebędących nauczycielami akademickimi określa regulamin organizacyjny wydziału.

Dział VI
Mienie oraz gospodarka finansowa

§ 113

Mienie Uniwersytetu obejmuje własność i inne prawa majątkowe.

§ 114

 1. Uniwersytet prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na podstawie planu rzeczowo – finansowego, zatwierdzonego przez senat, zgodnie z przepisami o finansach publicznych oraz o rachunkowości.
 2. Plan, o którym mowa w ust. 1, określa podział zadań i środków na poszczególne wydziały oraz inne jednostki organizacyjne Uniwersytetu.
 3. Wydział prowadzi gospodarkę finansową na podstawie własnego planu rzeczowo- finansowego.
 4. Plan rzeczowo-finansowy wydziału uchwala rada wydziału, biorąc pod uwagę przyznane wydziałowi i wypracowane przez wydział środki finansowe oraz zasady gospodarki finansowej Uniwersytetu.

§ 115

Rektor przedstawia senatowi sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego do dnia 31 maja roku następującego po upływie roku budżetowego.

 

§ 116

 1. Działalność Uniwersytetu jest finansowana z dotacji z budżetu państwa na zadania ustawowo określone oraz z przychodów własnych.
 2. Przychodami Uniwersytetu są w szczególności:
 • dotacje z budżetu państwa;
 • dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego i ich związków;
 • opłaty za świadczone usługi edukacyjne oraz za kształcenie na studiach i studiach doktoranckich prowadzonych w formach niestacjonarnych;
 • opłaty za postępowanie związane z potwierdzeniem efektów uczenia się;
 • opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia;
 • jednorazowe opłaty za wydanie dyplomu, świadectwa oraz innego dokumentu związanego z tokiem studiów;
 • wpływy z działalności gospodarczej;
 • przychody z udziałów i odsetek;
 • przychody ze sprzedaży składników mienia oraz odpłatności za korzystanie z tych składników przez osoby trzecie;
 • przychody z tytułu darowizn, dziedziczenia, zapisów oraz ofiarności publicznej;
 • środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi;
 • środki pochodzące z Unii Europejskiej;
 • przychody z wynagrodzenia, o którym mowa w art. 86e ust. 2 ustawy, oraz z części środków przysługujących Uniwersytetowi z tytułu komercjalizacji dokonanej przez pracowników.

§ 117

 1. Uniwersytet może pobierać opłaty za świadczone usługi edukacyjne związane z:
 • kształceniem studentów na studiach niestacjonarnych oraz uczestników niestacjonarnych studiów doktoranckich;
 • kształceniem studentów na studiach stacjonarnych, w przypadkach określonych w art. 99 ustawy;
 • powtarzaniem określonych zajęć na studiach stacjonarnych oraz stacjonarnych studiach doktoranckich z powodu niezadowalających wyników w nauce;
 • prowadzeniem studiów w języku obcym;
 • prowadzeniem zajęć nieobjętych planem studiów, w tym zajęć uzupełniających efekty kształcenia niezbędne do podjęcia studiów drugiego stopnia na określonym kierunku;
 • prowadzeniem studiów podyplomowych, kursów dokształcających oraz szkoleń;
 • przeprowadzaniem potwierdzania efektów uczenia się.
 1. Wysokość opłat, o których mowa w ust. 1, ustala rektor, biorąc pod uwagę ograniczenia wskazane w art. 99 ust. 2 ustawy.

§ 118

 1. Uniwersytet może prowadzić wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo działalność gospodarczą.
 2. Działalność, o której mowa w ust. 1, może być prowadzona w formie:
 • jednostki ogólnouczelnianej, działającej na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez senat;
 • spółki handlowej lub fundacji, działających na podstawie odpowiednich dokumentów ustrojowych.
 1. Uniwersytet może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie odpowiadającym kierunkom działalności jego jednostek organizacyjnych.
 2. Decyzję o rozpoczęciu działalności gospodarczej określonego rodzaju i w określonej formie podejmuje rektor za zgodą senatu.

§ 119

 1. Uniwersytet tworzy następujące fundusze:
 • fundusz zasadniczy;
 • inne fundusze, których utworzenie przewidują odrębne przepisy.
 1. Uniwersytet może utworzyć fundusz rozwoju, o którym mowa w art. 101 ust. 1a ustawy.

§ 120

 1. Uniwersytet może tworzyć ze środków innych niż określone w art. 94 ust. 1 i 6 ustawy własny fundusz stypendialny.
 2. Środki funduszu, o którym mowa w ust. 1, przeznaczone są na stypendia dla pracowników, studentów i doktorantów.
 3. Regulamin przyznawania stypendiów z własnego funduszu stypendialnego ustala rektor. Stypendia dla studentów i doktorantów przyznawane są w uzgodnieniu odpowiednio z uczelnianym organem wykonawczym samorządu studenckiego lub samorządu doktorantów.
 4. Stypendia z własnego funduszu stypendialnego Uniwersytetu przyznawane są niezależnie od stypendiów określonych w art. 173 oraz art. 199 ustawy.

§ 121

Czynności prawnych w sprawach majątkowych dokonują:

 • rektor lub ustanowiony przez niego pełnomocnik – w sprawach o zasięgu ogólnouczelnianym, a także wydziałowym w sytuacjach, w których kompetencja do podjęcia takiej czynności nie przysługuje dziekanowi;
 • dziekan lub ustanowiony przez niego pełnomocnik – w sprawach o zasięgu wydziałowym, których wartość jednostkowa nie przekracza 50.000 zł, zaś łączna wartość wszystkich tego rodzaju czynności dokonanych w roku budżetowym nie przekracza 200.000 zł, z zastrzeżeniem postanowień 52 pkt 9.

Dział VII
Pracownicy

§ 122

 1. Pracownikami Uniwersytetu są nauczyciele akademiccy oraz pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi.
 2. Rodzaje stanowisk, wymagania kwalifikacyjne oraz warunki zatrudnienia pracowników określają przepisy ustawy oraz przepisy szczególne.

 

Rozdział 1
Nawiązanie stosunku pracy

§ 123

Nauczycieli akademickich zatrudnia rektor na wniosek dziekana lub kierownika jednostki ogólnouczelnianej, międzywydziałowej albo międzyuczelnianej z zastrzeżeniem kompetencji przewidzianych dla senatu i rady wydziału.

§ 124

Nawiązanie stosunku pracy z nauczycielem akademickim następuje na podstawie mianowania albo umowy o pracę.

§ 125

 1. Na podstawie mianowania zatrudnia się wyłącznie nauczyciela akademickiego posiadającego tytuł naukowy profesora.
 2. Zatrudnienie na podstawie mianowania następuje w pełnym wymiarze czasu pracy.

§ 126

 1. Nawiązanie stosunku pracy z nauczycielem akademickim w wymiarze przekraczającym połowę etatu, na czas określony lub nieokreślony, następuje po przeprowadzeniu otwartego konkursu, z zastrzeżeniem przepisów art. 118a ust. 3 i 4 ustawy.
 2. Konkurs ogłaszany jest z zachowaniem przepisów ustawy.
 3. Tryb przeprowadzania konkursu oraz kryteria kwalifikacyjne określa regulamin konkursu, stanowiący załącznik nr 7 do statutu.
 4. Zatrudnienie na stanowisku dyplomowanego bibliotekarza oraz dyplomowanego pracownika dokumentacji i informacji naukowej w wymiarze przekraczającym połowę etatu może nastąpić po spełnieniu warunków zawartych w § 128 ust. 7 i ust. 9, przy wzięciu pod uwagę okoliczności, o których mowa w § 128 ust. 8, oraz po akceptacji Rady Bibliotecznej i prorektora właściwego do spraw biblioteki.

§ 127

 1. Nauczycieli akademickich zatrudnia się na stanowiskach określonych przepisami ustawy z tym, że:
 • na stanowisku profesora nadzwyczajnego może być zatrudniona osoba, która nie spełnia wymagań określonych w art. 114 ust. 2 ustawy, jeżeli osoba ta spełnia wymagania określone w art. 115 ust. 1 oraz ust. 1a ustawy;
 • na stanowisku profesora wizytującego może być zatrudniona osoba, która nie spełnia wymagań określonych w art. 114 ust. 3 ustawy, jeżeli osoba ta spełnia wymagania określone w art. 115 ust. 1 ustawy.
 1. W przypadku zatrudniania osoby, o której mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, potwierdzenia spełnienia wymagań wynikających odpowiednio z art. 115 ust. 1, ust. 1a oraz ust. 1b ustawy dokonuje rada wydziału, na którym ma być zatrudniona, na podstawie informacji przedłożonych przez tę osobę.
 2. Osoba zatrudniona na stanowisku profesora zwyczajnego albo profesora nadzwyczajnego po przejściu na emeryturę może być nadal zatrudniona na podstawie umowy o pracę na wniosek dziekana, po wyrażeniu zgody przez radę wydziału, nie dłużej jednak niż do zakończenia roku akademickiego, w którym osoba ta ukończyła 70 rok życia; takie zatrudnienie nie wymaga postępowania konkursowego i zgody senatu.
 3. W odniesieniu do osoby posiadającej tytuł naukowy, na wniosek dziekana poparty przez radę wydziału, rektor w drodze wyjątku może zdecydować o odstąpieniu od ograniczenia, o którym mowa w ust. 3, pod warunkiem pozytywnej oceny uzyskanej przez daną osobę w trybie przewidzianym w rozdz. 4 niniejszego działu Statutu i nie dłużej niż do końca roku akademickiego, w którym osoba ta ukończyła 75 rok życia; takie zatrudnienie nie wymaga postępowania konkursowego i zgody senatu.

 

§ 128

 1. Na stanowiskach pracowników dydaktycznych mogą być zatrudnione osoby posiadające tytuł zawodowy magistra lub równorzędny albo stopień naukowy, z zastrzeżeniem przepisów poniższych.
 2. Na stanowisku starszego wykładowcy może być zatrudniona osoba, która posiada co najmniej stopień naukowy doktora oraz minimum 10-letni staż pracy dydaktycznej albo posiada tytuł zawodowy magistra i co najmniej 15-letni staż pracy dydaktycznej, w tym co najmniej 3-letni staż pracy w wyższej uczelni.
 3. Na stanowisku wykładowcy może być zatrudniona osoba, która posiada co najmniej 6-letni staż pracy dydaktycznej w szkole wyższej albo co najmniej 8-letni staż pracy zawodowej.
 4. Na stanowisku lektora może być zatrudniona osoba posiadająca co najmniej tytuł zawodowy magistra filologii języka obcego języka, którego będzie nauczać.
 5. Na stanowisko instruktora może być zatrudniona osoba posiadająca tytuł zawodowy magistra wychowania fizycznego.
 6. Awans nauczyciela akademickiego zatrudnionego na stanowiskach dydaktycznych uzależniony jest od wyników przeprowadzonej oceny, o której mowa w przepisach rozdziału 4 niniejszego działu Statutu. Przy awansie bierze się pod uwagę także osiągnięcia w dziedzinie jakości kształcenia oraz podnoszenie własnych kwalifikacji zawodowych.
 7. Zatrudnienie na stanowisku dyplomowanego bibliotekarza oraz dyplomowanego pracownika dokumentacji i informacji naukowej może nastąpić po spełnieniu następujących warunków:
 • ukończone studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie na kierunku bibliotekoznawstwo i informacja naukowa lub stopień albo tytuł naukowy w zakresie dyscypliny naukowej bibliologia lub informacja naukowa lub inne ukończone studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie oraz ukończone studia podyplomowe z bibliotekoznawstwa lub informacji naukowej lub stopień albo tytuł naukowy z innych nauk w zakresie zgodnym z profilem i potrzebami badawczymi biblioteki;
 • co najmniej 2-letni staż pracy w bibliotece naukowej;
 • zaświadczenie o znajomości języka obcego na poziomie B2 lub wydany przez upoważnioną instytucję certyfikat potwierdzający znajomość języka obcego;
 • minimum 5 publikacji z zakresu bibliotekoznawstwa, informacji naukowej lub nauk pokrewnych zbieżnych z profilem biblioteki macierzystej, w tym 2 recenzowane lub inne publikacje o charakterze naukowym.
 1. Osoba ubiegająca się o zatrudnienie na stanowisku dyplomowanego bibliotekarza oraz dyplomowanego pracownika dokumentacji i informacji naukowej może także wraz z odpowiednim wnioskiem przedstawić inne informacje mające znaczenie dla oceny możliwości zatrudnienia, w szczególności dotyczące:
 • innych niż wskazane w ust. 7 pkt 4 udokumentowanych form aktywności naukowo-badawczej, w szczególności takich, jak redakcja naukowa lub merytoryczna konferencji, czasopism lub serii wydawniczych, udział w komitetach i radach programowych;
 • działalności dydaktycznej, takiej jak prowadzenie zajęć dydaktycznych dla użytkowników biblioteki, przygotowanie różnych form dydaktyki bibliotecznej;
 • działalności organizacyjnej na rzecz biblioteki, np. kierowanie projektami, grantami, organizacja konferencji, szkoleń, praktyk, warsztatów, opracowywanie dokumentów o znaczeniu praktycznym (np. strategii, procedur wewnętrznych), współpraca z instytucjami z otoczenia nauki i sektora gospodarki, udział w pracach na rzecz uczelni (np. w różnych komisjach uczelnianych);
 • innej prowadzonej przez nią działalności, np. działalności na rzecz innych niż akademickie grup użytkowników, popularyzacja czytelnictwa, edukacji informacyjnej i nauki, organizacja wystaw, targów, festiwali, posiadanie dodatkowych kwalifikacji, studia podyplomowe, staże zagraniczne, certyfikaty.
 1. Zatrudnienie na stanowisku:
 • starszego kustosza dyplomowanego i starszego dokumentalisty dyplomowanego może nastąpić po co najmniej 4 latach pracy na stanowisku kustosza dyplomowanego lub dokumentalisty dyplomowanego;
 • kustosza dyplomowanego i dokumentalisty dyplomowanego może nastąpić po co najmniej 7 latach pracy w bibliotece naukowej lub po co najmniej 3 latach pracy na stanowisku adiunkta bibliotecznego lub adiunkta dokumentacji i informacji naukowej;
 • adiunkta bibliotecznego, adiunkta dokumentacji i informacji naukowej może nastąpić po co najmniej 4 latach pracy w bibliotece naukowej, lub po co najmniej 2 latach pracy na stanowisku asystenta bibliotecznego lub asystenta dokumentacji i informacji naukowej.

§ 129

Powierzenie czynności nauczyciela akademickiego może nastąpić również na podstawie umowy cywilnoprawnej, w szczególności umowy o dzieło albo umowy zlecenia.

§ 130

 1. Okres zatrudnienia na stanowisku asystenta osoby nieposiadającej stopnia naukowego doktora oraz okres zatrudnienia na stanowisku adiunkta osoby nieposiadającej stopnia naukowego doktora habilitowanego, nie może trwać dłużej niż osiem lat, poczynając od dnia nawiązania stosunku pracy po raz pierwszy na danym stanowisku i włączając do okresu ośmioletniego wszystkie okresy zatrudnienia po tym dniu.
 2. Bieg okresu zatrudnienia, o którym mowa w ust. 1, ulega zawieszeniu:
 • na czas trwania urlopu dla poratowania zdrowia, o którym mowa w art. 134 ustawy;
 • na stanowisku asystenta do czasu zakończenia przewodu doktorskiego, jeżeli przed upływem okresu zatrudnienia zostali wyznaczeni recenzenci w tym przewodzie;
 • na stanowisku adiunkta do czasu zakończenia postępowania habilitacyjnego, jeżeli przed upływem okresu zatrudnienia zostało wszczęte postępowanie habilitacyjne;
 • w roku akademickim, w którym obciążenie dydaktyczne nauczyciela akademickiego przekracza jego pensum o co najmniej 120 godzin, pod warunkiem, że godziny te zostały przez niego w takim wymiarze faktycznie przepracowane, z zastrzeżeniem ust. 3.
 1. Przepis ust. 2 pkt 4 stosuje się również wtedy, gdy godziny, o których w nim mowa, nie zostały przez pracownika przepracowane z powodu jego niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną, wypadku w drodze do pracy lub z pracy, poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów oraz poddania się zabiegowi pobrania komórek, tkanek i narządów.
 2. W przypadku upływu ośmioletniego okresu zatrudnienia na stanowisku adiunkta osoby, która nie uzyskała stopnia naukowego doktora habilitowanego możliwe jest, na wniosek dziekana, zatrudnienie na stanowisku asystenta lub starszego wykładowcy w wymiarze czasu nieprzekraczającym jednej drugiej etatu. W pozostałych przypadkach stosuje się § 126 ust. 1 statutu.
 3. W przypadku upływu ośmioletniego okresu zatrudnienia na stanowisku asystenta osoby, która nie uzyskała stopnia naukowego doktora, możliwe jest, na wniosek dziekana, zatrudnienie tej osoby na stanowisku wykładowcy na okres jednego roku, o ile zdaniem dziekana realnym jest ukończenie w tym czasie rozprawy doktorskiej w stopniu umożliwiającym skierowanie jej do recenzentów; takie zatrudnienie nie wymaga postępowania konkursowego i zgody senatu.

§ 131

 1. Zgody na dodatkowe zatrudnienie, zgodnie z art. 129 ustawy, udziela rektor na czas nie krótszy niż do końca danego roku akademickiego.
 2. Zmniejszeniem zdolności prawidłowego funkcjonowania uczelni, o której mowa w art. 129 ust. 2 ustawy, jest m.in. podjęcie zatrudnienia w uczelni prowadzącej konkurencyjną wobec Uniwersytetu działalność w obszarze usług edukacyjnych.
 3. Wniosek nauczyciela akademickiego o wyrażenie zgody na zatrudnienie bądź kontynuowanie zatrudnienia w dodatkowym miejscu pracy wymaga opinii dziekana wydziału lub kierownika jednostki międzywydziałowej. Dziekan złożony wniosek nie później niż w ciągu dwóch tygodni przekazuje rektorowi, informując pracownika o dacie przekazania wniosku.
 4. Nieudzielenie nauczycielowi akademickiemu odpowiedzi na złożony wniosek w okresie dwóch miesięcy od dnia wpływu wniosku do rektora jest równoznaczne z udzieleniem zgody na dodatkowe zatrudnienie w okresie do końca roku akademickiego, w którym został złożony wniosek.

 

Rozdział 2
Obowiązki pracowników

§ 132

Pracownicy naukowo-dydaktyczni są obowiązani w szczególności:

 • kształcić i wychowywać studentów, w tym nadzorować opracowywanie przez studentów prac zaliczeniowych, semestralnych, dyplomowych pod względem merytorycznym i metodycznym;
 • prowadzić badania naukowe i prace rozwojowe, rozwijać twórczość naukową albo artystyczną;
 • uczestniczyć w pracach organizacyjnych uczelni.

§ 133

Obowiązki pracowników naukowych określa § 132 pkt 2 i 3.

§ 134

Do obowiązków nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego należy również kształcenie kadry naukowej.

§ 135

Pracownicy dydaktyczni są obowiązani w szczególności:

 • kształcić i wychowywać studentów, w tym nadzorować opracowywanie przez studentów prac zaliczeniowych, semestralnych, dyplomowych pod względem merytorycznym i metodycznym;
 • podnosić swoje kwalifikacje zawodowe;
 • uczestniczyć w pracach organizacyjnych uczelni.

§ 136

 1. Czas pracy nauczyciela akademickiego jest określony zakresem jego obowiązków dydaktycznych, naukowych i organizacyjnych.
 2. Senat w drodze uchwały określa:
 • zasady ustalania zakresów obowiązków nauczycieli akademickich;
 • zasady obliczania godzin dydaktycznych;
 • rodzaje zajęć dydaktycznych objętych zakresem obowiązków;
 • roczny wymiar zajęć dydaktycznych (pensum) dla poszczególnych stanowisk, w tym odrębnie dla osób pełniących wybrane funkcje.
 1. Rektor, powierzając nauczycielowi akademickiemu wykonywanie ważnych zadań dla Uniwersytetu, a także z innych ważnych powodów, może na wniosek kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej, kierownika jednostki międzywydziałowej albo międzyuczelnianej obniżyć wymiar zajęć dydaktycznych nauczycielowi akademickiemu z zachowaniem dolnej granicy pensum określonej ustawą. Obniżenie pensum następuje na czas określony.
 2. Zadania, o których mowa w ust. 3, dotyczą w szczególności:
 • udziału w prowadzonych projektach naukowych, dydaktycznych i inwestycyjnych;
 • pełnienia funkcji rzecznika dyscyplinarnego;
 • powierzenia pracownikowi funkcji i zadań kulturotwórczych, integrujących społeczność lokalną lub związanych z ważnymi celami społecznymi promowanymi przez Uniwersytet;
 • prac organizacyjnych związanych z tworzeniem nowego kierunku kształcenia lub nowej specjalności.
 1. Nauczycielowi akademickiemu korzystającemu z obniżenia pensum wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przysługuje po wypracowaniu liczby godzin określonej przez senat dla danego stanowiska.
 2. Rozkład zajęć nauczyciela akademickiego ustala kierownik jednostki organizacyjnej, w której nauczyciel jest bezpośrednio zatrudniony (dziekan, dyrektor instytutu, kierownik katedry, kierownik zakładu, kierownik zespołu, kierownik pracowni, kierownik laboratorium albo kierownik innej jednostki prowadzącej działalność badawczą lub dydaktyczną).

 

Rozdział 3
Urlopy i delegacja dla wykonania zadań badawczych

§ 137

Senat może określić wytyczne dotyczące ustalania planu urlopów wypoczynkowych dla poszczególnych grup pracowników.

§ 138

Urlopów, o których mowa w art. 134 ust. 1 ustawy, udziela rektor na umotywowany wniosek pracownika, zaopiniowany przez dziekana i bezpośredniego przełożonego wnioskodawcy. Wniosek pracownika musi określać cel urlopu. Po zakończeniu urlopu pracownik jest zobowiązany do przedstawienia prorektorowi ds. nauki i współpracy międzynarodowej pisemnego sprawozdania z efektów udzielonego urlopu.

