• 20 LIS 18

  Pismo okólne nr 1/2018

  Pismo okólne nr 1/2018
  Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego
  z dnia 20 listopada 2018 roku

  w sprawie: procesu uruchomienia produkcyjnego systemu Egeria Edukacja

  W związku z dokonanym w sierpniu 2017 roku odbiorem przez Uniwersytet Szczeciński systemu Egeria Edukacja i rozpoczętym procesem rozruchu produkcyjnego, w toku którego sprawdzana jest prawidłowość działania systemu Egeria Edukacja w zakresie planowania dydaktyki oraz obsługi studenta (zawężonym do studentów studiów drugiego oraz trzeciego stopnia, a także słuchaczy studiów podyplomowych), ustala się następujące prace przygotowawcze w semestrze zimowym w roku akademickim 2018/2019:

  1)    migrację studentów/doktorantów/słuchaczy studiów podyplomowych przyjętych na pierwszy rok studiów,

  2)    uzupełnienie migracji danych o dane dotycząc studentów studiów pierwszego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich,

  3)    migrację wniosków stypendialnych,

  4)    rozpoczęcie rejestracji spraw studenckich, doktoranckich, słuchaczy studiów podyplomowych i kursantów oraz drukowanie zaświadczeń od początku roku kalendarzowego 2019,

  5)    generowanie planów grup, planów zajęć i przydziałów,

  6)    tworzenie harmonogramu zajęć,