§ 139

Urlop, o którym w art. 134 ust. 3 ustawy, może być udzielony nauczycielowi akademickiemu, który ma otwarty przewód doktorski. Urlopu udziela rektor na wniosek pracownika, zaopiniowany przez promotora i dziekana.

§ 140

Urlopu, o którym mowa w art. 134 ust. 4 ustawy, udziela rektor na umotywowany wniosek pracownika, zaopiniowany przez dziekana oraz bezpośredniego przełożonego wnioskodawcy.

§ 141

Urlopu, o którym mowa w art. 134 ust. 5 ustawy, udziela rektor na złożony za pośrednictwem dziekana wniosek pracownika, na podstawie orzeczenia lekarskiego wydanego w trybie określonym przez art. 134 ust. 5c – 5l ustawy.

§ 142

 1. Dziekan, po uzyskaniu opinii rady wydziału, może delegować pracownika celem przeprowadzenia badań naukowych, w tym kwerendy bibliotecznej, w innym ośrodku naukowym, także zagranicznym, na okres nie dłuższy niż jeden miesiąc. W takim przypadku dziekan określa zasady wykonania przez pracownika jego obowiązków dydaktycznych w danym roku akademickim, w tym ewentualne zastępstwa.
 2. Delegowanie, o którym mowa w ust. 1, nie może być dokonane częściej niż raz na dwa lata akademickie.

 

Rozdział 4
Okresowe oceny nauczycieli akademickich

§ 143

 1. Nauczyciel akademicki podlega okresowej ocenie, zgodnie z art. 132 ustawy.
 2. Oceny nauczyciela nie rzadziej niż raz na dwa lata dokonuje komisja powołana przez radę wydziału zatrudniającego nauczyciela, a w jednostce pozawydziałowej – przez rektora.
 3. W przypadku uzyskania przez pracownika oceny negatywnej dziekan może wnioskować o przeprowadzenie kolejnej oceny po upływie roku.
 4. Komisja składa się co najmniej z trzech osób. Przewodniczącym komisji jest kierownik jednostki organizacyjnej lub jego zastępca. W skład komisji wchodzi przełożony nauczyciela podlegającego ocenie.
 5. Ocena nauczyciela akademickiego przeprowadzana jest przy pomocy arkusza oceny pracownika, zatwierdzonego przez radę jednostki. Arkusz oceny musi uwzględniać wszystkie aspekty pracy nauczyciela akademickiego wynikające z art. 111 ustawy, postanowień statutu i innych aktów obowiązujących w Uniwersytecie.
 6. Na wniosek nauczyciela akademickiego, dziekana bądź przewodniczącego komisja może wyrazić opinię w sprawie konieczności wystąpienia do eksperta z zakresu danej dyscypliny nauki o ocenę dokonań naukowych pracownika. W przypadku złożenia wniosku przez pracownika lub przewodniczącego komisji decyzję o powołaniu eksperta podejmuje dziekan. W każdym przypadku na decyzję odmowną względnie brak decyzji dziekana, a także w razie złożenia wniosku przez pracownika na brak opinii komisji, przysługuje pracownikowi odwołanie do rady podstawowej jednostki organizacyjnej.7. Za podstawę oceny nauczyciela przyjmuje się odpowiednio do stanowiska, specyfiki kierunku kształcenia i dyscypliny nauki:
 • dorobek w dziedzinie badań naukowych lub działalności artystycznej;
 • wywiązywanie się z obowiązków dydaktycznych;
 • osiągnięcia związane z kształceniem studentów, doktorantów i młodej kadry naukowej;
 • osiągnięcia związane z upowszechnianiem wiedzy;
 • osiągnięcia związane z współdziałaniem z gospodarką narodową oraz ośrodkami nauki i kultury;
 • dorobek w zakresie wynalazczości i racjonalizacji;
 • dorobek w zakresie recenzowania prac doktorskich i habilitacyjnych;
 • dorobek w zakresie organizowania pracy zespołów ludzkich;
 • podnoszenie własnych kwalifikacji zawodowych;
 • wywiązywanie się z obowiązku przestrzegania prawa autorskiego i praw pokrewnych oraz prawa własności przemysłowej.
 1. Rada wydziału, w drodze uchwały, może ustalić szczegółowe kryteria oceny w jej poszczególnych albo wybranych elementach, o których mowa w ust.7, określając w szczególności minimalne wymagania warunkujące uzyskanie oceny pozytywnej, przy czym wymagania takie mogą być różnicowane dla ustalonych w uchwale grup pracowników. Uchwała podlega publikacji w Monitorze US.
 2. Przy ocenie nauczyciela akademickiego w zakresie wywiązywania się przez niego z obowiązków dydaktycznych, komisja uwzględnia ocenę przedstawioną przez studentów i doktorantów, która jest dokonywana przez nich po zakończeniu roku akademickiego. W przypadku, gdy zajęcia z danego przedmiotu trwają krócej bądź dłużej niż rok akademicki, ocena dokonywana jest po zakończeniu danych zajęć dydaktycznych.
 3. Studenci i doktoranci uczęszczający na zajęcia prowadzone przez danego nauczyciela akademickiego, oceniają go poprzez wypełnienie ankiety. Zasady i tryb przeprowadzenia ankiety oraz sposób ustalania wyników ankiety określa senat w drodze uchwały.
 4. Pierwsza negatywna ocena studentów i doktorantów o wypełnianiu przez nauczyciela akademickiego obowiązków dydaktycznych zobowiązuje bezpośredniego przełożonego do działań mających na celu poprawę jakości wykonywanych przez podwładnego obowiązków dydaktycznych. Druga z kolei negatywna ocena studentów i doktorantów może stanowić podstawę do wydania negatywnej oceny o pracy nauczyciela akademickiego.

§ 144

 1. Komisja, o której mowa w § 143 ust. 4, ustala ocenę nauczyciela akademickiego bezwzględną większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.
 2. Komisja z własnej inicjatywy lub na wniosek ocenianego nauczyciela akademickiego wysłuchuje jego wyjaśnień. Komisja nie może odmówić wysłuchania wyjaśnień pracownika.
 3. Nauczyciela podlegającego ocenie zawiadamia się o wyniku postępowania oceniającego. Pracownikowi przysługuje prawo wglądu do arkusza oceny.
 4. Od uchwały komisji nauczycielowi podlegającemu ocenie przysługuje odwołanie do rady jednostki organizacyjnej. Odwołanie wnosi się w ciągu 14 dni od dnia przedstawienia oceny do wiadomości pracownika. Odwołanie powinno być rozstrzygnięte w ciągu 30 dni.
 5. Rada jednostki organizacyjnej może utrzymać w mocy ocenę lub ją uchylić.
 6. Utrzymanie przez radę jednostki organizacyjnej oceny negatywnej w mocy skutkuje uzyskaniem przez taką ocenę przymiotu ostateczności.
 7. W przypadku uchylenia oceny rada jednostki organizacyjnej powołuje komisję w nowym składzie. Komisja w ciągu 30 dni dokonuje ponownej oceny. Od ponownej oceny pracownikowi nie przysługuje odwołanie.

 

Rozdział 5
Rozwiązanie stosunku pracy

§ 145

 1. Rozwiązanie lub wygaśnięcie stosunku pracy z nauczycielem akademickim następuje na zasadach określonych w ustawie oraz w Kodeksie pracy, z tym że rozwiązanie stosunku pracy za wypowiedzeniem następuje z końcem semestru.
 2. Za koniec semestru zimowego przyjmuje się ostatni dzień lutego, a za koniec semestru letniego dzień 30 września.

§ 146

Przy rozwiązaniu stosunku pracy z mianowanym nauczycielem akademickim, w okolicznościach wskazanych w art. 125 ustawy, zasięga się opinii rady wydziału, a w przypadku jednostek międzywydziałowych – opinii senatu.

 

Rozdział 6
Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli akademickich

§ 147

 1. Nauczyciele akademiccy ponoszą odpowiedzialność dyscyplinarną na zasadach określonych przepisami rozdziału 4 w dziale III ustawy.
 2. Odpowiedzialność dyscyplinarna ponoszona jest przed komisjami dyscyplinarnymi dla nauczycieli akademickich albo, w przypadku określonym w art. 141 ust. 1 ustawy, przed rektorem.

 

Rozdział 7
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi

§ 148

 1. Pracownika niebędącego nauczycielem akademickim zatrudnia się na podstawie umowy o pracę.
 2. Umowę o pracę z pracownikiem, o którym mowa w ust. 1, zawiera:
 • rektor lub osoba przez niego upoważniona – jeżeli pracownik ten podlegać ma bezpośrednio rektorowi lub prorektorowi;
 • dziekan lub osoba przez niego upoważniona – jeżeli pracownik ten ma być zatrudniony na wydziale, w ramach limitu etatów ustalonego przez rektora;
 • rektor lub osoba przez niego upoważniona – jeżeli pracownik ten ma być zatrudniony w jednostce ogólnouczelnianej, międzywydziałowej albo międzyuczelnianej.
 1. W sprawach merytorycznych, osoby niebędące nauczycielami akademickimi, wchodzące w skład poszczególnych jednostek organizacyjnych, w tym katedr i zakładów, podlegają kierownikom tych jednostek.

 

Rozdział 8
Nagrody

§ 149

 1. Na zasadach określonych w ustawie mogą być przyznawane nagrody rektora.
 2. Zasady i tryb przyznawania nagród rektora nauczycielom akademickim określa regulamin uchwalony przez senat.
 3. Zasady i tryb przyznawania nagród rektora pracownikom niebędącym nauczycielami akademickimi określa regulamin ustalony przez rektora.

Dział VIII
Studia, studenci i doktoranci

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§ 150

 1. Uniwersytet prowadzi studia wyższe pierwszego i drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie oraz studia trzeciego stopnia – studia doktoranckie.
 2. Poza studiami, o których mowa w ust. 1, Uniwersytet prowadzi także studia podyplomowe oraz kursy dokształcające.
 3. Studia wyższe oraz studia doktoranckie mogą być prowadzone jako studia stacjonarne lub studia niestacjonarne.
 4. Zajęcia na studiach wyższych mogą być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
 5. Formy studiów oraz poziomy kształcenia na poszczególnych kierunkach określa senat.

§ 151

 1. Studia wyższe na Uniwersytecie są prowadzone w ramach kierunku studiów. Kierunki prowadzone są przez podstawową jednostkę organizacyjną albo łącznie przez kilka takich jednostek.
 2. Uniwersytet może organizować indywidualne studia międzyobszarowe, obejmujące co najmniej dwa obszary kształcenia. Studia takie mogą być prowadzone przez jednostki międzywydziałowe, o których mowa w § 87.
 3. Na warunkach określonych w ustawie Uniwersytet może prowadzić studia wspólne i inne formy kształcenia z innymi uczelniami i instytucjami naukowymi oraz studia o profilu praktycznym z udziałem przedsiębiorców na podstawie porozumień z tymi podmiotami, w tym również zagranicznymi.
 4. Studia na Uniwersytecie mogą być prowadzone w językach obcych.

 

Rozdział 2
Studia i studenci

§ 152

 1. Przyjęcie na studia wyższe odbywa się zgodnie z art. 169 ustawy oraz z uchwałą senatu.
 2. Uchwała senatu w sprawach określonych w ust. 1 podawana jest do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w sposób zwyczajowo przyjęty w Uniwersytecie oraz umieszczenie na stronach internetowych Uniwersytetu, nie później niż do dnia 31 maja roku poprzedzającego rok akademicki, którego uchwała dotyczy, i przesyłana jest ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego.

§ 153

 1. Przyjęcie w poczet studentów Uniwersytetu następuje z chwilą immatrykulacji i po złożeniu ślubowania.
 2. Rota ślubowania brzmi następująco:

Wstępując do wspólnoty akademickiej Uniwersytetu Szczecińskiego, ślubuję uroczyście:

– niestrudzenie dążyć do prawdy, podstawy wszelkiej nauki,

– sumiennie zdobywać wiedzę, by dobrze służyć ludziom i Ojczyźnie,

– dbać o godność studenta i dobre imię mojej uczelni,

– postępować uczciwie, w duchu tolerancji i wzajemnego szacunku,

– przestrzegać prawa i zwyczajów uniwersyteckich”.

 1. Nabycie praw studenta Uniwersytetu następuje także z dniem przeniesienia z innej uczelni albo z chwilą wznowienia studiów.

§ 154

Status studenta Uniwersytetu przysługuje:

 • w przypadku studiów pierwszego stopnia – do dnia 31 października roku, w którym student ukończył te studia;
 • w przypadku studiów drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich – do dnia złożenia przez studenta egzaminu dyplomowego;
 • do dnia skreślenia z listy studentów.

§ 155

 1. Studia wyższe są prowadzone na podstawie uchwalonego przez senat regulaminu studiów, który określa organizację i tok studiów oraz prawa i obowiązki studenta, a także na podstawie innych aktów prawnych dotyczących studiów na Uniwersytecie.
 2. Do podstawowych praw studenta należą w szczególności:
 • prawo do zdobywania wiedzy i umiejętności na wybranym kierunku studiów, rozwijania własnych zainteresowań naukowych, a także uczestniczenia w zajęciach innych kierunków studiów;
 • prawo zrzeszania się w uczelnianych organizacjach studenckich, w szczególności w kołach naukowych oraz zespołach artystycznych i sportowych, na zasadach określonych przez obowiązujące przepisy prawne;
 • prawo do studiowania według indywidualnego planu i programu studiów zgodnie z regulaminem studiów, na zasadach określonych przez radę jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek studiów, makrokierunek lub studia międzykierunkowe;
 • prawo zgłaszania organom Uniwersytetu postulatów dotyczących programów kształcenia, planów studiów, toku studiów, procesu kształcenia i wychowania, warunków socjalno-bytowych oraz wszystkich innych spraw środowiska akademickiego;
 • prawo do współuczestniczenia w decyzjach organów Uniwersytetu za pośrednictwem przedstawicieli studentów będących członkami organów kolegialnych Uniwersytetu;
 • prawo do wnioskowania o pomoc materialną w formie i na warunkach określonych w ustawie oraz regulaminie ustalonym przez rektora w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu studenckiego;
 • prawo do prowadzenia działalności samorządowej i społecznej;
 • prawo do przeszkolenia w zakresie praw i obowiązków studenta;
 • prawo do odbywania części studiów w innej uczelni krajowej lub zagranicznej na podstawie umów, w których Uniwersytet jest stroną;
 • prawo do wyboru specjalności oraz promotora pracy dyplomowej na zasadach ustalonych przez radę jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek studiów, makrokierunek lub studia międzykierunkowe.
 1. Do podstawowych obowiązków studenta należą w szczególności:
 • postępowanie zgodnie z treścią ślubowania, kodeksem etyki studenta i regulaminem studiów;
 • dbanie o dobre imię Uniwersytetu ;
 • poszanowanie godności wszystkich członków społeczności Uniwersytetu;
 • przestrzeganie przepisów i przyjętych zwyczajów obowiązujących na Uniwersytecie;
 • uczestniczenie w zajęciach dydaktycznych i organizacyjnych innych niż wykłady;
 • składanie egzaminów, uzyskiwanie zaliczeń, odbywanie praktyk i spełnianie innych wymogów wynikających z planu studiów i programu kształcenia;
 • zgłaszanie wszelkich zmian danych osobowych mających wpływ na treść dokumentacji studiów w terminie 14 dni od zaistnienia zmiany.

§ 156

Absolwenci studiów otrzymują dyplom Uniwersytetu potwierdzający uzyskanie odpowiedniego tytułu zawodowego i suplementy do dyplomów. Wzór dyplomu zatwierdza senat.

§ 157

Uniwersytet może prowadzić monitoring karier zawodowych swoich absolwentów w celu dostosowania programu kształcenia do potrzeb rynku pracy.

§ 158

 1. Studenci Uniwersytetu tworzą samorząd studencki.
 2. Samorząd studencki działa na podstawie ustawy, statutu i regulaminu samorządu studenckiego, określającego zasady, organizację i tryb działania samorządu, w tym rodzaje organów kolegialnych i jednoosobowych, sposób ich wyłaniania oraz kompetencje, a także tryb wyboru przedstawicieli studentów do organów Uniwersytetu i jego jednostek organizacyjnych, uchwalonego przez uczelniany organ uchwałodawczy samorządu studentów.
 3. Regulamin samorządu studenckiego wchodzi w życie po stwierdzeniu przez senat jego zgodności z ustawą i statutem, po zasięgnięciu opinii właściwej komisji senatu.

Rozdział 3
Studencki staż asystencki

§ 159

 1. Student ostatniego roku studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich wyróżniający się wybitnymi wynikami w nauce i predyspozycjami do pracy badawczej może odbywać staż przygotowujący do podjęcia obowiązków nauczyciela akademickiego i otrzymywać stypendium ze środków własnych Uniwersytetu (asystent-stażysta).
 2. Asystentowi-stażyście przysługuje stypendium ze środków własnych Uniwersytetu w wysokości określanej corocznie przez senat.
 3. Liczbę stypendiów dla poszczególnych wydziałów i jednostek pozawydziałowych określa corocznie rektor.
 4. Decyzję o powierzeniu studentowi obowiązków asystenta-stażysty podejmuje rektor na wniosek dziekana.
 5. Szczegółowe zasady i tryb kwalifikowania studentów, zasady odbywania stażu oraz sposób tworzenia funduszu na stypendia określa senat w drodze uchwały.

 

Rozdział 4
Studia trzeciego stopnia i doktoranci

§ 160

 1. Uczestnikiem studiów doktoranckich może być osoba, która posiada tytuł zawodowy magistra lub równorzędny.
 2. Senat ustala warunki i tryb konkursu stanowiącego podstawę rekrutacji na studia doktoranckie oraz ich formy.
 3. Uchwała senatu w sprawach określonych w ust. 2 podawana jest do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w sposób zwyczajowo przyjęty w Uniwersytecie oraz umieszczenie na stronach internetowych Uniwersytetu nie później niż do dnia 30 kwietnia roku kalendarzowego, w którym rozpoczyna się rok akademicki, którego uchwała dotyczy.

§ 161

 1. Osoba przyjęta na studia doktoranckie nabywa status doktoranta z chwilą złożenia ślubowania, nie wcześniej jednak niż z dniem rozpoczęcia danego roku akademickiego.
 2. Rota ślubowania brzmi następująco:

Wstępując do wspólnoty akademickiej Uniwersytetu Szczecińskiego, ślubuję uroczyście:

– niestrudzenie dążyć do prawdy, podstawy wszelkiej nauki,

– sumiennie zdobywać wiedzę, by dobrze służyć ludziom i Ojczyźnie,

– dbać o godność doktoranta i dobre imię mojej uczelni,

– postępować uczciwie, w duchu tolerancji i wzajemnego szacunku,

– przestrzegać prawa i zwyczajów uniwersyteckich”.

 1. Nabycie praw doktoranta Uniwersytetu następuje także z dniem przeniesienia z innej uczelni albo z chwilą wznowienia studiów.

§ 162

Status doktoranta przysługuje do momentu:

 • zakończenia okresu studiów doktoranckich z jednoczesnym uzyskaniem pozytywnych wyników ze wszystkich przewidzianych programem studiów doktoranckich egzaminów i zaliczeń;
 • łącznego spełnienia następujących przesłanek:
 1. uzyskania pozytywnych wyników ze wszystkich przewidzianych programem studiów doktoranckich egzaminów i zaliczeń,
 2. uzyskania stopnia naukowego doktora,
 • skreślenia z listy uczestników studiów doktoranckich.

§ 163

 1. Studia doktoranckie są prowadzone na podstawie uchwalonego przez senat regulaminu studiów doktoranckich, który określa organizację i tok studiów doktoranckich oraz prawa i obowiązki doktoranta.
 2. Do podstawowych praw doktoranta należą w szczególności:
  • prawo do opieki merytorycznej nad pracą naukowo-badawczą i dydaktyczną ze strony opiekuna naukowego albo promotora;
  • prawo do korzystania ze zbiorów bibliotecznych, programów komputerowych, laboratoriów, sprzętu i aparatury badawczej oraz innych zasobów jednostki organizacyjnej prowadzącej studia doktoranckie w zakresie niezbędnym do realizacji programów studiów, prowadzenia badań naukowych i przygotowania rozprawy doktorskiej, na zasadach przysługujących pracownikom naukowym danej jednostki Uniwersytetu;
  • prawo do zrzeszania się w organizacjach doktorantów, w szczególności w kołach naukowych, samorządzie doktorantów oraz zespołach artystycznych i sportowych, na zasadach określonych przez obowiązujące normy prawne;
  • prawo do rozwoju naukowego, w szczególności poprzez uczestniczenie w krajowych i międzynarodowych seminariach, konferencjach i sympozjach naukowych, a także odbywanych na innych uczelniach stażach i stypendiach;
  • prawo do otrzymywania stypendium doktoranckiego oraz pomocy materialnej na zasadach określonych przez obowiązujące normy prawne;
  • prawo do odbywania praktyk zawodowych w formie uzgodnionej z opiekunem naukowym albo promotorem;
  • prawo do zgłaszania do organów Uniwersytetu postulatów dotyczących planów studiów, programów nauczania, toku studiów, procesu kształcenia i wychowania, warunków socjalno-bytowych oraz wszystkich innych spraw środowiska akademickiego;
  • prawo do współuczestniczenia w decyzjach organów Uniwersytetu za pośrednictwem przedstawicieli doktorantów będących członkami kolegialnych organów Uniwersytetu.
 1. Do podstawowych obowiązków doktoranta należą w szczególności:
 • postępowanie zgodnie z treścią ślubowania, regulaminem studiów doktoranckich oraz innymi normami obowiązującymi na Uniwersytecie;
 • dbanie o dobre imię Uniwersytetu;
 • składanie egzaminów i spełnianie innych wymogów przewidzianych w planie i programie studiów;
 • realizacja obowiązującego programu studiów, prowadzenie badań naukowych oraz składanie kierownikowi studiów doktoranckich rocznych sprawozdań z przebiegu pracy naukowej;
 • odbywanie praktyk zawodowych w formie prowadzenia zajęć dydaktycznych lub uczestnictwa w ich prowadzeniu na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

§ 164

 1. Doktoranci Uniwersytetu tworzą samorząd doktorantów.
 2. Do regulaminu samorządu doktorantów § 158 ust. 3 stosuje się odpowiednio.

 

Rozdział 5
Odpowiedzialność dyscyplinarna studentów i doktorantów

§ 165

 1. Student ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną przed komisją dyscyplinarną albo przed sądem koleżeńskim samorządu studenckiego, w zakresie i na zasadach określonych przepisami rozdziału 6 działu IV ustawy.
 2. W sprawach dyscyplinarnych studentów orzekają komisja dyscyplinarna oraz odwoławcza komisja dyscyplinarna, powołane na okres kadencji spośród nauczycieli akademickich i studentów Uniwersytetu.

§ 166

 1. Doktorant ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną albo przed sądem koleżeńskim samorządu doktoranckiego, w zakresie i na zasadach określonych przepisami rozdziału 7 działu IV ustawy.
 2. W sprawach dyscyplinarnych doktorantów orzekają komisja dyscyplinarna oraz odwoławcza komisja dyscyplinarna, powołane na okres kadencji spośród nauczycieli akademickich i doktorantów Uniwersytetu.

Dział IX
Zgromadzenia. Przepisy porządkowe

§ 167

 1. Pracownicy Uniwersytetu, doktoranci, studenci i słuchacze studiów podyplomowych mają prawo organizowania zgromadzeń na terenie Uniwersytetu.
 2. Nie uważa się za zgromadzenie:
 • zebrań pracowników, studentów i doktorantów, organizowanych przez jednostki organizacyjne Uniwersytetu w sprawach dydaktycznych, naukowych lub organizacyjnych;
 • zebrań organizowanych przez związki zawodowe działające w Uniwersytecie;
 • zebrań statutowych samorządu studentów i samorządu doktorantów Uniwersytetu;
 • zebrań statutowych organizacji studenckich wpisanych do rejestru, o którym mowa w art. 205 ustawy;
 • zebrań statutowych stowarzyszeń zrzeszających studentów, doktorantów lub pracowników Uniwersytetu, jeśli studenci, doktoranci lub pracownicy Uniwersytetu stanowią większość członków jednostki organizacyjnej stowarzyszenia organizującej zebranie.
 1. Na zorganizowanie zgromadzenia w lokalu Uniwersytetu niezbędna jest zgoda rektora.
 2. Zorganizowanie i przeprowadzenie zgromadzenia na terenie Uniwersytetu, poza jego lokalem, wymaga dokonania zgłoszenia przez organizatora rektorowi.
 3. Wniosek o wydanie zgody, o którym mowa w ust. 3, oraz zawiadomienie, o którym mowa w ust. 4, powinny zawierać:
 • imię, nazwisko i dokładny adres, telefon i adres poczty elektronicznej osoby lub osób zwołujących zgromadzenie (organizatora) oraz wskazanie wydziału, w którym jest ona lub są one zatrudnione albo studiują;
 • imię, nazwisko i dokładny adres, telefon i adres poczty elektronicznej przewodniczącego zgromadzenia oraz osób odpowiedzialnych za utrzymanie ładu i porządku;
 • dokładne wskazanie miejsca, daty i godziny rozpoczęcia i planowany czas trwania zgromadzenia;
 • cele i planowany przebieg lub program zgromadzenia oraz język, w którym będą porozumiewać się uczestnicy zgromadzenia
 • przewidywaną liczbę uczestników zgromadzenia;
 • określenie środków technicznych, które mają być wykorzystane podczas zgromadzenia, w szczególności: megafonów, sprzętu służącego do rejestracji dźwięku lub obrazu, transmisji radiowej lub telewizyjnej, użycia pojazdów mechanicznych;
 • wskazanie innych istotnych z punktu widzenia planowanego przebiegu zgromadzenia okoliczności i informacji, w szczególności:
 1. uzależnienia wstępu na zgromadzenie od posiadania odpowiedniego zaproszenia;
 2. określenia kręgu osób, dla których zgromadzenie jest organizowane;
 3. dotyczących zapewnienia bezpiecznego przebiegu zgromadzenia, także z punktu widzenia warunków związanych z miejscem jego organizowania (w szczególności bezpieczeństwo pożarowe, warunki ewakuacji uczestników);
 • podpis organizatora lub organizatorów.
 1. Jeżeli zgromadzenie jest organizowane w ramach wydziału, jednostki międzywydziałowej lub biblioteki uniwersyteckiej, o zamiarze zorganizowania zgromadzenia należy powiadomić także dziekana lub kierownika właściwej jednostki organizacyjnej.
 2. Czas, miejsce i przebieg zgromadzenia nie powinny zakłócać organizacji procesu dydaktycznego.
 3. Wyrażenie zgody na zorganizowanie zgromadzenia rektor może uzależnić od dostosowania jego zasięgu oraz środków technicznych, które mają być zastosowane, do możliwości lokalowych w ten sposób, by zgromadzenie nie zakłócało wykonywania zadań Uniwersytetu oraz przebiegało w sposób bezpieczny dla uczestników.
 4. W przypadku, gdy wniosek lub zawiadomienie nie zawiera wszystkich danych określonych w ust. 5, rektor może wezwać do ich uzupełnienia w określonym przez siebie terminie.
 5. Nieuzupełnienie danych w terminie określonym przez rektora uważane jest za odstąpienie od zamiaru zorganizowania zgromadzenia.

§ 168

 1. O zamiarze zorganizowania zgromadzenia organizatorzy zawiadamiają rektora nie później niż 48 godzin przed rozpoczęciem zgromadzenia. W sytuacjach uzasadnionych nagłością sprawy rektor może przyjąć zawiadomienie złożone w krótszym terminie.
 2. Rektor odmawia udzielenia zgody na zorganizowanie zgromadzenia, o którym mowa w § 167§ 168 ust. 3, lub zakazuje zorganizowania i przeprowadzenia zgromadzenia, o którym mowa w § 167 ust. 4, jeżeli cele lub program zgromadzenia naruszają przepisy prawa, zaś w odniesieniu do zgromadzenia, o którym mowa w § 167§ 168 ust. 3 także wówczas, gdy istnieją uzasadnione wątpliwości co do możliwości zapewnienia bezpiecznego dla uczestników odbycia zgromadzenia.
 3. O odmowie udzielenia zgody bądź decyzji zakazującej zawiadamia się na piśmie organizatora oraz, w razie potrzeby, inne zainteresowane osoby, najpóźniej 4 godziny przed planowanym rozpoczęciem zgromadzenia.
 4. Decyzje zakazujące zorganizowania i przeprowadzenia zgromadzenia podlegają natychmiastowemu wykonaniu.
 5. W zgromadzeniu odbywającym się w lokalu Uniwersytetu mogą uczestniczyć pracownicy, studenci i doktoranci Uniwersytetu oraz – za zgodą rektora lub właściwego dziekana lub kierownika jednostki organizacyjnej – osoby zaproszone przez organizatorów zgromadzenia, a także przedstawiciele organów Uniwersytetu delegowani przez rektora, dziekanów lub kierowników jednostek organizacyjnych Uniwersytetu.

§ 169

 1. Organizatorzy zgromadzeń odpowiadają przed organami Uniwersytetu za ich przebieg.
 2. Zgromadzenie musi mieć przewodniczącego, który otwiera, kieruje przebiegiem i zamyka zgromadzenie.
 3. Przewodniczący zgromadzenia obowiązany jest czuwać nad przestrzeganiem przepisów porządkowych oraz przeciwdziałać wszystkiemu, co zagrażałoby bezpieczeństwu lub porządkowi publicznemu.
 4. Przewodniczący zgromadzenia ma prawo usunąć uczestnika, który swym zachowaniem uniemożliwia odbycie zgromadzenia lub usiłuje udaremnić jego obrady po uprzednim dwukrotnym ostrzeżeniu, że zostanie usunięty, jeśli nie zaniecha zachowania zakłócającego zgromadzenie.

§ 170

 1. Rektor może delegować na zgromadzenie swojego przedstawiciela.
 2. Organizatorzy zgromadzenia mają obowiązek ścisłego współdziałania z rektorem lub jego przedstawicielem delegowanym na zgromadzenie w czasie organizowania i przebiegu zgromadzenia oraz wykonywania tych poleceń rektora lub jego przedstawiciela, które zapewniają niezbędne warunki funkcjonowania Uniwersytetu i zabezpieczają całość jego majątku.
 3. Rektor lub przedstawiciel rektora mogą zabierać głos poza ustaloną kolejnością mówców.
 4. Jeżeli przebieg zgromadzenia lub manifestacji wykracza poza cel wskazany we wniosku o wyrażenie zgody lub w zawiadomieniu, zagraża porządkowi publicznemu lub godzi w dobro Uniwersytetu, rektor lub przedstawiciel rektora może rozwiązać zgromadzenie po uprzednim co najmniej dwukrotnym ostrzeżeniu uczestników zgromadzenia o możliwości jego rozwiązania.
 5. Rektor lub przedstawiciel rektora rozwiązuje zgromadzenie, komunikując ustnie swoją decyzję przewodniczącemu zgromadzenia w obecności jego uczestników. Decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu.
 6. Decyzję, o której mowa w ust. 5, wraz z uzasadnieniem doręcza się organizatorom zgromadzenia na piśmie w terminie 24 godzin od rozwiązania zgromadzenia.
 7. Od decyzji o rozwiązaniu zgromadzenia przez przedstawiciela rektora przysługuje organizatorom oraz uczestnikom zgromadzenia odwołanie do rektora w terminie trzech dni od dnia doręczenia organizatorom decyzji o rozwiązaniu zgromadzenia.
 8. Skargi na decyzje rektora w sprawach zgromadzeń wnosi się bezpośrednio do sądu administracyjnego w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji.
 9. Z chwilą zakończenia albo rozwiązania zgromadzenia uczestnicy są obowiązani do opuszczenia miejsca, w którym ono się odbywało.
 10. Pracownicy, studenci lub doktoranci, którzy przeszkadzają lub usiłują przeszkodzić w zorganizowaniu zgromadzenia lub zakłócają jego przebieg, lub też nie podporządkowują się zarządzeniom przewodniczącego zgromadzenia albo przedstawiciela rektora bądź zwołują zgromadzenie bez wymaganego zawiadomienia lub zgody rektora albo naruszają przepisy prawa powszechnie obowiązującego, podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej niezależnie od innych rodzajów odpowiedzialności prawnej.

§ 171

Organizatorzy akcji protestacyjnych podejmowanych w warunkach i trybie określonym w art. 206 ustawy zobowiązani są powiadomić rektora oraz właściwego ze względu na miejsce odbywania akcji dziekana o rozpoczęciu i formie akcji protestacyjnej, nie później niż trzy dni przed rozpoczęciem akcji protestacyjnej.

Dział X
Przepisy przejściowe i końcowe

Rozdział 1
Przepisy przejściowe

§ 172

 1. Organy Uniwersytetu wybrane na kadencję rozpoczynającą się w dniu 1 września 2016 r. działają w wybranym składzie do końca tej kadencji.
 2. Określone Statutem wymagania dotyczące osób sprawujących w Uniwersytecie funkcje z wyboru nie dotyczą osób wybranych na kadencję rozpoczynającą się w dniu 1 września 2016 r.

§ 173

 1. Wobec pracowników nieposiadających stopnia naukowego doktora habilitowanego, zatrudnionych na stanowisku adiunkta przed dniem 1 października 2013 r., bieg terminu, o którym mowa w § 130 ust. 1 Statutu, rozpoczyna się z dniem 1 października 2013 r.
 2. Wobec pracowników nieposiadających stopnia naukowego doktora, zatrudnionych na stanowisku asystenta przed dniem 1 października 2013 r., bieg terminu, o którym mowa w § 130 ust. 1 Statutu, rozpoczyna się z dniem 1 października 2013 r.
 3. W stosunku do pracowników, o których mowa w ust. 1 i 2, nie mają zastosowania przepisy § 130 ust. 2 pkt 2 i 4.
 4. W stosunku do pracowników, z którymi stosunek pracy został nawiązany z dniem 1 października 2013 r. albo po tym dniu, bieg terminu, o którym mowa w § 130 ust. 1 Statutu, rozpoczyna się z dniem nawiązania stosunku pracy po raz pierwszy na danym stanowisku.

 

 

Rozdział 2
Przepisy końcowe

§ 174

Zmiana statutu może nastąpić w drodze uchwały senatu podjętej większością co najmniej 2/3 głosów statutowej liczby członków, po zasięgnięciu opinii związków zawodowych działających w Uniwersytecie.

§ 175

 1. Traci moc uchwała Nr 78/2011 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 29 września 2011 r. Statut Uniwersytetu Szczecińskiego.
 2. Akty prawa wewnętrznego wydane na podstawie Statutu uchylanego przepisem ust. 1 organy właściwe do ich wydania w okresie do dnia wejścia niniejszego Statutu w życie poddadzą weryfikacji pod względem zgodności z postanowieniami niniejszego Statutu, przedstawiając informację o tej weryfikacji na pierwszym posiedzeniu Senatu odbywającym się po wejściu niniejszego Statutu w życie. Nieprzedstawienie informacji o weryfikacji aktu skutkuje utratą jego mocy obowiązującej z dniem następującym po dniu posiedzenia Senatu, na którym informacja o weryfikacji powinna zostać przedstawiona.
 3. Postanowienia przepisu ust. 2 mają zastosowanie także do uchwał Senatu podjętych na podstawie Statutu uchylanego przepisem ust. 1 z tym, że weryfikacji zgodności tych uchwał dokonują organy Uniwersytetu właściwe w sprawie ich wykonywania.
 4. Właściwe organy samorządu studentów i samorządu doktorantów w ciągu 6 miesięcy od dnia wejścia niniejszego Statutu w życie dokonają weryfikacji zgodności postanowień regulaminu samorządu studenckiego oraz samorządu doktorantów z niniejszym Statutem Uniwersytetu. W przypadku konieczności dokonania zmian regulaminy te zostaną przedstawione do zatwierdzenia na pierwszym posiedzeniu Senatu odbywającym się po upływie ustalonego terminu.

§ 176

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r.


Załącznik nr 1

WZÓR GODŁA, SZTANDARU, FLAGI, PIECZĘCI ORAZ LOGO, TEKST PIEŚNI GAUDE MATER POLONIA

 

WZÓR GODŁA UNIWERSYTETU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WZÓR SZTANDARU UNIWERSYTETU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WZÓR FLAGI UNIWERSYTETU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WZÓR PIECZĘCI UNIWERSYTETU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEKST PIEŚNI GAUDE MATER POLONIA

 

Gaude, mater Polonia,
Prole foecunda nobilli.
Summi Regis magnalia
Laude frequenta vigili.

Amen

 


Załącznik nr 2

ZASADY CEREMONIAŁU UNIWERSYTECKIEGO

 

Poniższe zasady zostają sformułowane w celu kultywowania symboli, tradycji i zwyczajów służących integracji środowiska akademickiego oraz dla podtrzymywania dobrego imienia Uniwersytetu Szczecińskiego.

 

Rozdział 1
Stroje i insygnia

§ 1

 1. Strój rektorski składa się z togi koloru jasnoczerwonego (szkarłatnego) z obszernym kołnierzem oraz wyłogami na mankietach, z materiału imitującego futro gronostaja, a także czworokątnego biretu koloru jasnoczerwonego (szkarłatnego) i rękawiczek koloru białego. Na kołnierzu rektor nosi łańcuch rektorski. Przed rektorem pedel niesie berło rektorskie.
 2. Strój prorektorów stanowią togi koloru czarnego z czerwoną peleryną i czerwonymi wyłogami na mankietach oraz takiego koloru czworokątny biret. Prorektorzy noszą łańcuchy prorektorskie.
 3. Strój dziekana składa się z togi koloru czarnego z kołnierzem w kolorze zgodnym z barwą danego wydziału i czworokątnego biretu w tym samym kolorze. Dziekani noszą na kołnierzu łańcuch dziekański.
 4. Strój prodziekanów stanowią togi koloru czarnego oraz czarny czworokątny biret z otokiem w kolorze zgodnym z barwą danego wydziału.
 5. W togach dziekańskich i prodziekańskich obowiązują kolory w kolorze zgodnym z barwami danego wydziału określonymi w załączniku nr 1 do niniejszego ceremoniału.
 6. Togi profesorów i doktorów habilitowanych są koloru czarnego, uzupełniają je czworokątne birety koloru czarnego.
 7. Togi i birety doktorów honoris causa są czarne.
 8. Osoby promowane na stopień naukowy używają w czasie promocji czarnych tog i biretów.
 9. Niosący berło pedel przywdziewa czarną togę służbową oraz szeroki czarny biret i czarne rękawiczki. Uzupełnieniem stroju pedla jest laska pedlowska.

§ 2

 1. Prawo używania stroju akademickiego na uroczystościach uniwersyteckich mają profesorowie oraz doktorzy habilitowani tak czynni, jak i emerytowani, a także doktorzy honoris causa.
 2. W czasie inauguracji roku akademickiego, promocji oraz immatrykulacji, rektor, prorektorzy, dziekani i promotorzy obowiązkowo występują w stroju akademickim.
 3. Użycie stroju akademickiego przy innych okazjach i uroczystościach, zarówno w obrębie Uniwersytetu, jak i poza nim, w których uczestniczy społeczność uniwersytecka lub oficjalni przedstawiciele Uniwersytetu, zależy od decyzji senatu, w przypadkach nagłych – rektora. Użycie stroju akademickiego winno być zapowiedziane w zaproszeniach na uroczystości, podobnie jak występowanie z posiadanymi odznaczeniami.

§ 3

 1. Rektorzy-seniorzy mają prawo nosić w czasie uroczystości akademickich togi koloru czarnego i czerwone czworokątne birety.
 2. Rektor kończący piastowanie najwyższej godności może także dożywotnio zachować togę wraz z biretem i rękawiczkami, których używał podczas uroczystości akademickich.

§ 4

 1. W najważniejszych uroczystościach Uniwersytetu: inauguracji roku akademickiego, uroczystościach państwowych obchodzonych w Uniwersytecie, promocjach doktorów honoris causa, pogrzebach i innych okazjach wskazanych przez rektora, uczestniczy poczet sztandarowy.
 2. Poczet sztandarowy składa się z chorążego – studenta i dwóch przybocznych – studentek, wyznaczonych przez rektora spośród kandydatów wskazanych przez Uczelnianą Radę Samorządu Studenckiego.
 3. W szczególnych przypadkach w skład pocztu sztandarowego wchodzą pracownicy Uniwersytetu Szczecińskiego.
 4. Członkowie pocztu sztandarowego występują w strojach wizytowych. Przez strój wizytowy rozumieć należy:
 • strój chorążego – ciemny garnitur, biała koszula i krawat;
 • strój przybocznych – białe bluzki i czarne spódnice zakrywające co najmniej kolana.
 1. Członkowie pocztu sztandarowego obowiązkowo posiadają:
 • biało-czerwone szarfy sztandarowe przewieszone przez prawe ramię, zwrócone białym kolorem w stronę kołnierza, spięte na wysokości lewego biodra;
 • białe rękawiczki;
 • czapki studenckie.

 

Rozdział 2
Miejsca tradycji

§ 5

 1. Dla zachowania pamięci o osobach szczególnie zasłużonych dla Uniwersytetu senat albo rada wydziału może nazwać ich imieniem określone obiekty lub ich części, które stają się miejscami tradycji.
 2. Miejscami tradycji Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie są:
 • sala posiedzeń senatu;
 • sala posiedzeń rady wydziału;
 • tablice patronów sal wykładowych.
 1. Miejscom tradycji należy się szczególny szacunek ze strony członków społeczności akademickiej.

§ 6

1.Osobom pełniącym w przeszłości funkcję rektora wykonuje się portret, który umieszcza się w galerii portretów rektorów w sali posiedzeń senatu.

 1. Osobom pełniącym w przeszłości funkcję dziekana wykonuje się zdjęcie, które umieszcza się w galerii w sali posiedzeń rady wydziału.

 

Rozdział 3
Uroczystości uniwersyteckie

§ 7

 1. Stałymi uroczystościami uniwersyteckimi są:
 • doroczna, ogólnouczelniana inauguracja roku akademickiego, połączona z immatrykulacją grupy nowo przyjętych studentów;
 • Święto Uniwersytetu;
 • akt promocji na stopień naukowy doktora habilitowanego;
 • akt promocji na stopień naukowy doktora.
 1. Nadzwyczajnymi uroczystościami uniwersyteckimi są:
 • akt promocji doktora honoris causa;
 • akt odnowienia dyplomu doktora;
 • jubileusze Uniwersytetu Szczecińskiego;
 • jubileusze profesorów tytularnych;
 • inne uroczystości odbywające się na podstawie uchwały senatu.
 1. Treść i forma uroczystości uniwersyteckich nawiązują do tradycji i zwyczajów akademickich.
 2. Pieśnią wykonywaną w czasie uroczystości uniwersyteckich jest Gaude Mater Polonia.

§ 8

 1. Miejsce i termin odbycia uroczystości uniwersyteckich ustala rektor.
 2. Koordynacją prac związanych z przygotowaniem uroczystości uniwersyteckich zajmuje się komórka organizacyjna ds. promocji.
 3. Na uroczystości akademickie członkowie senatu i inne uprawnione osoby wchodzą w orszaku prowadzonym przez pedli i poczet sztandarowy w następującej kolejności:
 • studenci;
 • doktoranci;
 • przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi;
 • przedstawiciele jednostek międzywydziałowych;
 • przedstawiciele niesamodzielnych nauczycieli akademickich;
 • przedstawiciele nauczycieli akademickich posiadający tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego;
 • dziekani;
 • rektorzy innych uczelni;
 • doktorzy honoris causa Uniwersytetu;
 • byli rektorzy Uniwersytetu;
 • prorektorzy;
 • promotor nominowanego doktora honoris causa;
 • dziekan wydziału wnioskującego o nadanie tytułu doktora honoris causa;
 • nominat doktora honoris causa;
 • rektor Uniwersytetu.
 1. Członkowie senatu i inne uprawnione osoby opuszczają uroczystość w orszaku prowadzonym przez pedli i poczet sztandarowy w kolejności odwrotnej.

 

Ogólnouczelniana inauguracja roku akademickiego

§ 9

 1. W dniu 30 września odbywa się uroczysta inauguracja roku akademickiego.
 2. Uroczystość inauguracji odbywa się w Auli Uniwersyteckiej.
 3. Organizacją inauguracji kieruje urzędujący we wrześniu danego roku rektor.
 4. W inauguracji biorą udział: rektor, prorektorzy i dziekani wydziałów w togach z insygniami swych urzędów (łańcuchy) oraz członkowie senatu. Profesorowie występują w togach z posiadanymi odznaczeniami państwowymi i uczelnianymi. Udział w uroczystości inauguracyjnej jest powinnością nauczycieli akademickich.
 5. Na inaugurację rektor zaprasza gości: przedstawicieli władz, reprezentantów innych uczelni oraz środowiska naukowego i kulturalnego, doktorów honorowych Uniwersytetu, Wielkiego kanclerza Wydziału Teologicznego, a także inne osoby według własnego uznania oraz propozycji senatu.

§ 10

 1. Porządek inauguracji przewiduje:
 • wystąpienie rektora,
 • rektorskie sprawozdanie za ubiegły rok akademicki,
 • otwarcie nowego roku  akademickiego zakończone tradycyjną formułą:

„Quod felix, faustum fortunatumque sit”,

 • immatrykulację,
 • ogłoszenie i wręczenie nagród, orderów i odznaczeń państwowych, resortowych, uniwersyteckich,
 • przemówienie przedstawiciela młodzieży akademickiej,
 • wykład inauguracyjny.
 1. Wygłoszenie wykładu inauguracyjnego powierza rektor.
 2. W latach, w których zmieniają się władze Uniwersytetu, przekazanie władzy rektorskiej i jej symboli (berło, łańcuch, pierścień) następuje w czasie inauguracji. Nowo wybrany rektor wygłasza wówczas przemówienie inauguracyjne.
 3. Rektor może wprowadzić do porządku inauguracji dodatkowe punkty.
 4. Uroczystą inaugurację może poprzedzać nabożeństwo.

 

Immatrykulacja wydziałowa

§ 11

 1. Immatrykulacja polegająca na złożeniu ślubowania oraz złożeniu potwierdzającego je aktu pisemnego jako dowodu włączenia do społeczności akademickiej, odbywa się na osobno w tym celu zwołanym, uroczystym zgromadzeniu immatrykulacyjnym.
 2. Zgromadzenie zwołuje dziekan w porozumieniu z władzami rektorskimi. Dziekan wyznacza też termin i miejsce odbywania immatrykulacji.
 3. Rektor albo prorektor oraz dziekan występują podczas immatrykulacji w uroczystym stroju akademickim.
 4. Porządek immatrykulacji przewiduje:
 • wystąpienie rektora albo prorektora;
 • wystąpienie dziekana;
 • ślubowanie grupy nowo przyjętych kandydatów na studentów;
 • wręczenie indeksów;
 • przemówienie przedstawiciela młodzieży akademickiej;
 • krótki wykład inauguracyjny.
 1. Ślubowanie kandydatów na studentów odbywa się w następujący sposób:
 • dziekan albo prodziekan odczytuje rotę ślubowania;
 • kandydaci stojąc, powtarzają rotę ślubowania za dziekanem albo prodziekanem;
 • kandydaci podpisują uprzednio przygotowane teksty roty ślubowania i oddają je dziekanowi (albo prodziekanowi) lub innej upoważnionej osobie;
 • dziekan albo prodziekan stwierdza, że z chwilą zakończenia aktu ślubowania kandydaci na studentów nabyli status studenta.
 1. Kandydatów na studentów, którzy z uzasadnionych przyczyn nie stawili się na zgromadzenie immatrykulacyjne, dziekan może dopuścić do immatrykulacji dodatkowej. Może mieć ona formę uproszczoną, tj. złożenia na ręce dziekana albo prodziekana, w wyznaczonym przezeń miejscu i czasie, ślubowania potwierdzonego na piśmie.
 2. Kandydat, który nie stawił się do immatrykulacji, nie nabywa praw studenta i zostaje skreślony z listy studentów.
 3. W uroczystości biorą udział: członkowie rady wydziału oraz zaproszeni goście –przedstawiciele poszczególnych kierunków wydziału.

 

Święto Uniwersytetu

§ 12

Święto Uniwersytetu przypada w ostatni piątek maja.

 

Akt promocji na stopień naukowy doktora habilitowanego

§ 13

 1. Promocja jest uroczystym aktem nadania stopnia doktora habilitowanego.
 2. Rektor wyznacza dzień, godzinę i miejsce promocji. Rektor zawiadamia kandydatów o terminie i miejscu promocji.
 3. Promocja odbywa się publicznie.
 4. Podczas promocji rektor albo prorektor jest odziany w uroczysty strój rektorski z insygniami władzy rektorskiej. Dziekan wydziału, z którego wywodzi się kandydat na doktora habilitowanego odziany jest w uroczysty strój dziekański z insygniami władzy dziekańskiej.
 5. Rektorowi i dziekanowi asystują dwaj pedle z berłem rektorskim.
 6. Uroczystość promocji na stopień naukowy doktora habilitowanego przewiduje:
 • wystąpienie rektora;
 • prezentację kandydatów na doktorów habilitowanych (imię, nazwisko, wydział);
 • przysięgę;
 • wręczenie dyplomów;
 • przemówienie przedstawiciela nowo wypromowanych doktorów habilitowanych.
 1. Akt złożenia przysięgi przez kandydatów na doktora habilitowanego odbywa się w następujący sposób:
 • rektor albo prorektor odczytuje przysięgę (w języku łacińskim) – przysięga stanowi załącznik nr 2 do niniejszych zasad ceremoniału;
 • kandydaci stojąc, wysłuchują tekstu odczytywanego przez rektora albo prorektora;
 • kandydaci po wypowiedzianych przez rektora albo prorektora słowach: „Haec tu ex animi tui sententia polliceberis?”, podnoszą dwa palce prawej ręki do góry (znak przysięgi) i wypowiadają słowo: „Polliceor” („Obiecuję”).
 1. Podczas aktu złożenia przysięgi wszyscy obecni na sali stoją.
 2. Wręczenia dyplomu dokonuje rektor w asyście dziekana.

 

Akt promocji na stopień naukowy doktora

§ 14

 1. Promocja jest uroczystym aktem nadania stopnia doktora.
 2. Rektor wyznacza dzień, godzinę i miejsce promocji. Dziekan zawiadamia kandydatów i promotorów o terminie i miejscu promocji.
 3. Promocja odbywa się publicznie.
 4. Podczas promocji rektor albo prorektor jest odziany w uroczysty strój rektorski z insygniami władzy rektorskiej. Dziekan wydziału, z którego wywodzi się kandydat na doktora habilitowanego odziany jest w uroczysty strój dziekański z insygniami władzy dziekańskiej. Promotor ubrany jest w czarną togę i czarny biret.
 5. Rektorowi i dziekanowi asystują dwaj pedle z berłem rektorskim.
 6. Uroczystość promocji na stopień naukowy doktora przewiduje:
 • wystąpienie rektora;
 • prezentację kandydatów na doktorów (imię, nazwisko, wydział);
 • przysięgę;
 • wręczenie dyplomów;
 • przemówienie przedstawiciela nowo wypromowanych doktorów.
 1. Akt złożenia przysięgi przez kandydatów na doktora odbywa się w następujący sposób:
 • rektor albo prorektor odczytuje przysięgę (w języku łacińskim) – przysięga stanowi załącznik nr 3 do niniejszych zasad ceremoniału;
 • kandydaci stojąc, wysłuchują tekstu odczytywanego przez rektora albo prorektora;
 • kandydaci po wypowiedzianych przez rektora albo prorektora słowach: „Haec vos / ex animi vestri sententia / spondebitis ac pollicebimini?”, podnoszą dwa palce prawej ręki do góry (znak przysięgi) i wypowiadają słowa: „Spondeo ac pollicear”, („Przysięgam i obiecuję”).
 1. Podczas aktu złożenia przysięgi wszyscy obecni na sali stoją.
 2. Wręczenia dyplomu dokonuje rektor w asyście dziekana i promotora.

 

Akt promocji doktora honoris causa

§ 15

 1. Promocja doktora honoris causa jest szczególnie uroczystym aktem uniwersyteckim.
 2. Po podjęciu przez senat uchwały nadającej tytuł doktora honoris causa, rektor wyznacza dzień, godzinę i miejsce promocji.
 3. Promocja odbywa się publicznie na uroczystym posiedzeniu senatu.
 4. Podczas promocji rektor, prorektorzy, dziekani, członkowie senatu oraz promotor doktora honoris causa są odziani w uroczyste stroje akademickie.
 5. Uroczystość promocji na stopień naukowy doktora honoris causa przewiduje:
 • wystąpienie rektora;
 • prezentację życiorysu kandydata na doktora honoris causa przez dziekana wydziału, na którym promowany jest kandydat;
 • prezentację zasług i osiągnięć kandydata na doktora honoris causa (laudatio) przez promotora kandydata;
 • odczytanie – przez promotora kandydata na doktora honoris causa – aktu promocyjnego zawierającego, poza formułami zwyczajowymi, wymienienie głównych zasług, za które promowany został odznaczony tytułem doktora honorowego;
 • wręczenie – przez rektora – nowo mianowanemu doktorowi honoris causa aktu promocyjnego;
 • wykład okolicznościowy albo przemówienie doktora honoris causa;
 • odczytanie przez dziekana wydziału, na którym promowany jest kandydat, adresów gratulacyjnych.
 1. Odczytania aktu promocyjnego obecni wysłuchują stojąc.
 2. Nowo mianowany doktor honoris causa wpisuje się do albumu doktorów honoris causa Uniwersytetu. Rektor, dziekan i promotor stwierdzają swymi podpisami akt dokonania promocji.
 3. Rektor może wprowadzić do porządku uroczystości promocji dodatkowe punkty.

 

Akt odnowienia dyplomu doktora

§ 16

 1. Po pięćdziesięciu latach od daty promocji doktorskiej, na mocy uchwały senatu, może nastąpić uroczyste odnowienie dyplomu. Akt ten przebiega podobnie jak promocja doktorska, przy czym rektor lub promotor wygłasza odpowiednie przemówienie. Przemówienie może też wygłosić jubilat-doktor.
 2. Doktorat można odnowić osobie, która otrzymała dyplom doktora w Uniwersytecie. Uroczystość odnowienia doktoratu jest uroczystością wydziałową z udziałem rektora.
 3. Na wniosek rady wydziału, senat może podjąć uchwałę o nadaniu aktowi odnowienia doktoratu charakteru uroczystości ogólnouczelnianej.

 

Akt przyznania tytułu profesora honorowego

§ 17

 1. Uroczystość przyznania tytułu profesora honorowego jest uroczystością wydziałową z udziałem rektora i odbywa się na posiedzeniu rady wydziału.
 2. Na wniosek rady wydziału, senat może podjąć uchwałę o nadaniu aktowi przyznania tytułu profesora honorowego charakteru uroczystości ogólnouczelnianej.
 3. W porządku uroczystości przyznania tytułu profesora honorowego należy uwzględnić wykład okolicznościowy wygłaszany przez osobę uhonorowaną.

Rozdział 4
Inne ważne wydarzenia uniwersyteckie

 

Przekazanie władzy rektorskiej i dziekańskiej

§ 18

 1. Uroczyste przekazanie władzy nowo wybranemu rektorowi przez rektora poprzedniej kadencji dokonuje się w czasie inauguracji roku akademickiego nowej kadencji.
 2. Po wygłoszeniu sprawozdania za rok ubiegły oraz okolicznościowym przemówieniu ustępujący rektor przekazuje nowemu rektorowi insygnia władzy – łańcuch i berło – wygłaszając przy tym następującą formułę: „Accipe sceptrum regiminis, catenam dignitatisanulum sponsalem quod bonum, felix, faustum fortunatumque sit.
 3. Nowo wybrany rektor zajmuje miejsce na katedrze rektorskiej. Za nim staje asystujący pedel z berłem rektorskim. Rektor obejmujący urząd wygłasza przemówienie, przedstawiając program zamierzeń nowych władz Uniwersytetu.
 4. Po wygłoszeniu przemówienia rektor obejmujący urząd przejmuje prowadzenie uroczystości.
 5. Na pierwszym posiedzeniu senatu nowej kadencji rektor dziękuje ustępującym władzom i delegatom do senatu oraz przedstawia nowo wybrane władze Uniwersytetu.
 6. W przypadku, gdy rektor poprzedniej kadencji nie może wystąpić przy przekazywaniu władzy, zastępuje go najstarszy wiekiem nauczyciel akademicki, członek senatu.
 7. Na pierwszym posiedzeniu rady wydziału nowej kadencji ustępujący dziekan wita nowo wybranego dziekana i prodziekanów, przekazując przewodniczenie obradom.

 

Wręczanie nominacji profesorskich

§ 19

Wręczenia nominacji na stanowisko profesora dokonuje rektor na posiedzeniu senatu.

 

Wręczanie odznaczeń, dyplomów i nagród

§ 20

 1. Uroczystego wręczenia orderów i odznaczeń państwowych, nagród i dyplomów honorowych dokonuje się w czasie uroczystości ogólnouniwersyteckich.
 2. W uzasadnionych przypadkach dekoracji orderami i odznaczeniami oraz wręczenia nagród można dokonać w innych terminach, lecz zawsze w formie uroczystej, np. na posiedzeniu senatu lub rady wydziału. W przypadkach szczególnych, jak choroba odznaczonego lub niemożność przybycia, odznaczenia lub nagrodę wręcza wyróżnionemu oficjalna delegacja Uniwersytetu.
 3. W czasie uroczystości rektor prosi upoważnionych przedstawicieli władz państwowych o dokonanie dekoracji osób, którym przyznano ordery lub odznaczenia państwowe. Wręczenia nagród resortowych, dyplomów i Medali Uniwersytetu dokonuje rektor. Listy odznaczonych zostają odczytane publicznie oraz ogłoszone na uczelnianej tablicy ogłoszeń w gmachu głównym Uniwersytetu.

 

Uroczystość absolutoryjna

§ 21

 1. Dyplom wręcza absolwentowi dziekan lub prodziekan wydziału albo też delegowany przez nich przedstawiciel, w formie podkreślającej ważność tego aktu.
 2. Pożądane jest, w miarę możliwości, organizowanie przez wydział uroczystego zgromadzenia absolwentów wydziału lub poszczególnych kierunków (uroczystość absolutoryjna), połączone z wręczeniem dyplomów, z końcem roku akademickiego lub początkiem roku następnego, po zakończeniu studiów przez poszczególne roczniki studenckie. W takich zgromadzeniach winni brać udział nauczyciele akademiccy będący przedstawicielami tych kierunków studiów.
 3. Organizacja zebrania może być powierzona samym absolwentom lub reprezentującej ich organizacji absolwentów. Odbywa się ona w salach reprezentacyjnych Uniwersytetu.

 

Uroczystości pogrzebowe

§ 22

 1. Zmarłym pracownikom, emerytom, studentom i doktorantom władze akademickie zapewniają godne pożegnanie i uczczenie Ich pamięci.
 2. W przypadku śmierci profesora, senatora lub członka władz Uniwersytetu przy wejściu do budynku Rektoratu zostaje niezwłocznie wywieszona flaga Uniwersytetu przybrana kirem żałobnym, która wisi do dnia pogrzebu włącznie.
 3. Formę pożegnania zmarłych studentów ustala dziekan wydziału w porozumieniu z przewodniczącym Wydziałowej Rady Samorządu Studentów.
 4. Formę pożegnania zmarłych doktorantów ustala dziekan wydziału w porozumieniu z przewodniczącym Wydziałowej Rady Samorządu Doktorantów.
 5. Podczas ceremonii żałobnych sztandar przewiązany jest kirem.
 6. W przypadku braku rodziny pogrzeb zmarłego pracownika organizowany jest na koszt Uniwersytetu.

 

Załącznik nr 2.1
Barwy podstawowych jednostek organizacyjnych

 

 • Wydział Biologii – kolor ciemnozielony;
 • Wydział Filologiczny – kolor pomarańczowy;
 • Wydział Humanistyczny – kolor ciemnoniebieski;
 • Wydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia – kolor bordowy;
 • Wydział Matematyczno-Fizyczny – kolor ciemnofioletowy;
 • Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania – kolor granatowy;
 • Wydział Nauk o Ziemi – kolor fioletowy z odcieniem amarantowym;
 • Wydział Prawa i Administracji – kolor czarny;
 • Wydział Teologiczny – kolor bordowy;
 • Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług – kolor jasno zielony;
 • Zamiejscowy Wydział Społeczno-Ekonomiczny w Gorzowie Wielkopolskim

– kolor jasnoniebieski.


Załącznik nr 2.2
Tekst przysięgi kandydatow na doktorów habilitowanych

 

 

IURA DOCTORIS PUBLICI RITE CAPESSIVISSE

 

(wszyscy wstają)

 

Polliceberis igitur:

 

Primum:

 

Te huius Universitatis, in qua veniam sis adeptus, piam memoriam habiliturum,

 

Deinde: scientiae pervestigationem impigro labore provecturum,

 

Postremo: nullam partem officiorum doctoris publici deserturum.

 

 

HAEC TU EX ANIMI TUI SENTENTIA POLLICEBERIS?

 

(doktor habilitowany odpowiada)

 

Polliceor.

 

(wszyscy siadają)

 

ERGO NOS AD PIUS REI FIDEM HOC DIPLOMA UNIVERSITATIS STUDIORUM STETITENSIS SIGILLO INSIGNITUM TIBI IN MANUS TRADIMUS.

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2.3
Tekst przysięgi kandydatów na doktorów

 

 

Doctorandae et Doctorandi clarissimi!

 

Superatis cum laude examinibus, / quae lege constituta sunt ad explorandam doctrinam eorum, / qui doctoris nomen et honores consequi student, / adistis nos, / ut vos eo honore, /quem appetiistis, / in hoc sollemni consessu ornaremus.

 

Sed prius fides est danda / vos tales semper futuros, / quales vos esse iubebit dignitas,/ quam obtinebitis, / et nos fore vos speramus.

 

Spondebitis igitur:

 

primum // vos Universitatis, in qua summum in vestris disciplinis gradum ascenderitis, / piam perpetuo memoriam habituros / eiusque res ac rationes, / quoad poteritis, / adiuturos:

 

dein // honorem eum, / quem in vos conlaturi sumus, / integrum incolumemque servaturos / neque unquam pravis moribus aut vitae infamia commaculaturos:

 

postremo // vestrarum disciplinarum studia impigro labore culturos et provecturos / non sordidi lucri causa / nec ad vanam captandam gloriam, / sed quo magis veritas propagetur / et lux eius, / qua salus humani generis continetur, / clarius effulgeat.

 

Haec vos / ex animi vestri sententia / spondebitis ac pollicebimini?

 

(doctorandi)

Spondemus ac pollicemus

 

(Prorektor)

 

Itaque iam nihil impedit, / guominus honores, / quos obtinere cupitis, / vobis impertiamus.


 

 

 

 


Załącznik nr 3

WZÓR MEDALU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO

 

 

 

 

 

AWERS                                                                                                                               REWERS

 

 

 

 

Załącznik nr 4

ORDYNACJA WYBORCZA
UNIWERSYTETU SZCZECINSKIEGO

 

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Ordynacja ustala zasady wyboru:
 • senatu;
 • rektora;
 • prorektorów;
 • rady wydziału;
 • dziekana;
 • prodziekanów;
 • rady instytutu,
 • uczelnianego kolegium elektorów;
 • wydziałowego kolegium elektorów;
 • komisji dyscyplinarnej dla nauczycieli akademickich;
 • komisji dyscyplinarnej dla studentów;
 • komisji dyscyplinarnej dla doktorantów;
 • odwoławczej komisji dyscyplinarnej dla studentów;
 • odwoławczej komisji dyscyplinarnej dla doktorantów.
 1. Ordynacja wyborcza ustala zasady powoływania i działania:
 • uczelnianej komisji wyborczej;
 • wydziałowej komisji wyborczej.

§ 2

 1. Czynne prawo wyborcze do organów i instytucji, o których mowa w §1 ust.1, przysługuje:
 • nauczycielom akademickim zatrudnionym w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy;
 • pracownikom niebędącym nauczycielami akademickimi zatrudnionym w Uniwersytecie;
 • studentom Uniwersytetu;
 • doktorantom Uniwersytetu.
 1. Bierne prawo wyborcze do organów i instytucji, o których mowa w §1 ust.1, przysługuje:
 • nauczycielom akademickim, którzy nie ukończyli sześćdziesiątego siódmego roku życia, a w przypadku osób posiadających tytuł profesora – siedemdziesiątego roku życia, zatrudnionym w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy;
 • pracownikom niebędącym nauczycielami akademickimi zatrudnionym w Uniwersytecie w pełnym wymiarze czasu pracy;
 • studentom Uniwersytetu;
 • doktorantom Uniwersytetu.
 1. Wymóg zatrudnienia, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 nie dotyczy kandydatów na rektora.
 2. Prawa wyborcze, o których mowa w ust. 1 i 2, nie przysługują:
 • osobom pozbawionym praw publicznych;
 • osobom, co do których, na mocy prawomocnego orzeczenia komisji dyscyplinarnej, orzeczono karę przewidzianą w art. 140 ust. 1 pkt 3 oraz art. 212 pkt 4 ustawy.

§ 3

Tryb wyboru oraz czas trwania kadencji przedstawicieli studentów i doktorantów określają odpowiednio regulamin samorządu studenckiego i regulamin samorządu doktorantów.

§ 4

 1. Każdy wyborca, któremu przysługuje czynne prawo wyborcze, ma prawo do zgłaszania kandydatów.
 2. Wybory odbywają się w głosowaniu tajnym.
 3. Wyborcy biorą udział w głosowaniu wyłącznie osobiście.

§ 5

 1. Czas i miejsce wyborów podaje się do wiadomości wyborców co najmniej na 7 dni przed datą wyborów poprzez wywieszenie obwieszczeń na tablicach ogłoszeń w poszczególnych podstawowych jednostkach organizacyjnych oraz w rektoracie, a w odniesieniu do wyborów studentów i doktorantów – również na tablicach ogłoszeń w domach studenckich Uniwersytetu. Obwieszczenie o wyborach zamieszcza się również na stronach internetowych Uniwersytetu.
 2. Obwieszczenie o wyborach musi zawierać wskazanie czasu i miejsca ewentualnej drugiej tury wyborów.

§ 6

 1. Wybory przez głosowanie odbywają się na zebraniach wyborczych.
 2. Zebranie wyborcze służy wyłącznie przeprowadzeniu wyborów.
 3. Zebranie wyborcze zwołuje i prowadzi przewodniczący odpowiedniej komisji wyborczej, przy pomocy członków tej komisji, przy czym wymagana jest obecność co najmniej połowy składu członków danej komisji.
 4. W przypadku nieobecności przewodniczącego zebranie prowadzi upoważniony przez niego członek komisji. O dokonaniu upoważnienia przewodniczący wydziałowej komisji informuje przewodniczącego uczelnianej komisji wyborczej. Przewodniczący uczelnianej komisji wyborczej informuje rektora o dokonaniu upoważnienia.
 5. Przewodniczący komisji jest obowiązany zapewnić w trakcie zebrania wyborczego możliwość oddania głosu w miejscu zapewniającym tajność głosowania.

§ 7

 1. Zebranie wyborcze jest ważne, jeżeli w pierwszej turze wzięła w nim udział co najmniej połowa uprawnionych do głosowania.
 2. W przypadku, w którym pierwsza tura zebrania wyborczego nie może się odbyć ze względu na brak wymaganej liczby obecnych wyborców, przewodniczący komisji wyborczej zarządza drugą turę wyborów. Druga tura wyborów odbywa się w terminie i miejscu wskazanym w obwieszczeniu o wyborach.
 3. Zebranie wyborcze odbywające się w drugiej turze jest ważne, jeżeli wzięła w nim udział co najmniej jedna trzecia uprawnionych do głosowania wyborców, z zastrzeżeniem ust. 7.
 4. W przypadku, w którym druga tura zebrania wyborczego nie może się odbyć ze względu na brak wymaganej liczby obecnych wyborców, przewodniczący komisji wyborczej zamyka zebranie wyborcze.
 5. W sytuacji, o której mowa w ust. 4, właściwa komisja wyborcza ustala ponowny termin zebrania wyborczego. Przepisy § 5 oraz § 7 ust. 1 – 2 stosuje się odpowiednio.
 6. Druga tura ponownego zebrania wyborczego jest ważna, jeżeli wzięła w nim udział co najmniej jedna piąta uprawnionych do głosowania wyborców, z zastrzeżeniem ust. 7.
 7. W wyborach organów jednoosobowych za wybraną uznaje się osobę, która uzyskała więcej niż połowę ważnych głosów, przy obecności co najmniej połowy liczby wyborców.
 8. W przypadku niedokonania skutecznego wyboru w trybie ustalonym przepisami niniejszego paragrafu uczelniana komisja wyborcza podejmuje decyzję o ponownym przeprowadzeniu w niezbędnym zakresie nierozstrzygniętych wyborów, poczynając od zgłaszania kandydatów.

§ 8

 1. Za wybranych do organów i instytucji, o których mowa w §1 ust.1, uważa się kandydatów, którzy uzyskali w głosowaniu więcej niż połowę ważnych głosów.
 2. W przypadku niedokonania wyboru na dane stanowisko w pierwszym głosowaniu, komisja wyborcza zarządza drugie bądź kolejne głosowanie.
 3. W drugim bądź kolejnym głosowaniu uczestniczą kandydaci, którzy uzyskali kolejno najwięcej głosów, jednak w liczbie nie większej niż podwójna, w stosunku do liczby mandatów pozostałych do obsadzenia. W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej kandydatów równej liczby głosów, co skutkuje przekroczeniem liczby kandydatów dopuszczanych do określonego głosowania, do głosowania dopuszcza się wszystkich tych kandydatów.
 4. Kolejne głosowania w pierwszej bądź drugiej turze przeprowadza się do momentu obsadzenia wszystkich przewidzianych mandatów, bez ogłaszania przerwy w zebraniu wyborczym, z zastrzeżeniem ust. 5.
 5. Po bezskutecznym przeprowadzeniu pięciu kolejnych głosowań przewodniczący może zamknąć zebranie wyborcze. W takiej sytuacji odpowiednie zastosowanie ma przepis § 7 ust.8.

§ 9

 1. Kadencja organów i instytucji, o których mowa w §1 ust.1, trwa 4 lata i rozpoczyna się 1 września w roku wyborów, a kończy w dniu 31 sierpnia roku, w którym upływa kadencja.
 2. Organy kolegialne pełnią swoje funkcje do czasu ukonstytuowania się organów nowej kadencji.
 3. Oświadczenie o rezygnacji z pełnienia funkcji rektora przed upływem kadencji składa się w formie pisemnej przewodniczącemu uczelnianej komisji wyborczej.
 4. Oświadczenie o rezygnacji z pełnienia funkcji dziekana przed upływem kadencji składa się w formie pisemnej przewodniczącemu wydziałowej komisji wyborczej.
 5. Oświadczenie o rezygnacji z pełnienia funkcji bądź sprawowania mandatu w ciałach kolegialnych określonych w §1 ust.1 pkt 1, pkt 3, pkt 7 oraz pkt od 9 do 13, a także określonych w §1 ust. 2 pkt 1, składa się przewodniczącemu uczelnianej komisji wyborczej, natomiast określonych w §1 ust. 1 pkt 4 i pkt 6 oraz § 1 ust.2 pkt 2 przewodniczącemu wydziałowej komisji wyborczej.

 

Rozdział 2
Skład i wybór Senatu

§ 10

 1. W skład senatu wchodzą:
 • rektor;
 • prorektorzy, w liczbie nie większej niż czterech;
 • dziekani, w liczbie jedenastu;
 • nauczyciele akademiccy posiadający tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego, zatrudnieni na wydziałach, w liczbie piętnastu;
 • nauczyciele akademiccy niewymienieni w pkt 4, w liczbie trzynastu (po jednym z każdego wydziału oraz dwie osoby reprezentujące jednostki międzywydziałowe i ogólnouczelniane);
 • przedstawiciele studentów, w liczbie dwunastu;
 • przedstawiciele doktorantów, w liczbie jednego;
 • pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi, w liczbie trzech.
 1. Ta sama osoba nie może być członkiem senatu dłużej niż dwie następujące po sobie kadencje. Nie dotyczy to osób wchodzących w skład senatu w związku z pełnieniem funkcji organu jednoosobowego Uniwersytetu.
 2. Członków senatu, o których mowa w ust. 1 pkt 4 i 5, wybierają nauczyciele akademiccy w podstawowych jednostkach organizacyjnych i w jednostkach międzywydziałowych.
 3. Tryb wyborów członków senatu, o których mowa w ust. 1 pkt 6, określają odpowiednio: regulamin samorządu studenckiego i regulamin samorządu doktorantów, przy czym członków senatu – przedstawicieli doktorantów wybierają wszyscy doktoranci Uniwersytetu.
 4. Członków senatu, o których mowa w ust. 1 pkt 7, wybierają pracownicy Uniwersytetu niebędący nauczycielami akademickimi w okręgach wyborczych. Uczelniana komisja wyborcza każdorazowo ustala listę okręgów wyborczych i podział mandatów na poszczególne okręgi.
 5. Wydziałom przysługują w senacie następujące liczby mandatów obsadzanych przez nauczycieli akademickich:

1) Wydział Biologii – 2, w tym:

 1. a) profesorowie i doktorzy habilitowani – 1;
 2. b) pozostali nauczyciele akademiccy –1;

2) Wydział Filologiczny – 3, w tym:

 1. a) profesorowie i doktorzy habilitowani – 2;
 2. b) pozostali nauczyciele akademiccy –1;

3) Wydział Humanistyczny – 4, w tym:

 1. a) profesorowie i doktorzy habilitowani – 3;
 2. b) pozostali nauczyciele akademiccy – 1;

4) Wydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia – 2, w tym:

 1. a) profesorowie i doktorzy habilitowani – 1;
 2. b) pozostali nauczyciele akademiccy – 1;

5) Wydział Matematyczno-Fizyczny – 2, w tym:

 1. a) profesorowie i doktorzy habilitowani – 1;
 2. b) pozostali nauczyciele akademiccy – 1;

6) Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania – 3, w tym:

 1. a) profesorowie i doktorzy habilitowani – 2;
 2. b) pozostali nauczyciele akademiccy – 1;

7) Wydział Nauk o Ziemi – 2, w tym:

 1. a) profesorowie i doktorzy habilitowani – 1
 2. b) pozostali nauczyciele akademiccy – 1

8) Wydział Prawa i Administracji – 2, w tym:

 1. a) profesorowie i doktorzy habilitowani – 1;
 2. b) pozostali nauczyciele akademiccy – 1;

9) Wydział Teologiczny – 2, w tym:

 1. a) profesorowie i doktorzy habilitowani – 1;
 2. b) pozostali nauczyciele akademiccy – 1;

10) Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług – 2, w tym:

 1. a) profesorowie i doktorzy habilitowani – 1;
 2. b) pozostali nauczyciele akademiccy – 1;

11) Zamiejscowy Wydział Społeczno-Ekonomiczny

w Gorzowie Wielkopolskim – 2, w tym:

 1. a) profesorowie i doktorzy habilitowani – 1;
 2. b) pozostali nauczyciele akademiccy – 1;

12) jednostki międzywydziałowe – 2 (nauczyciele akademiccy, w tym nie więcej niż jeden nauczyciel posiadający tytuł naukowy albo stopień doktora habilitowanego).

§ 11

 1. Wybory do senatu zarządza rektor, a przeprowadza uczelniana komisja wyborcza, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
 2. Wybory członków senatu, o których mowa w § 10 ust. 1 pkt 4 i pkt 5, w zakresie określonym w § 10 ust. 6 pkt od 1 do 11, na podstawie upoważnienia uczelnianej komisji wyborczej zarządza dziekan, a przeprowadzają odpowiednie wydziałowe komisje wyborcze.
 3. Wybory członków senatu, o których mowa w § 10 ust. 1 pkt 6, na podstawie upoważnienia uczelnianej komisji wyborczej, przeprowadzają odpowiednie komisje wyborcze samorządu studenckiego i samorządu doktorantów, w trybie określonym w ich regulaminach.

§ 12

 1. Mandat członka senatu wygasa przed upływem kadencji w razie:
 • śmierci;
 • zrzeczenia się mandatu;
 • utraty biernego prawa wyborczego ze względu na pozbawienie praw publicznych lub ustanie stosunku pracy na Uniwersytecie;
 • odwołania członka senatu przez wyborców;
 • zakończenia sprawowania funkcji określonej w 10 ust. 1 pkt 1 – 3.
 • ustania zatrudnienia w podstawowej jednostce organizacyjnej, której reprezentantem w senacie była dana osoba,
 • uzyskania stopnia doktora habilitowanego przez osobę, która do senatu została wybrana jako reprezentant grupy nauczycieli akademickich nieposiadających tytułu albo stopnia naukowego,
 • utraty przez członka senatu reprezentującego studentów albo doktorantów odpowiednio statusu studenta albo doktoranta.
 1. Wygaśnięcie mandatu stwierdza senat w drodze uchwały, która powinna zostać podjęta na najbliższym posiedzeniu wyznaczonym po dniu zajścia zdarzenia powodującego wygaśnięcie mandatu.
 2. W razie wygaśnięcia mandatu przeprowadza się w danej grupie uprawnionych wybory uzupełniające. Wybory uzupełniające odbywają się w trybie przewidzianym dla wyborów zwykłych.
 3. Kadencja członka senatu wybranego w wyborach uzupełniających kończy się z dniem upływu kadencji senatu.

 

Rozdział 3
Wybór rektora

§ 13

 1. Wyboru rektora dokonuje uczelniane kolegium elektorów.
 2. Na stanowisko rektora mogą kandydować nauczyciele akademiccy, którzy posiadają tytuł naukowy profesora lub stopień doktora habilitowanego.
 3. Warunkiem pełnienia funkcji rektora jest zatrudnienie w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy.
 4. Na stanowisko rektora mogą kandydować osoby spoza Uniwersytetu, jeżeli odpowiadają warunkom określonym w ust. 2. Osoba taka jest zatrudniana w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy najpóźniej w dniu poprzedzającym objęcie funkcji rektora. Zatrudnienie odbywa się z pominięciem wymagań określonych w art. 121 ust. 3 ustawy.
 5. Rektor nie może być wybrany do pełnienia tej samej funkcji na więcej niż dwie następujące po sobie pełne kadencje.
 6. Stanowisko rektora nie może być łączone ze stanowiskiem dziekana.

§ 14

 1. Kandydatów na stanowisko rektora zgłaszają w formie pisemnej wyborcy wraz
  z pisemnym oświadczeniem kandydata o zgodzie na kandydowanie do uczelnianej komisji wyborczej, najpóźniej 7 dni przed terminem wyborów rektora przewidzianym
  w kalendarzu wyborczym.
 2. Zgłoszenie kandydata na rektora musi zostać poparte przez co najmniej 15 wyborców posiadających w uniwersytecie czynne prawo wyborcze, zatrudnionych bądź studiujących, reprezentujących co najmniej trzy wydziały lub jednostki międzywydziałowe, w tym co najmniej 10 wyborców posiadających stopień bądź tytuł naukowy.
 3. Uczelniana komisja wyborcza zwołuje zebranie wyborcze uczelnianego kolegium elektorów
  i przeprowadza wybory rektora.
 4. Przewodniczący uczelnianej komisji wyborczej stwierdza na piśmie wybór rektora i niezwłocznie zawiadamia o wyborze ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego.

§ 15

 1. Rektor może być odwołany przez uczelniane kolegium elektorów.
 2. Wniosek o odwołanie rektora może być zgłoszony przez co najmniej połowę statutowego składu senatu. Wniosek jest składany do uczelnianej komisji wyborczej.
 3. Zebranie uczelnianego kolegium elektorów w sprawie odwołania rektora uczelniana komisja wyborcza zwołuje nie później niż w ciągu 30 dni od otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 2.
 4. Uchwała o odwołaniu rektora jest podejmowana większością co najmniej 3/4 głosów w obecności co najmniej 2/3 składu uczelnianego kolegium elektorów.

§ 16

 1. Mandat rektora wygasa w razie:
 • śmierci;
 • rezygnacji ze stanowiska;
 • utraty biernego prawa wyborczego ze względu na pozbawienie praw publicznych lub ustanie stosunku pracy na Uniwersytecie;
 • odwołania;
 • zaistnienia innych okoliczności wskazanych w ustawie.
 1. Wygaśnięcie mandatu rektora stwierdza senat w drodze uchwały, która powinna zostać podjęta na najbliższym posiedzeniu wyznaczonym po dniu zajścia zdarzenia powodującego wygaśnięcie mandatu. Posiedzenie senatu zwołuje przewodniczący uczelnianej komisji wyborczej.
 2. W razie wygaśnięcia mandatu przeprowadza się wybory uzupełniające. Wybory uzupełniające odbywają się w trybie przewidzianym dla wyborów zwykłych.
 3. Kadencja rektora wybranego w wyborach uzupełniających kończy się z dniem upływu kadencji senatu.

 

Rozdział 4
Wybór prorektorów

§ 17

 1. Uczelniane kolegium elektorów wybiera prorektorów.
 2. Na stanowisko prorektora mogą kandydować zatrudnieni w Uniwersytecie nauczyciele akademiccy, którzy posiadają tytuł naukowy profesora lub stopień doktora habilitowanego.
 3. Kandydatów na prorektorów zgłasza w formie pisemnej rektor wraz z pisemnym oświadczeniem kandydatów o zgodzie na kandydowanie skierowanym do uczelnianej komisji wyborczej, najpóźniej 7 dni przed terminem wyborów prorektorów przewidzianym w kalendarzu wyborczym.
 4. Uczelniana komisja wyborcza najpóźniej w terminie 14 dni od daty wyboru rektora zwołuje zebranie wyborcze uczelnianego kolegium elektorów w celu przeprowadzenia wyborów prorektorów oraz niezwłocznie powiadamia przedstawicieli studentów i doktorantów w uczelnianym kolegium elektorów o osobie kandydującej na stanowisko prorektora właściwego do spraw studenckich.
 5. Osoba kandydująca na stanowisko prorektora właściwego do spraw studenckich musi uzyskać zgodę większości przedstawicieli studentów i doktorantów w uczelnianym kolegium elektorów. Zgoda przedstawicieli studentów i doktorantów powinna być udzielona w terminie 3 dni od daty powiadomienia, o którym mowa w ust. 4, i przekazana uczelnianej komisji wyborczej. Niezajęcie stanowiska w terminie określonym w zdaniu poprzedzającym uważa się za wyrażenie zgody.
 6. Na każdego z kandydatów na prorektora głosuje się oddzielnie.
 7. Prorektor nie może być wybrany do pełnienia tej funkcji na więcej niż dwie następujące po sobie kadencje.

§ 18

 1. Prorektor może być odwołany przez uczelniane kolegium elektorów.
 2. Wniosek o odwołanie prorektora może być zgłoszony przez rektora albo co najmniej połowę statutowego składu senatu, a pisemny wniosek o odwołanie prorektora właściwego do spraw studenckich może być zgłoszony również przez 3/4 przedstawicieli studentów i doktorantów wchodzących w skład senatu. Wnioski składane są do uczelnianej komisji wyborczej.
 3. Zebranie uczelnianego kolegium elektorów w sprawie odwołania prorektora uczelniana komisja wyborcza zwołuje nie później niż w ciągu 30 dni od otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 2.
 4. Uchwała o odwołaniu prorektora jest podejmowana bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej 2/3 statutowego składu uczelnianego kolegium elektorów.
 5. Do prorektora stosuje się odpowiednio postanowienia § 16.

 

Rozdział 5
Skład i wybór rady wydziału

§ 19

 1. W skład rady wydziału wchodzą:
 • dziekan;
 • prodziekani;
 • profesorowie oraz doktorzy habilitowani zatrudnieni na wydziale;
 • wybrani przedstawiciele:
 1. pozostałych nauczycieli akademickich zatrudnionych na wydziale – w liczbie stanowiącej 20 % składu rady;
 2. studentów i doktorantów – w liczbie stanowiącej 20 % składu rady;
 3. pracowników wydziału niebędących nauczycielami akademickimi – w liczbie stanowiącej 5 % składu rady.
 4. W skład rady wydziału, w którym zatrudnionych jest więcej niż pięćdziesięciu
  nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora albo stopień
  naukowy doktora habilitowanego wchodzą:
 • dziekan;
 • prodziekani;
 • profesorowie oraz doktorzy habilitowani zatrudnieni na wydziale wybierani na zasadach i w trybie określonym w ordynacji, w liczbie nie większej niż 55% składu rady, przy czym z każdej z jednostek, z której składa się wydział, w skład rady wydziału wchodzi jej kierownik albo wskazany przez niego nauczyciel akademicki posiadający tytuł profesora bądź tytuł doktora habilitowanego;
 • wybrani przedstawiciele:
 1. pozostałych nauczycieli akademickich zatrudnionych na wydziale – w liczbie stanowiącej 20 % składu rady;
 2. studentów i doktorantów – w liczbie stanowiącej 20 % składu rady;
 3. pracowników wydziału nie będących nauczycielami akademickimi – w liczbie stanowiącej 5 % składu rady.

§ 20

 1. Wybory przedstawicieli do rady wydziału zarządza dziekan, a przeprowadza wydziałowa komisja wyborcza.
 2. Rada wydziału ustala liczbę mandatów przypadających dla poszczególnych grup społeczności akademickiej wchodzących w skład rady wydziału.
 3. Kandydatów na przedstawicieli do rady wydziału, o których mowa w § 19 ust. 1 pkt 4 lit. a i lit. c oraz ust. 2 pkt 3 i pkt 4 lit. a i lit. c zgłaszają w formie pisemnej wyborcy wraz z pisemnym oświadczeniem kandydata o zgodzie na kandydowanie do wydziałowej komisji wyborczej, najpóźniej 2 dni przed dniem wyborów wskazanym w obwieszczeniu.
 4. Do członków rady wydziału stosuje się odpowiednio postanowienia § 12, przy czym kompetencje senatu przysługują radzie wydziału.
 5. Postanowienia dotyczące rady wydziału stosuje się odpowiednio do rady instytutu.

 

Rozdział 6
Wybór dziekana

§ 21

 1. Wyboru dziekana dokonuje wydziałowe kolegium elektorów.
 2. Wybory dziekana przeprowadza wydziałowa komisja wyborcza.
 3. Na stanowisko dziekana mogą kandydować nauczyciele akademiccy, którzy posiadają tytuł naukowy profesora lub stopień doktora habilitowanego.
 4. Warunkiem pełnienia funkcji dziekana jest zatrudnienie w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy.
 5. Dziekan nie może być wybrany do pełnienia tej samej funkcji na więcej niż dwie następujące po sobie pełne kadencje.

§ 22

 1. Kandydatów na stanowisko dziekana zgłaszają w formie pisemnej wyborcy wraz z pisemnym oświadczeniem kandydata o zgodzie na kandydowanie do wydziałowej komisji wyborczej, najpóźniej 7 dni przed dniem wyborów wskazanym w obwieszczeniu.
 2. Zgłoszenie kandydata na dziekana musi zostać poparte przez co najmniej 7 wyborców posiadających na wydziale czynne prawo wyborcze, w tym co najmniej 5 wyborców posiadających stopień bądź tytuł naukowy.
 3. Wydziałowa komisja wyborcza zwołuje zebranie wyborcze wydziałowego kolegium elektorów i przeprowadza wybory dziekana.

§ 23

 1. Dziekan może być odwołany przez wydziałowe kolegium elektorów.
 2. Wniosek o odwołanie dziekana może być zgłoszony przez co najmniej połowę statutowego składu rady wydziału. Wniosek jest składany do wydziałowej komisji wyborczej.
 3. Zebranie wydziałowego kolegium elektorów w sprawie odwołania dziekana wydziałowa komisja wyborcza zwołuje nie później niż w ciągu 30 dni od otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 2.
 4. Uchwała o odwołaniu dziekana jest podejmowana większością co najmniej 3/4 głosów w obecności co najmniej 2/3 składu wydziałowego kolegium elektorów.

§ 24

 1. Mandat dziekana przed upływem kadencji wygasa w razie:
 • śmierci;
 • rezygnacji ze stanowiska;
 • utraty biernego prawa wyborczego ze względu na pozbawienie praw publicznych lub ustanie stosunku pracy na Uniwersytecie;
 • odwołania;
 • zaistnienia innych okoliczności wskazanych w ustawie.
 1. Wygaśnięcie mandatu dziekana stwierdza rada wydziału w drodze uchwały, która powinna zostać podjęta na najbliższym posiedzeniu wyznaczonym po dniu zajścia zdarzenia powodującego wygaśnięcie mandatu. Posiedzenie rady zwołuje przewodniczący wydziałowej komisji wyborczej.
 2. W razie wygaśnięcia mandatu przeprowadza się wybory uzupełniające. Wybory uzupełniające odbywają się w trybie przewidzianym dla wyborów zwykłych.
 3. Kadencja dziekana wybranego w wyborach uzupełniających kończy się z dniem upływu kadencji senatu.

 

Rozdział 7
Wybór prodziekanów

§ 25

 1. Wyboru prodziekanów dokonuje wydziałowe kolegium elektorów.
 2. Kandydatów na prodziekanów zgłasza w formie pisemnej dziekan wraz z pisemnym oświadczeniem kandydatów o zgodzie na kandydowanie wydziałowej komisji wyborczej, najpóźniej 7 dni przed terminem wyborów wskazanym w obwieszczeniu.
 3. Wydziałowa komisja wyborcza najpóźniej w terminie 14 dni od daty wyboru dziekana zwołuje zebranie wyborcze wydziałowego kolegium elektorów w celu przeprowadzenia wyborów prodziekanów oraz niezwłocznie powiadamia przedstawicieli studentów i doktorantów w wydziałowym kolegium elektorów o osobie kandydującej na stanowisko prodziekana właściwego do spraw studenckich.
 4. Osoba kandydująca na stanowisko prodziekana właściwego do spraw studenckich musi uzyskać zgodę większości przedstawicieli studentów i doktorantów w wydziałowym kolegium elektorów. Zgoda przedstawicieli studentów i doktorantów powinna być udzielona w terminie 3 dni od daty powiadomienia, o którym mowa w ust. 3 i przekazana wydziałowej komisji wyborczej. Niezajęcie stanowiska w terminie określonym w zdaniu poprzedzającym uważa się za wyrażenie zgody.
 5. Na każdego z kandydatów na prodziekana głosuje się oddzielnie.

§ 26

 1. Prodziekan może być odwołany przez wydziałowe kolegium elektorów.
 2. Wniosek o odwołanie prodziekana może być zgłoszony przez dziekana albo przez co najmniej połowę statutowego składu rady wydziału. Pisemny wniosek o odwołanie prodziekana właściwego do spraw studenckich może być zgłoszony również przez 3/4 przedstawicieli studentów i doktorantów wchodzących w skład rady wydziału. Wniosek jest składany do wydziałowej komisji wyborczej.
 3. Zebranie wydziałowego kolegium elektorów w sprawie odwołania prodziekana wydziałowa komisja wyborcza zwołuje nie później niż w ciągu 30 dni od otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 2.
 4. Uchwała o odwołaniu prodziekana jest podejmowana bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej 2/3 statutowego składu wydziałowego kolegium elektorów.
 5. Do prodziekana stosuje się odpowiednio postanowienia § 24.

§ 27

 1. Liczby prodziekanów dla poszczególnych wydziałów określone są w załączniku nr 1 do ordynacji wyborczej.
 2. Prodziekan nie może być wybrany do pełnienia tej funkcji na więcej niż dwie następujące po sobie pełne kadencje.

 

Rozdział 8
Skład i wybór uczelnianego kolegium elektorów

§ 28

 1. W skład uczelnianego kolegium elektorów wchodzi:
 • 54 albo 55, w zależności od wyniku wyborów członków senatu w jednostkach międzywydziałowych, przedstawicieli nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego;
 • 26 albo 25, w zależności od wyniku wyborów członków senatu w jednostkach międzywydziałowych, przedstawicieli nauczycieli akademickich niewymienionych w pkt 1;
 • 23 przedstawicieli studentów i doktorantów;
 • 10 przedstawicieli pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.
 1. Członków uczelnianego kolegium elektorów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i pkt 2, wybierają nauczyciele akademiccy na poszczególnych wydziałach i w jednostkach międzywydziałowych.
 2. Tryb wyborów członków uczelnianego kolegium elektorów, o których mowa w ust. 1 pkt 3 określają odpowiednio regulamin samorządu studenckiego i regulamin samorządu doktorantów, przy czym członków uczelnianego kolegium elektorów – przedstawicieli doktorantów wybierają wszyscy doktoranci Uniwersytetu.
 3. Liczbę przedstawicieli studentów z poszczególnych wydziałów i doktorantów w uczelnianym kolegium elektorów ustala senat w drodze uchwały proporcjonalnie do liczebności obu tych grup według stanu z dnia 31 grudnia w ostatnim roku kadencji, z tym że doktoranci są reprezentowani co najmniej przez jednego przedstawiciela, a studentom każdego z wydziałów przysługuje co najmniej jeden mandat.
 4. Członków uczelnianego kolegium elektorów, o których mowa w ust. 1 pkt 4, wybierają pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi w okręgach wyborczych. Uczelniana komisja wyborcza ustali każdorazowo listę okręgów wyborczych i podział mandatów na poszczególne okręgi.
 5. Wydziałom przysługują w uczelnianym kolegium elektorów następujące liczby mandatów obsadzanych przez nauczycieli akademickich:

1) Wydział Biologii – 6, w tym:

 1. a) profesorowie i doktorzy habilitowani – 4;
 2. b) pozostali nauczyciele akademiccy –2;

2) Wydział Filologiczny – 6, w tym:

 1. a) profesorowie i doktorzy habilitowani – 4;
 2. b) pozostali nauczyciele akademiccy – 2;

3) Wydział Humanistyczny – 12, w tym:

 1. a) profesorowie i doktorzy habilitowani – 10;
 2. b) pozostali nauczyciele akademiccy – 2;

4) Wydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia – 6, w tym:

 1. a) profesorowie i doktorzy habilitowani – 4;
 2. b) pozostali nauczyciele akademiccy – 2 ;

5) Wydział Matematyczno-Fizyczny – 6, w tym:

 1. a) profesorowie i doktorzy habilitowani – 4;
 2. b) pozostali nauczyciele akademiccy – 2;

6) Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania – 8, w tym:

 1. a) profesorowie i doktorzy habilitowani – 6;
 2. b) pozostali nauczyciele akademiccy – 2;

7) Wydział Nauk o Ziemi – 6, w tym:

 1. a) profesorowie i doktorzy habilitowani – 4;
 2. b) pozostali nauczyciele akademiccy – 2;

8) Wydział Prawa i Administracji – 6, w tym:

 1. a) profesorowie i doktorzy habilitowani – 4;
 2. b) pozostali nauczyciele akademiccy – 2;

9) Wydział Teologiczny – 6, w tym:

 1. a) profesorowie i doktorzy habilitowani – 4;
 2. b) pozostali nauczyciele akademiccy – 2;

10) Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług – 6, w tym:

 1. a) profesorowie i doktorzy habilitowani – 4;
 2. b) pozostali nauczyciele akademiccy – 2;

11) Zamiejscowy Wydział Społeczno-Ekonomiczny w Gorzowie Wielkopolskim – 3,
w tym:

 1. profesorowie i doktorzy habilitowani – 2;
 2. pozostali nauczyciele akademiccy – 1;

12) jednostki międzywydziałowe – 3 nauczyciele akademiccy, w tym co najmniej dwaj nieposiadający tytułu profesora lub stopnia doktora habilitowanego.

 1. Jednostkom międzywydziałowym przysługuje po jednym mandacie dla każdej jednostki.

§ 29

 1. Wybory do uczelnianego kolegium elektorów zarządza rektor, a przeprowadza uczelniana komisja wyborcza, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
 2. Wybory członków uczelnianego kolegium elektorów, o których mowa w § 28 ust. 1 pkt 1 i pkt 2, w zakresie określonym § 28 ust. 6 pkt od 1 do 11, na podstawie upoważnienia uczelnianej komisji wyborczej zarządza dziekan, a przeprowadzają odpowiednie wydziałowe komisje wyborcze.
 3. Wybory członków uczelnianego kolegium elektorów, o których mowa w § 28 ust. 1 pkt 3, na podstawie upoważnienia uczelnianej komisji wyborczej, przeprowadzają odpowiednie komisje wyborcze samorządu studenckiego i samorządu doktorantów,
  w trybie określonym ich regulaminach.

§ 30

 1. Mandat członka uczelnianego kolegium elektorów wygasa w razie:
 • śmierci;
 • zrzeczenia się mandatu;
 • utraty biernego prawa wyborczego ze względu na pozbawienie praw publicznych lub ustanie stosunku pracy na Uniwersytecie;
 • odwołania elektora przez wyborców.
 1. Wygaśnięcie mandatu stwierdza senat w drodze uchwały, która powinna zostać podjęta na najbliższym posiedzeniu wyznaczonym po dniu zajścia zdarzenia powodującego wygaśnięcie mandatu.
 2. W razie wygaśnięcia mandatu przeprowadza się w danej grupie uprawnionych wybory uzupełniające. Wybory uzupełniające odbywają się w trybie przewidzianym dla wyborów zwykłych.
 3. Kadencja członka uczelnianego kolegium elektorów wybranego w wyborach uzupełniających kończy się z dniem upływu kadencji senatu.

 

Rozdział 9
Skład i wybór wydziałowego kolegium elektorów

§ 31

 1. W skład wydziałowego kolegium elektorów wchodzą:
 • profesorowie oraz doktorzy habilitowani zatrudnieni na wydziale;
 • wybrani przedstawiciele:
  1. pozostałych nauczycieli akademickich zatrudnionych na wydziale – w liczbie stanowiącej 20 % składu kolegium;
  2. studentów i doktorantów – w liczbie stanowiącej 20 % składu kolegium;
  3. pracowników wydziału niebędących nauczycielami akademickimi – w liczbie stanowiącej 5 % składu kolegium.
  4. Wybory przedstawicieli do wydziałowego kolegium elektorów zarządza dziekan, a przeprowadza wydziałowa komisja wyborcza.
  5. Liczbę mandatów przysługujących poszczególnym grupom wyborców określa rada wydziału.

§ 32

 1. Wybory do wydziałowego kolegium elektorów zarządza dziekan, a przeprowadza wydziałowa komisja wyborcza.
 2. Wybory członków wydziałowego kolegium elektorów, o których mowa w § 31 ust. 1 pkt 2 lit. b, na podstawie upoważnienia wydziałowej komisji wyborczej, przeprowadzają odpowiednie komisje wyborcze samorządu studenckiego i samorządu doktorantów,
  w trybie określonym ich regulaminach.
 3. Do członków wydziałowego kolegium elektorów stosuje się odpowiednio postanowienia § 30, przy czym kompetencje senatu przysługują radzie wydziału.

 

Rozdział 10
Kalendarz wyborczy

§ 33

 1. Wybory do organów Uniwersytetu określonych w § 1 ust. 1 pkt 1 – 8 odbywają się w następującej kolejności:
 • wybory do uczelnianego kolegium elektorów;
 • wybory rektora;
 • wybory prorektorów;
 • wybory do rady wydziału;
 • wybory do wydziałowego kolegium elektorów;
 • wybory dziekana;
 • wybory prodziekanów;
 • wybory do senatu;
 • wybory do rad instytutów.
 1. Kalendarz wyborczy dla Uniwersytetu i poszczególnych jego wydziałów ustala uczelniana komisja wyborcza i podaje do wiadomości wyborców co najmniej na 30 dni przed datą pierwszych wyborów poprzez wywieszenie obwieszczeń na tablicach ogłoszeń w poszczególnych podstawowych jednostkach organizacyjnych oraz w rektoracie, a w odniesieniu do wyborów studentów i doktorantów – również na tablicach ogłoszeń w domach studenckich Uniwersytetu. Obwieszczenie o wyborach zamieszcza się także na stronach internetowych Uniwersytetu.
 2. Kalendarz wyborczy powinien przewidywać zakończenie wszystkich wyborów w Uniwersytecie, organizowanych w związku ze zakończeniem kadencji organów uczelni, nie później niż do dnia 30 czerwca roku, w którym kończy się kadencja, uwzględniając ewentualną konieczność powtarzania określonych czynności wyborczych.
 3. Z istotnych powodów uczelniana komisja wyborcza może dokonać zmiany w ustalonym kalendarzu wyborczym z własnej inicjatywy, na wniosek senatu wyrażony uchwałą, rektora albo wydziałowej komisji wyborczej. Przepis ust. 2, w zakresie wymagań co do informowania wyborców, stosuje się w takiej sytuacji odpowiednio.
 4. Szczegółowy kalendarz wyborczy dla wyborów przeprowadzanych na wydziale ustala wydziałowa komisja wyborcza, przy czym kalendarz taki musi uwzględniać postanowienia uczelnianego kalendarza wyborczego. Przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio z tym, że z wnioskiem o zmianę może wystąpić rada wydziału, dziekan lub uczelniana komisja wyborcza. W przypadku wykazania niezgodności z kalendarzem uczelnianym wniosek uczelnianej komisji wyborczej jest wiążący.

 

Rozdział 11
Wybór komisji dyscyplinarnych

§ 34

 1. Komisję dyscyplinarną dla nauczycieli akademickich wybiera senat.
 2. W skład komisji dyscyplinarnej, o której mowa w ust.1 wchodzi nie więcej niż 4 przedstawicieli z danego wydziału, w tym co najmniej 40% składu komisji stanowią nauczyciele akademiccy posiadający tytuł naukowy profesora albo stopień naukowy doktora habilitowanego.
 3. W skład komisji dyscyplinarnej, o której mowa w ust.1 wchodzą studenci delegowani przez właściwy organ samorządu studenckiego. Studenci stanowią co najmniej 20% składu komisji.
 4. Kandydatów na członków komisji dyscyplinarnej wraz z pisemnym oświadczeniem kandydata o zgodzie na kandydowanie zgłaszają rady wydziałów oraz członkowie senatu będący nauczycielami akademickimi, a w odniesieniu do studentów – uczelniany organ uchwałodawczy samorządu studenckiego.
 5. Odwołanie członka komisji dyscyplinarnej dla nauczycieli akademickich następuje
  w trybie przewidzianym dla jego powołania.
 6. Do komisji dyscyplinarnej stosuje się odpowiednio postanowienia § 12.

§ 35

 1. Komisję dyscyplinarną dla studentów oraz odwoławczą komisje dyscyplinarną dla studentów powołuje senat na wniosek rektora, spośród nauczycieli akademickich i studentów, którzy złożyli pisemne oświadczenie o zgodzie na kandydowanie.
 2. Kandydatów spośród studentów do komisji, o których mowa w ust. 2, przedstawia uczelniany organ uchwałodawczy samorządu studenckiego.
 3. Odwołanie członków komisji dyscyplinarnych, o których mowa w ust.1, następuje w trybie przewidzianym dla ich powołania.

§ 36

Przepisy § 35 stosuje się odpowiednio do komisji dyscyplinarnych dla doktorantów, przy czym do komisji tej powołuje się po 4 nauczycieli akademickich i 4 doktorantów.

 

Rozdział 12
Powoływanie komisji wyborczych

§ 37

 1. Uczelnianą komisję wyborczą w składzie 15 osób, w tym jej przewodniczącego, powołuje senat na wniosek rektora, nie później niż do końca stycznia w roku, w którym przeprowadzane będą wybory.
 2. Wydziałową komisję wyborczą w składzie 4-8 osób, w tym jej przewodniczącego, powołuje rada wydziału na wniosek dziekana, nie później niż do końca lutego w roku, w którym przeprowadzane będą wybory.
 3. Spośród studentów i doktorantów kandydatów do komisji wyborczych przedstawiają rektorowi i dziekanowi właściwe organy samorządu studenckiego i samorządu doktorantów.
 4. W uczelnianej komisji wyborczej są reprezentowane wszystkie wydziały.
 5. Komisje wyborcze działają od dnia wyboru do dnia wyboru nowych komisji.

 

Rozdział 13
Zadania komisji wyborczych

§ 38

 1. Do zadań komisji wyborczych, o których mowa w § 37, należy:
 • ustalenie kalendarza wyborczego;
 • przyjmowanie zgłoszeń kandydatów oraz sporządzenie ich list;
 • sporządzanie rejestru wyborców uprawnionych do głosowania;
 • przygotowanie kart do głosowania;
 • przeprowadzenie wyborów;
 • zabezpieczenie dokumentacji wyborczej;
 • czuwanie nad zagwarantowaniem prawa tajności głosowania, w szczególności przez zapewnienie w lokalu wyborczym miejsca gwarantującego dochowanie tajności wyboru.
 1. Wątpliwości powstające przy stosowaniu przepisów ustawy i statutu dotyczących wyborów rozstrzyga uczelniana komisja wyborcza z własnej inicjatywy lub na wniosek innych komisji wyborczych. Rozstrzygnięcia uczelnianej komisji wyborczej mają charakter wiążący.
 2. Komisje wyborcze podejmują rozstrzygnięcia w sprawach związanych z wyborami bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu członków danej komisji.

 

Rozdział 14
Technika i przebieg głosowania

§ 39

 1. Listy kandydatów do organów i instytucji Uniwersytetu przedstawiane są wyborcom na zebraniach wyborczych.
 2. Osoba umieszczona na liście kandydatów musi wyrazić pisemną zgodę na kandydowanie.
 3. Kandydaci poszczególnych grup społeczności akademickiej umieszczani są na oddzielnych kartach do głosowania.

§ 40

 1. Głosowanie odbywa się przy pomocy kart do głosowania.
 2. Wzór kart do głosowania ustala uczelniana komisja wyborcza.
 3. Nazwiska kandydatów umieszcza się na karcie do głosowania alfabetycznie, przy każdym nazwisku ustala się miejsce (kratkę) służące do wskazania wyboru danego kandydata. Karta może być zadrukowana tylko jednostronnie i musi być zaopatrzona w pieczęć Uniwersytetu bądź wydziału.
 4. Na karcie do głosowania zamieszcza się informację o sposobie głosowania oraz warunkach ważności głosu.

§ 41

 1. Przed przystąpieniem wyborcy do głosowania komisja wyborcza stwierdza jego tożsamość.
 2. Po stwierdzeniu tożsamości wyborca otrzymuje od komisji kartę do głosowania właściwą dla przeprowadzanych wyborów, opatrzoną pieczęcią. Wyborca potwierdza otrzymanie karty do głosowania własnym podpisem w przeznaczonej na to rubryce rejestru wyborców.
 3. Po otrzymaniu karty do głosowania wyborca udaje się do miejsca w lokalu wyborczym zapewniającego tajność głosowania.

§ 42

 1. Wyborca oddaje głos na karcie do głosowania wydanej przez komisję wyborczą. Karta do głosowania wrzucana jest do zabezpieczonej urny wyborczej.
 2. Głos na wybieranego przez wyborcę kandydata oddaje się przez postawienie znaku „X” w oznaczonym miejscu (kratce) przy nazwisku kandydata. Osobie oddającej głos przysługuje prawo wyboru co najwyżej takiej liczby kandydatów, która jest równa liczbie osób wybieranych w danych wyborach.
 3. Wybranie na karcie do głosowania większej liczby kandydatów niż liczba osób wybieranych w danych wyborach oznacza oddanie głosu nieważnego.
 4. Głos jest nieważny także wówczas, gdy:
 • został oddany na karcie innej niż wydanej przez komisję wyborczą;
 • karta do głosowania została w całości przekreślona, przedarta lub uszkodzona w sposób uniemożliwiający identyfikację oddanego głosu;
 • głosujący nie zastosował się do obowiązującego trybu wskazywania kandydatów, na których głosuje;
 • głosujący dopisał na karcie do głosowania dodatkowe nazwiska, nazwy lub poczynił inne dopiski.

§ 43

 1. Po zakończeniu głosowania komisja wyborcza sporządza niezwłocznie protokół, w którym podaje:
 • liczbę uprawnionych do głosowania;
 • liczbę głosujących;
 • liczbę głosów ważnych;
 • liczbę głosów nieważnych;
 • liczbę głosów oddanych na poszczególnych kandydatów;
 • nazwiska osób wybranych.
 1. Protokół podpisują wszyscy członkowie komisji obecni w trakcie głosowania.

 

Rozdział 15
Ważność wyborów

§ 44

 1. O ważności wyborów orzekają odpowiednio:
 • senat – w odniesieniu do organów ogólnouczelnianych;
 • rada wydziału – w odniesieniu do organów wydziałowych.
 1. Stwierdzenie ważności wyborów następuje na najbliższym posiedzeniu organów, o których mowa w pkt 1 i 2, po zrealizowaniu kalendarza wyborczego, z zastrzeżeniem § 46 ust. 4, nie później niż do końca kadencji.

§ 45

 1. Każdy wyborca jest uprawniony do wniesienia, w terminie 3 dni od daty zakończenia wyborów do określonego organu, pisemnego protestu. Protest wniesiony po terminie nie podlega rozpatrzeniu.
 2. Podstawą protestu może być wyłącznie naruszenie przepisów prawa, statutu Uniwersytetu, w tym w szczególności ordynacji wyborczej, mające istotny wpływ na wynik wyborów.

§ 46

 1. Protest jest wnoszony odpowiednio do uczelnianej lub wydziałowej komisji wyborczej, w zależności od tego, która z komisji przeprowadzała wybory do danego organu.
 2. Komisja wyborcza w terminie 3 dni przekazuje protest do organu stwierdzającego ważność wyborów wraz z pisemnym stanowiskiem odnośnie do sformułowanych w proteście zarzutów.
 3. Ważność wyborów nie może być stwierdzona przed rozpatrzeniem protestów.
 4. W przypadku uwzględnienia protestu organ orzekający w przedmiocie ważności wyborów nakazuje ich powtórzenie w całości lub w części. W takim przypadku właściwa komisja wyborcza niezwłocznie ustala kalendarz wyborczy dla powtarzanych czynności wyborczych.

 

Rozdział 16
Wybory uzupełniające

§ 47

1.W przypadku stwierdzenia wygaśnięcia mandatu organu jednoosobowego lub mandatu w organie kolegialnym lub wyborczym niezwłocznie zarządza się i przeprowadza wybory uzupełniające. Wybory te przeprowadza się nie później niż w ciągu trzech miesięcy od dnia stwierdzenia wygaśnięcia mandatu.

 1. Kadencja osób wybranych w wyborach uzupełniających kończy się z dniem upływu kadencji osób, których mandat wygasł.

§ 48

Wyborów uzupełniających do organu kolegialnego lub wyborczego nie zarządza się, jeżeli do końca kadencji tego organu kolegialnego pozostały mniej niż 3 miesiące, chyba że w wyniku wygaśnięcia mandatów w danym organie kolegialnym lub wyborczym pozostałaby mniej niż połowa określonej w przepisach ogólnej liczby jego członków.

§ 49

 1. Do wyborów uzupełniających stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące wyborów.
 2. W przypadku wyborów uzupełniających § 33 nie stosuje się. Właściwa komisja wyborcza może ustalić terminarz czynności wyborczych.

§ 50

W razie zmian udziału procentowego poszczególnych grup społeczności akademickiej w organie kolegialnym lub wyborczym, które naruszają wielkości określone w ustawie lub statucie, § 48 stosuje się odpowiednio.

 

 

Załącznik nr 4.1

Liczba prodziekanów w poszczególnych wydziałach
Uniwersytetu Szczecińskiego

 

 

 • Wydział Biologii – 2;
 • Wydział Filologiczny – 3;
 • Wydział Humanistyczny – 3;
 • Wydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia – 3;
 • Wydział Matematyczno-Fizyczny – 2;
 • Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania – 3;
 • Wydział Nauk o Ziemi – 2;
 • Wydział Prawa i Administracji – 3;
 • Wydział Teologiczny – 2;
 • Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług – 3;
 • Zamiejscowy Wydział Społeczno-Ekonomiczny w Gorzowie Wielkopolskim – 2.

 

Załącznik nr 5

REGULAMIN ODBYWANIA POSIEDZEŃ
SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO

 

Rozdział 1
Zwoływanie posiedzeń Senatu

§ 1

Senat odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące, z wyłączeniem letniej przerwy wakacyjnej.

§ 2

 1. Posiedzenie senatu zwołuje rektor.
 2. Na pisemny wniosek 1/5 statutowej liczby członków senatu rektor obowiązany jest zwołać nadzwyczajne posiedzenie senatu. We wniosku wskazuje się proponowany przedmiot obrad senatu.

§ 3

 1. O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad senatu zawiadamia się uczestników posiedzenia z odpowiednim wyprzedzeniem, nie później jednak niż na 6 dni przed terminem posiedzenia.
 2. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, powinno być dokonane w formie elektronicznej a w szczególnych przypadkach, na wniosek zainteresowanego członka senatu, na piśmie poleconą przesyłką pocztową bądź pocztą wewnętrzną Uniwersytetu. Członek senatu zobowiązany jest do potwierdzenia otrzymania zawiadomienia i udziału w posiedzeniu albo usprawiedliwienia nieobecności. Potwierdzenie doręczenia zawiadomienia elektronicznego przez program pocztowy uznaje się za zawiadomienie skuteczne.
 3. Do zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, dołącza się materiały, które mają być przedmiotem obrad senatu oraz projekty przewidywanych uchwał senatu. Materiały i projekty doręczane są w formie elektronicznej.

§ 4

 1. Projekt porządku obrad senatu, poza sprawami związanymi z rozpatrywaniem uchwał, powinien zawierać –

1) przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia;

2) komunikaty rektora dotyczące działań podejmowanych w okresie pomiędzy posiedzeniami senatu, czy też innych spraw istotnych dla uczelni;

3) zapytania i wolne wnioski.

 1. Jeżeli posiedzenie senatu zwołane zostało na wniosek członków senatu, rektor zamieszcza w projekcie porządku obrad sprawy wskazane we wniosku o zwołanie posiedzenia.

 

§ 5

 1. W posiedzeniach senatu uczestniczą jego członkowie, których imienna lista jest określona w protokole uczelnianej komisji wyborczej.
 2. Dziekan, w uzasadnionym przypadku, może w drodze pisemnego upoważnienia oddelegować na posiedzenie senatu swojego zastępcę (prodziekana). Osoba oddelegowana przez dziekana uczestniczy w posiedzeniu senatu z prawem głosu. Upoważnienie załącza się do protokołu z posiedzenia.

 

Rozdział 2
Przygotowywanie materiałów na posiedzenie Senatu

§ 6

 1. Przygotowanie materiałów na posiedzenie senatu należy do obowiązków rektora.
 2. Projekty uchwał senatu powinny być zaopiniowane przez właściwe komisje senackie.
 3. W uzasadnionych przypadkach senat może podjąć uchwałę bez opinii komisji.
 4. Projekt uchwały może przedłożyć każdy z członków senatu, nie później jednak niż na 21 dni przed terminem posiedzenia. Projektodawca przedstawia projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem, rektorowi (na piśmie oraz w wersji elektronicznej), który w terminie 3 dni przekazuje ten projekt komisjom senackim wskazanym przez wnoszącego oraz tym, które uzna za właściwe.
 5. Jeżeli uchwały senatu mają dotyczyć określonej grupy społeczności akademickiej (w szczególności: wydziału, jednostki międzywydziałowej, czy pozawydziałowej, doktorantów, studentów), przed ich podjęciem projektodawca uchwały zasięga opinii tej grupy społeczności akademickiej lub opinii jej przedstawicieli wchodzących w skład organu kolegialnego danej jednostki organizacyjnej. Opinia przedstawiana jest do wiadomości senatu wraz z projektem uchwały.
 6. Jeżeli uchwała ma dotyczyć spraw wchodzących w zakres działania związków zawodowych, przed jej podjęciem projektodawca umożliwia związkom zawodowym zajęcie stanowiska.

§ 7

 1. Projekt uchwały kierowany na posiedzenie senatu powinien zawierać:
 • datę, tytuł uchwały i projektodawcę;
 • podstawę prawną podjęcia uchwały;
 • merytoryczną regulację sprawy będącej przedmiotem uchwały;
 • określenie organu odpowiedzialnego za wykonywanie uchwały i źródła pokrycia wydatków związanych z jej realizacją, jeżeli wynika to z treści uchwały;
 • rozstrzygnięcie dotyczące daty ogłoszenia uchwały, jeżeli nie wynika ono z przepisów prawa;
 • przepisy przejściowe i derogacyjne, jeżeli wynika to z treści uchwały;
 1. Do projektu uchwały dołącza się:
 • uzasadnienie;
 • opinię formalnoprawną sporządzoną przez radcę prawnego uczelni, odnoszącą się do zgodności projektu uchwały z prawem; dopuszcza się przedłożenie opinii sporządzonej przez innego radcę prawnego, adwokata bądź osobę posiadającą stopień naukowy w dyscyplinie prawo.
 1. Projekt uchwały niespełniający wymagań, o których mowa w ust.1 i 2, nie może być przedmiotem obrad senatu.

 

Rozdział 3
Przebieg posiedzenia Senatu

§ 8

 1. Posiedzenia senatu prowadzi rektor lub upoważniony przez niego prorektor, któremu przysługują wówczas określone niniejszym regulaminem uprawnienia prowadzącego.
 2. Posiedzenia, na których dokonuje się oceny pracy rektora, prowadzi najstarszy wiekiem członek senatu zatrudniony na stanowisku profesora.

§ 9

 1. Na początku posiedzenia rektor na podstawie listy obecności członków senatu stwierdza kworum, prawidłowość zwołania i prawomocność posiedzenia. W razie braku kworum odracza posiedzenie, wyznacza jego nowy termin i poleca jednocześnie odnotować w protokole przyczyny, dla których posiedzenie się nie odbyło.
 2. Po stwierdzeniu, że senat może podejmować uchwały, rektor przedstawia senatowi proponowany porządek obrad, przyjmując wnioski w tej sprawie oraz wnioski o charakterze formalnym.
 3. Po zgłoszeniu wniosków senat rozstrzyga wnioski o charakterze formalnym, a następnie ustala porządek obrad posiedzenia.
 4. Rektor prowadzi obrady senatu zgodnie z uchwalonym porządkiem obrad.
 5. Senat może zadecydować o łącznym rozpatrywaniu kilku punktów porządku obrad, jeśli usprawni to przebieg posiedzenia.

§ 10

 1. Senat jest zdolny do podejmowania ważnych uchwał, jeżeli:

1)  wszyscy członkowie senatu zostali prawidłowo zawiadomieni o terminie i miejscu posiedzenia;

2)  w posiedzeniu bierze udział co najmniej połowa liczby członków senatu, chyba że ustawa wymaga wyższego kworum.

 1. Kworum, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, musi być zapewnione w momencie podejmowania uchwały.
 2. Podstawą ustalenia kworum jest statutowa liczba członków senatu.
 3. W przypadku stwierdzenia braku kworum rektor odracza posiedzenie senatu, wskazując termin kontynuowania posiedzenia.
 4. Ze względu na niemożność rozpatrzenia całości spraw umieszczonych w porządku obrad podczas jednego posiedzenia, bądź z uwagi na zaistnienie niespodziewanych przeszkód uniemożliwiających senatowi właściwe obradowanie, rektor może zadecydować o przerwaniu posiedzenia i kontynuowaniu go w określonym przez siebie terminie.

§ 11

 1. Rektor może zaprosić do udziału w posiedzeniu senatu członków zespołów opiniodawczo-doradczych, ekspertów, pracowników administracji uczelni, przedstawicieli organizacji pozarządowych itp., przy czym wniosek o zaproszenie określonej osoby bądź osób może być także skierowany do rektora przez członka senatu, jednak nie później niż na 3 dni przed terminem posiedzenia.
 2. Osoby, o których mowa w ust. 1, uczestniczą w posiedzeniu senatu z głosem doradczym. Osoby te mogą brać udział w dyskusji nad zagadnieniem, w związku z rozpatrywaniem którego zostały zaproszone na posiedzenie senatu.
 3. W posiedzeniu senatu bierze udział radca prawny, zatrudniony w uczelni, który na wniosek rektora lub członka senatu udziela opinii formalnoprawnej w sprawie będącej przedmiotem obrad senatu.

§ 12

 1. Uchwały senatu mogą być podejmowane tylko w sprawach objętych porządkiem obrad.
 2. Przepis ust. 1 nie dotyczy uchwał o charakterze porządkowym i proceduralnym.

§ 13

 1. Obrady senatu dotyczące punktów porządku obrad związanych z przyjęciem uchwał przebiegają według następującego porządku:
 • przedstawienie projektu uchwały przez wnioskodawcę;
 • przedstawienie stanowiska właściwej komisji senackiej (właściwych komisji);
 • zgłoszenia członków senatu, a także osób, o których mowa w § 11 ust. 2, do dyskusji i ustalenie listy dyskutantów (według kolejności zgłoszeń), zamknięcie listy mówców;
 • dyskusja nad projektem według kolejności ustalonej w liście mówców, wraz ze zgłaszaniem wniosków dotyczących treści uchwały; wnioski dotyczące zmiany brzmienia określonych części uchwały powinny być zgłoszone na piśmie;
 • głosowanie nad ewentualnym wnioskiem dotyczącym odrzucenia uchwały w całości;
 • głosowanie nad poprawkami do projektu uchwały:
 • w pierwszej kolejności należy głosować poprawki, których przyjęcie lub odrzucenie rozstrzyga o innych poprawkach; w przypadku przegłosowania poprawki wykluczającej inne poprawki, poprawek tych nie poddaje się pod głosowanie;
 • w przypadku zgłoszenia do tego samego przepisu kilku poprawek jako pierwszą głosuje się poprawkę najdalej idącą;
 • ustalenie ostatecznego tekstu uchwały (z przyjętymi poprawkami) i przedstawienie senatowi;
 • głosowanie nad przyjęciem całej uchwały.
 1. Propozycje dotyczące poprawek zgłaszane są do projektodawcy uchwały, który przygotowuje ostateczną treść uchwały przedstawianą do głosowania przez senat.
 2. Jeżeli istnieją wątpliwości, czy wskutek przyjętych poprawek nie zachodzi sprzeczność pomiędzy poszczególnymi przepisami projektu, a także czy są one zgodne z innymi przepisami prawa, głosowanie nad całością uchwały winno zostać odroczone na czas niezbędny do wyjaśnienia tych wątpliwości. W miarę możności głosowanie powinno odbyć się na tym samym posiedzeniu, jednak nie później niż na następnym.
 3. Prowadzący obrady obowiązany jest umożliwić każdemu członkowi senatu wypowiedzenie się w sprawach objętych porządkiem obrad, z zastrzeżeniem postanowień ust. 1 pkt 4 oraz ust. 5
 4. W czasie rozpatrywania danego punktu porządku obrad głos w dyskusji można zabrać co do zasady tylko raz, nie uchybia to prawu do sprostowania lub odniesienia się do wypowiedzi innych mówców.
 5. Prawo do sprostowania dotyczy w szczególności sytuacji ochrony dobrego imienia mówcy.
 6. Członek senatu obecny na posiedzeniu może w przypadku zamknięcia listy mówców, zamknięcia dyskusji, lub odebrania mu głosu złożyć treść swojego wystąpienia na piśmie do protokołu posiedzenia. Rektor niezwłocznie informuje o tym senat.
 7. Po przyjęciu uchwały członek senatu może złożyć na piśmie do protokołu stanowisko odrębne wraz z uzasadnieniem; o złożeniu rektor niezwłocznie informuje senat. Stanowisko odrębne może być także przedstawione ustnie w zapytaniach i wolnych wnioskach.

§ 14

 1. Uchwały senatu zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że ustawa lub statut ustalają wyższe wymagania.
 2. Głosowania nad wnioskami zgłaszanymi w czasie posiedzenia senatu zapadają zwykłą większością głosów, z zastrzeżeniem § 16 ust.3.

§ 15

 1. Bezwzględną większość głosów stanowi liczba głosów „za” przewyższająca łączną liczbę głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”.
 2. Zwykłą większość głosów stanowi liczba głosów „za” przewyższająca liczbę głosów „przeciw”.
 3. Za obecnych podczas głosowania uznaje się tych członków senatu, którzy zajęli w danej sprawie stanowisko poprzez wybór jednej z trzech możliwych opcji tj.: głosując „za,” „przeciw” lub „wstrzymuję się”.

§ 16

 1. Głosowanie na posiedzeniu senatu odbywa się jawnie.
 2. W sprawach osobowych głosowanie jest tajne.
 3. Na wniosek poparty przez co najmniej 1/5 liczby członków senatu obecnych na posiedzeniu rektor zarządza głosowanie tajne, także w sprawach niewymienionych w ust. 2.
 4. Głosowania przeprowadza wybrana przez senat komisja skrutacyjna w składzie trzech członków senatu, z zastrzeżeniem ust. 6. Komisja może być wybrana na okres całej kadencji bądź inny okres ustalony przez senat. W razie potrzeby skład komisji jest odpowiednio uzupełniany.
 5. W głosowaniu tajnym głos oddaje się poprzez postawienie na karcie do głosowania znaku „X”, tj. dwóch przecinających się linii w obrębie kratki odnoszącej się do określonej opcji. Niezaznaczenie żadnego pola lub postawienie znaku poza wyznaczonym polem powoduje nieważność głosu.
 6. Głosowanie tajne może być przeprowadzone z wykorzystaniem urządzenia elektronicznego, o ile uniemożliwia ono ustalenie sposobu głosowania przez poszczególne osoby. Głosowanie takie prowadzi upoważniony przez rektora pracownik administracji uczelni.
 7. W głosowaniu można brać udział tylko osobiście na posiedzeniu senatu. Nie jest dopuszczalne głosowanie korespondencyjne, w tym pocztą elektroniczną.
 8. Przebieg i wyniki głosowania jawnego zamieszcza się w protokole z posiedzenia. Z przebiegu głosowania tajnego sporządza się protokół. Wyniki głosowania stanowią załącznik do protokołu z posiedzenia.

§ 17

 1. W sprawach dotyczących sposobu prowadzenia obrad a nieuregulowanych w niniejszym regulaminie rozstrzyga rektor.
 2. Rektor czuwa nad sprawnym przebiegiem posiedzenia i zachowaniem porządku.
 3. Jeżeli mówca w swoim wystąpieniu odbiega od przedmiotu obrad rektor przywołuje mówcę „do rzeczy”. Po dwukrotnym przywołaniu „do rzeczy” może odebrać mówcy głos.
 4. W przypadku, gdy forma lub treść wystąpienia albo zachowania mówcy w sposób oczywisty zakłócają porządek obrad bądź uchybiają powadze posiedzenia senatu, rektor przywołuje mówcę „do porządku”. Jeśli nie odniosło to skutku – odbiera mówcy głos. Fakt ten winien być odnotowany w protokole posiedzenia.

§ 18

 1. W każdym momencie posiedzenia rektor udziela głosu dla zgłoszenia wniosku o charakterze formalnym; wniosek musi być uzasadniony. Przed głosowaniem takiego wniosku rektor może udzielić głosu tylko raz, dla uzasadnienia wniosku przeciwnego.
 2. Do wniosków formalnych należą wnioski o:
 • odroczenie lub przerwanie posiedzenia;
 • zamknięcie posiedzenia;
 • zmianę porządku obrad;
 • stwierdzenie kworum;
 • zamknięcie listy mówców;
 • zamknięcie dyskusji;
 • odesłanie do komisji;
 • głosowanie bez dyskusji;
 • zmianę sposobu głosowania;
 • przedstawienie opinii prawnej dotyczącej zgłoszonego wniosku lub projektu;
 • doręczenie tekstu poprawek zgłoszonych do projektu uchwały.

§ 19

 1. Uchwały senatu mają postać odrębnych dokumentów, z wyjątkiem uchwał o charakterze proceduralnym i organizacyjnym, które mogą być tylko odnotowane w protokole z posiedzenia senatu.
 2. Uchwały numeruje się według kolejności ich podjęcia, wskazując także numer porządkowy posiedzenia senatu w kadencji oraz datę podjęcia uchwały.
 3. Uchwały podpisuje rektor.
 4. Oryginał uchwały ewidencjonuje się i przechowuje wraz z protokołem z posiedzenia Senatu, zgodnie z zasadami ustalonymi przez rektora w drodze zarządzenia.
 5. Uchwały Senatu doręcza się adresatom za pisemnym pokwitowaniem, zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub w formie elektronicznej z potwierdzeniem odbioru.
 6. Uchwały publikowane są w Monitorze US.

§ 20

W sprawach, w których senat nie realizuje swoich uprawnień stanowiących i kontrolnych, może zajmować stanowisko. Stanowisko senatu nie rodzi skutków prawnych.

§ 21

 1. Z posiedzenia senatu sporządza się protokół, który podpisywany jest przez przewodniczącego posiedzenia i protokolanta.
 2. Protokoły z posiedzeń senatu udostępniane są do wglądu członkom społeczności akademickiej przez publikację na stronie internetowej Uniwersytetu.
 3. Członkom senatu przysługuje prawo żądania sprostowania protokołu posiedzenia senatu.
 4. W razie wątpliwości o sprostowaniu, o którym mowa w ust. 3, decyduje senat.

 

 

 

 

 

Załącznik nr 6

ORGANIZACJA SYSTEMU BIBLIOTECZNO-INFORMACYJNEGO, ZASADY KORZYSTANIA, OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW

 

§ 1

Biblioteka Główna i system biblioteczno-informacyjny Uniwersytetu Szczecińskiego (dalej Uniwersytetu) działa w oparciu o:

 • ustawę z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. U. z 2016, poz. 1842 z późn. zm.).
 • ustawę z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (t.j. U. z 2012, poz. 642 z późn. zm.).
 • Statut Uniwersytetu Szczecińskiego.

§ 2

Biblioteka Uniwersytetu Szczecińskiego składa się z:

1) Biblioteki Głównej, w skład której wchodzą:

 1. Dyrekcja, złożona z Dyrektora, Wicedyrektora i Sekretarza Naukowego,
 2. Oddział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów,
 3. Oddział Udostępniania Zbiorów,
 4. Biblioteczne Centrum Informatyczne,
 5. Sekcja Wypożyczeń Międzybibliotecznych.

2) bibliotek wydziałowych, instytutowych i innych jednostek organizacyjnych:

 1. Biblioteki Ekonomicznej,
 2. Biblioteki Humanistycznej,
 3. Biblioteki Międzywydziałowej wraz z Czytelnią Instytutu Filologii Germańskiej,
 4. Biblioteki Wydziału Matematyczno-Fizycznego,
 5. Biblioteki Wydziału Prawa i Administracji,
 6. Biblioteki Wydziału Teologicznego,
 7. Biblioteki Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług (Centrum Informacji Menedżerskiej).
 8. Biblioteki Zamiejscowego Wydziału Społeczno-Ekonomicznego w Gorzowie Wielkopolskim.

 

§ 3

Przedmiotem działania Biblioteki jest:

 • organizacja warsztatu pracy naukowej i dydaktycznej Uniwersytetu poprzez odpowiednie gromadzenie, opracowanie i udostępnianie literatury naukowej, dydaktycznej oraz działalność informacyjną, umożliwiającą wykorzystanie publikacji i innych nośników informacji,
 • dokumentowanie działalności naukowej pracowników Uniwersytetu,
 • dokonywanie analizy bibliometrycznej dla pracowników naukowych Uniwersytetu,
 • przekazywanie danych do modułu sprawozdawczego MNiSW,
 • szkolenie studentów i młodszych pracowników naukowo-dydaktycznych w technice korzystania z materiałów bibliotecznych,
 • prowadzenie badań naukowych w zakresie bibliotekoznawstwa i informacji naukowej,
 • współpraca z placówkami badawczymi, ośrodkami informacji i innymi instytucjami w dziedzinach specjalności Uniwersytetu, służąca rozwojowi badań naukowych,
 • współpraca z innymi bibliotekami w zakresie wymiany wydawnictw i źródeł informacyjnych,
 • prowadzenie praktyk i staży bibliotecznych oraz współpraca w tym zakresie z innymi instytucjami,
 • współpraca w zakresie tworzenia ogólnokrajowej sieci informacyjnej,
 • prowadzenie działalności administracyjnej związanej z funkcjonowaniem Biblioteki jako całości.

§ 4

 1. Prawo korzystania ze zbiorów mają:
 • pracownicy (także emerytowani), studenci i słuchacze studiów podyplomowych Uniwersytetu,
 • inne osoby zainteresowane, na warunkach określonych przez regulamin korzystania ze zbiorów bibliotecznych.
 1. Prawo do dokonywania wypożyczeń nabywa się z chwilą otrzymania karty bibliotecznej wydanej przez wypożyczalnię.
 2. Prawo korzystania z czytelni ma każdy zainteresowany na podstawie dokumentu tożsamości.

§ 5

Biblioteka może pobierać opłaty z tytułu udostępniania zbiorów, w tym:

 • w formie abonamentu za wypożyczanie materiałów bibliotecznych,
 • za usługi informacyjne, bibliograficzne, reprograficzne,
 • za opóźnienia w terminie zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych,
 • za uszkodzenie, zniszczenie lub utratę materiałów bibliotecznych.

 

§ 6

Rektor w drodze zarządzenia ustala szczegółowy regulamin korzystania ze zbiorów bibliotecznych określający w szczególności:

 • rodzaj zbiorów, które mogą podlegać wypożyczeniu,
 • liczbę dzieł, która może być jednocześnie wypożyczona przez jednego czytelnika,
 • inne ograniczenia prawa do wypożyczania, związane z koniecznością ochrony zbiorów lub zapewnienia możliwości korzystania z nich przez innych zainteresowanych,
 • warunki korzystania z wypożyczalni oraz czytelni,
 • zasady egzekwowania odpowiedzialności z tytułu naruszenia przepisów dotyczących korzystania ze zbiorów bibliotecznych.
 • wysokość opłat pobieranych przez Bibliotekę, o których mowa w § 5,
 • wzór karty bibliotecznej.

§ 7

 1. Udostępnianie zbiorów realizują:
 • czytelnia Biblioteki Głównej oraz bibliotek wydziałowych i Międzywydziałowej,
 • wypożyczalnie: Biblioteki Głównej, Biblioteki Międzywydziałowej, Biblioteki Ekonomicznej, Biblioteki Wydziału Prawa i Administracji, Biblioteki Wydziału Teologicznego, Biblioteki Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług,
 • Wypożyczalnia Międzybiblioteczna Biblioteki Głównej.
 1. Ze zbiorów bibliotecznych można korzystać:
 • w obrębie Biblioteki w czytelniach i informatoriach,
 • poza Biblioteką przez wypożyczenia do domu,
 • przez wypożyczenia międzybiblioteczne w czytelniach.

§ 8

 1. Użytkownicy zobowiązani są zwrócić wszystkie wypożyczone materiały biblioteczne w wyznaczonym terminie.
 2. Biblioteka może z ważnych powodów żądać zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych przed upływem terminu wypożyczenia, na zasadach ustalonych w regulaminie korzystania ze zbiorów bibliotecznych.
 3. Użytkowników obowiązuje dbałość o udostępnione materiały biblioteczne. Zauważone uszkodzenia wypożyczający powinien wskazać dyżurnemu pracownikowi Biblioteki w celu ich odnotowania. W przypadku niedokonania wskazania wypożyczający ponosi odpowiedzialność materialną za stwierdzone uszkodzenia.

§ 9

 1. W przypadku istotnego naruszenia przepisów regulujących zasady korzystania ze zbiorów bibliotecznych użytkownik może być zawieszony w prawach korzystania z pewnych usług Biblioteki albo całkowicie ich pozbawiony. Decyzję w tej sprawie podejmują kierownicy jednostek organizacyjnych Biblioteki. Użytkownikowi przysługuje od takiej decyzji odwołanie do dyrektora Biblioteki.
 2. W przypadku niedotrzymania terminu zwrotu, zagubienia lub uszkodzenia materiałów bibliotecznych kierownik jednostki organizacyjnej biblioteki może podjąć decyzję o:
 • wstrzymaniu dalszych wypożyczeń,
 • upomnieniu pisemnym,
 • pobraniu opłaty, o której mowa w 5 pkt 3 lub 4.

§ 10

 1. Biblioteka pracuje w oparciu o zintegrowany system biblioteczny „KOHA”, w którym przetwarzane są dane osobowe: studentów US, pracowników naukowych US, pracowników BG oraz innych osób posiadających kartę czytelnika.
 2. W bazie danych systemu „KOHA” mogą być przetwarzane następujące dane osobowe:
 • nazwisko (nazwiska) i imię (imiona),
 • imię ojca,
 • tytuł naukowy,
 • identyfikator systemowy czytelnika,
 • numer PESEL,
 • seria i nr dokumentu tożsamości,
 • numer legitymacji,
 • wydział, kierunek, rok studiów,
 • adres: ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość (poczta),
 • adres poczty elektronicznej,
 • nr telefonu,
 • zdjęcie,
 • inne w zależności od potrzeb i specyfiki jednostki organizacyjnej biblioteki.
 1. Zintegrowany system biblioteczny „KOHA” uwzględnia mechanizmy bezpieczeństwa ochrony danych wynikające z:
 • przepisów ogólnych dotyczących ochrony danych osobowych,
 • Polityki Bezpieczeństwa systemów informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych w Uniwersytecie.
 • instrukcji zarządzania zintegrowanym systemem bibliotecznym przetwarzającym dane osobowe Biblioteki Głównej Uniwersytetu.

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 7

REGULAMIN KONKURSU
W SPRAWIE ZATRUDNIENIA NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO

 

 

Rozdział 1
Przepisy ogólne

 

§ 1

Konkurs ogłasza się na szczeblu wydziału. Jeżeli na wydziale nie ma etatu, ogłoszenie konkursu wymaga zgody rektora.

§ 2

 1. Konkurs ogłasza dziekan.
 2. Uprawnienie do ogłoszenia konkursu na stanowisko asystenta dziekan może przekazać dyrektorowi instytutu lub kierownikowi katedry.

§ 3

 1. Postanowienie o ogłoszeniu konkursu powinno zawierać:

1)    określenie formalnych kryteriów doboru kandydatów;

2)    adres i termin składana wniosków wraz z wymaganą dokumentacją;

3)    inne istotne informacje.

 1. Wzór postanowienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

 

§ 4

Postanowienie o ogłoszeniu konkursu podawane jest do publicznej wiadomości zgodnie z wymogami art. 118 a ust. 2 ustawy.

 

 

Rozdział 2
Komisja konkursowa

 

§ 5

 1. Skład komisji konkursowej ustala rada wydziału na wniosek dziekana. Komisja może mieć charakter stały lub doraźny.
 2. Skład komisji konkursowej w jednostkach międzywydziałowych i pozawydziałowych ustala rektor na wniosek kierownika jednostki.
 3. Skład komisji konkursowej dla tworzonych wydziałów określa rektor.
 4. W skład komisji konkursowej mogą wchodzić przedstawiciele z innych wydziałów lub uczelni.

§ 6

 1. Komisja konkursowa składa się z 3 – 5 osób.
 2. W skład komisji przeprowadzającej konkurs na stanowisko profesora powinni wchodzić profesorowie.
 3. W pracach komisji bierze udział z głosem doradczym kierownik jednostki organizacyjnej, w której zatrudniony ma być pracownik.

§ 7

 1. Przewodniczącego komisji konkursowej wyznacza organ ustalający skład komisji.
 2. O powołaniu do udziału w komisji konkursowej i terminie spotkania przewodniczący zawiadamia powołanego na piśmie.
 3. Wzór zawiadomienia, o którym mowa w ustępie 2, stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.

§ 8

Komisja konkursowa:

1)    wybiera spośród swoich członków sekretarza, a w razie potrzeby także wiceprzewodniczącego;

2)    określa rodzaj większości w głosowaniu nad podejmowanymi przez siebie uchwałami (większość zwykła, bezwzględna, kwalifikowana) i formę głosowania (jawna, tajna);

3)    ustala tryb przeprowadzenia konkursu oraz sposób dokumentowania jego przebiegu;

4)    określa kryteria merytoryczne doboru kandydatów w tym dziedzinę, dyscyplinę naukową, stopień lub tytuł naukowy, tytuł zawodowy lub równorzędny oraz inne wymagania;

5)    przeprowadza postępowanie konkursowe i wyłania kandydata do zatrudnienia.

 

§ 9

Komisja konkursowa, jeżeli nie ma charakteru stałego, rozwiązuje się z chwilą przekazania dokumentacji, o której mowa w § 16 ust. 1 i 2, dziekanowi lub rektorowi.

 

 

Rozdział 3
Przystąpienie i dopuszczenie do konkursu

 

§ 10

Do konkursu może przystąpić każdy, kto odpowiada formalnym kryteriom doboru kandydatów na określone stanowisko.

§ 11

 1. Kandydat obowiązany jest złożyć:

1) oświadczenie o spełnianiu wymogów określonych w art. 109 ust.1 ustawy;

2)  wniosek o zatrudnienie;

3)  życiorys i kwestionariusz osobowy;

4)  potwierdzone kopie dokumentów stwierdzających uzyskanie tytułu naukowego, stopnia naukowego, tytułu zawodowego lub równorzędnego; w przypadku dokumentów sporządzonych w języku innym niż polski także uwierzytelnione tłumaczenie dokumentu na język polski;

5)  informacje o dorobku naukowym i dydaktycznym;

6)  wykaz publikacji;

7) inne dokumenty, gdy tak postanowi komisja konkursowa.

 1. Kandydat może też złożyć inne dokumenty lub podać informacje, które w jego ocenie mogą być przydatne w rozstrzygnięciu konkursu.
 2. O terminie zgłoszenia udziału w konkursie rozstrzyga data stempla pocztowego, jeśli zgłoszenie nastąpiło za pośrednictwem operatora pocztowego.

§ 12

 1. W ciągu 3 dni od upływu terminu zgłoszenia udziału w konkursie przewodniczący zwołuje posiedzenie komisji konkursowej.
 2. Komisja podejmuje uchwały o dopuszczeniu bądź niedopuszczeniu poszczególnych kandydatów do konkursu (wzór uchwały stanowi załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu).
 3. O uchwale komisji, o której mowa w ust. 2, dziekan zawiadamia kandydata na piśmie.
 4. Uchwała komisji o niedopuszczeniu kandydata do konkursu wymaga pisemnego powiadomienia kandydata. Informacja powinna zawierać uzasadnienie niedopuszczenia do konkursu wraz pouczeniem o prawie odwołania.
 5. Od uchwały komisji, o której mowa w ust. 4, służy kandydatowi prawo odwołania się do rektora w terminie 3 dni od daty otrzymania zawiadomienia (wzór zawiadomienia stanowi załącznik nr 4 do niniejszego regulaminu).
 6. Decyzja rektora wiąże komisję konkursową (wzór decyzji stanowi załącznik nr 5 do niniejszego regulaminu).
 7. Niedopuszczenie przynajmniej jednego kandydata do udziału w konkursie wstrzymuje rozstrzygnięcie konkursu na czas przewidziany na złożenie odwołania, o którym mowa w ust. 5, zaś w przypadku złożenia odwołania także na czas do jego rozstrzygnięcia.

 

 

Rozdział 4
Przebieg konkursu

 

§ 13

Konkurs ma przebieg jednoetapowy.

 

§ 14

 1. Komisja może uznać za celowe osobiste zaprezentowanie kwalifikacji przez kandydata przed komisją konkursową.
 2. Niestawienie się kandydata w wyznaczonym terminie nie wstrzymuje pracy komisji.

 

Rozdział 5
Rozstrzygnięcie konkursu

 

§ 15

 1. Komisja konkursowa wyłania kandydatów na stanowisko w głosowaniu tajnym (wzory uchwał stanowią załączniki nr 6 i 7 do niniejszego regulaminu).
 2. Głosowanie, o którym mowa w ust. 1, odbywa się oddzielnie na każdego kandydata.
 3. Komisja może uznać, że żaden z kandydatów nie odpowiada warunkom wymaganym dla objęcia stanowiska i zamknąć konkurs.
 4. W sytuacji, o której mowa w ust. 3, dziekan lub rektor może ogłosić nowy konkurs.

§ 16

 1. Po wyłonieniu kandydata komisja konkursowa przedstawia wyniki konkursu wraz z dokumentacją dziekanowi lub rektorowi.
 2. W skład dokumentacji, o której mowa w ust. 1, wchodzą:

1)  dokumenty złożone przez kandydatów stających do konkursu;

2)  uchwały komisji;

3)  protokół z przebiegu konkursu (przykładowe wzory protokołów stanowią załącznik nr 8 i 9 do niniejszego regulaminu).

 

 

 

Załącznik nr 7.1

Wzór postanowienia o ogłoszeniu konkursu

 

Szczecin, dn. …………………………………..

 

Dziekan (Rektor)

…………………………………………………………………………………….

ogłasza konkurs na stanowisko …………………………………………………………………….

 

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 109 ust. 1  ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz.U. z 2016, poz.1842 ze zm.) i   odpowiadają kryteriom wskazanym w konkursie.

 

Zgłoszenie winno zawierać

1) oświadczenie o spełnianiu wymogów określonych w art. 109 ust.1 ustawy;

2)  wniosek o zatrudnienie;

3)  życiorys i kwestionariusz osobowy;

4)  potwierdzone kopie dokumentów stwierdzających uzyskanie tytułu naukowego, stopnia naukowego, tytułu zawodowego lub równorzędnego;

4)  informacje o dorobku naukowym i dydaktycznym;

5)  wykaz publikacji;

6) inne ……….

 1. Kandydat może też złożyć inne dokumenty lub podać informacje, które w jego ocenie mogą być przydatne w rozstrzygnięciu konkursu

 

 

Zgłoszenie na konkurs należy przesłać na adres: Uniwersytet Szczeciński – adres wydziału – (Rektorat).

Termin składania dokumentów upływa w dniu ……………………………………………………..

(ewentualnie inne istotne informacje, np. dot. mieszkania).

 

 

Załącznik nr 7.2

Wzór zawiadomienia o powołaniu w skład komisji konkursowej

 

 

Szczecin, dn. …………………….

 

Pan/Pani

………………………………………..

………………………………………..

………………………………………..

 

 

Zawiadamiam, że uchwałą Rady Wydziału (……………………………) / decyzją rektora  z dnia ………………….. został Pan powołany w skład komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko ………………………………….  w  ……………………………………………………….

 

Posiedzenie komisji konkursowej odbędzie się ……………………………………………………..

 

 

Dziekan

 

 

 

 

 

Załącznik nr 3

Wzór uchwały o dopuszczeniu do konkursu

 

 

Szczecin, dn. ……………………

 

Uchwała nr …………………………..

 

 

Komisja konkursowa powołana do przeprowadzenia konkursu na stanowisko

…………………………..dopuszcza………………………………………………….. do udziału w konkursie.

Posiedzenie Komisji,  odbędzie się ……………………………….…………………………………………………………………….

Udział  w/w  kandydata jest obowiązkowy / nieobowiązkowy.

 

 

Przewodniczący Komisji

 

Załącznik nr 7.4

Wzór zawiadomienia o niedopuszczeniu do konkursu

 

Szczecin, dn. …………………………

 

Pan/Pani

……………………………………..

……………………………………..

 

 

Zawiadamiam, że Komisja konkursowa powołana do przeprowadzenia konkursu na stanowisko …………………………………………………………………………………………………..

postanowiła nie dopuścić ……………………………………………………………………………………….

do udziału w konkursie ze względu na ………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

 

Od powyższej decyzji przysługuje prawo odwołania się w terminie 3 dni do Rektora US.

 

 

Dziekan

 

Załącznik nr 7.5

Wzór decyzji Rektora US w sprawie dopuszczenia kandydata do konkursu

 

 

 

Szczecin, dn. ……………….

 

Pan/Pani

……………………………………..

……………………………………..

 

Po rozpatrzeniu odwołania z dnia ………………. w przedmiocie zasadności odmowy dopuszczenia do konkursu przez komisję konkursową postanawiam (nie) dopuścić

……………………………………………………………………………………………………………………………….. do udziału w konkursie.

 

UZASADNIENIE

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

Rektor US

 

 

Załącznik nr 7.6

Wzór uchwały stwierdzającego spełnianie kryteriów przez kandydata

 

 

Uchwała nr ………………

 

Komisja konkursowa powołana do przeprowadzenia konkursu na stanowisko

……………………………………………   w  …………………………………………………………………………..

Stwierdza, że niżej wymienieni kandydaci spełnili kryteria podane w ogłoszeniu o konkursie ………………………………………..

………………………………………..

……………………………………….

 

Komisja konkursowa po przeanalizowaniu kandydatur przedstawia Dziekanowi    …………………………………………………kandydaturę …………………………………………………………..

do zatrudnienia na stanowisko ………………………. ze względu na uzyskanie najwyższych wyników w postępowaniu konkursowym.

 

Przewodniczący Komisji Konkursowej

 

 

Załącznik nr 7.7

Wzór uchwały stwierdzającej nieudzielenie poparcia kandydatowi

 

Uchwała nr ………………

Komisja konkursowa powołana do przeprowadzenia konkursu na stanowisko

………………………………………………….. w ……………………………………………………………………………

pomimo spełnienia kryteriów podanych w ogłoszeniu o konkursie  nie udziela poparcia do zatrudnienia kandydatowi  …………………………………………………………………………….………….

 

Brak poparcia dla w/w kandydata związany jest z udzieleniem poparcia innemu kandydatowi, który w ocenie komisji konkursowej uzyskał najlepsze wyniki w postępowaniu konkursowym

do zatrudnienia na stanowisku ……………………………………………………………….

 

 

Przewodniczący Komisji Konkursowej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 7.8

Wzór protokołu z posiedzenia komisji konkursowej

 

Protokół

z wstępnego posiedzenia komisji konkursowej odbytego dnia ………………………

 

 1. Posiedzenie prowadził ……………………………………………………………………………… ………………………………… – przewodniczący komisji konkursowej.

 

 1. Na posiedzeniu komisji konkursowej obecni byli:

…………………………….

…………………………….

…………………………….

…………………………….

…………………………….

Przedmiotem spotkania było:

– omówienie procedur związanych z pracami komisji,

–  określenie kryteriów doboru kandydata na stanowisko  ………………………………………………..        w ………………………………………….,

–  określenie terminu składania ofert,

–  ustalenie daty ponownego spotkania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata do zatrudnienia.

Załącznikiem do niniejszego protokołu jest kopia ogłoszenia o konkursie.

Przewodniczący Komisji stwierdza, że ogłoszenie o konkursie zostało zamieszczone zgodnie z wymogami art. 118a ust. 2 ustawy tj. na stronach internetowych uczelni, stronach Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego a także na stronach internetowych Komisji Europejskiej w europejskim portalu dla mobilnych naukowców, przeznaczonym do publikacji ofert pracy naukowców.

 

…………………………………………..

Przewodniczący Komisji
Załącznik nr 7.9

Wzór protokołu z posiedzenia komisji konkursowej

 

Protokół

z posiedzenia komisji konkursowej odbytego dnia ………………………

 1. Posiedzenie prowadził ……………………………………………………………………………… ………………………………… – przewodniczący komisji konkursowej.
 2. Na posiedzeniu komisji konkursowej obecni byli:

…………………………….

…………………………….

…………………………….

…………………………….

…………………………….

 

 1. Przewodniczący stwierdził, że komisja konkursowa może podejmować prawomocne uchwały, ponieważ posiedzenie zwołane zostało prawidłowo, zaś liczba biorących w nim udział członków komisji przewyższa minimum przewidziane w regulaminie.

 

 1. Przewodniczący otworzył dyskusję nad porządkiem obrad komisji.

W dyskusji głos zabrali ……………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

 1. Porządek obrad został uchwalony bez zmian/z następującymi zmianami:

……………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 1. Za przyjęciem porządku głosowało …………. członków komisji, przeciw przyjęciu …………. członków komisji, wstrzymało się od głosu ………….. członków komisji.

 

 1. Uchwalony porządek obrad:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 1. Przewodniczący otworzył dyskusję nad sprawami przewidzianymi w porządku obrad.

W dyskusji głos zabrali:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 1. Przewodniczący sformułował projekt uchwały o wyborze kandydata do zatrudnienia na stanowisku ………………………….. w ………………………..

Członkowie komisji nie wnieśli do projektu zastrzeżeń/ wnieśli następujące zastrzeżenia:

……………………………………………………………………………………………..

 

 1. Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie tajne. Za przyjęciem projektu głosowało…………… członków komisji, przeciw………… członków komisji, wstrzymało się od głosu…………….. członków komisji.
 2. Przewodniczący sformułował projekt uchwały o braku poparcia dla kandydata do zatrudnienia na stanowisku ………………………….. w ………………………..

Członkowie komisji nie wnieśli do projektu zastrzeżeń/ wnieśli następujące zastrzeżenia:

……………………………………………………………………………………………..

 

 1. Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie tajne. Za przyjęciem projektu głosowało…………… członków komisji, przeciw………… członków komisji, wstrzymało się od głosu…………….. członków komisji.

 

 1. Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący zamknął posiedzenie.

 

 

Przewodniczący komisji konkursowej                             protokolant

 

……………………………………………..                                       …………………………..

 

 

Wariant II

 

 

Protokół

z posiedzenia komisji konkursowej odbytego dnia ………………………

 

 1. Posiedzenie prowadził…………………………………………………………………………………… …………………………………………….- przewodniczący komisji konkursowej.

 

 1. Na posiedzeniu komisji konkursowej obecni byli:

…………………………….

…………………………….

…………………………….

…………………………….

…………………………….

 

 1. Przewodniczący stwierdził, że komisja konkursowa nie może podejmować prawomocnych uchwał, z następujących powodów:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 1. Przewodniczący wyznaczył nowy termin posiedzenia komisji konkursowej na dzień ……………………….. godz. ……………. . Posiedzenie odbędzie się w ………………..

 

 1. Przewodniczący zamknął posiedzenie.

 

Przewodniczący komisji konkursowej                                  protokolant

 

…………………………………………………..               …………..………………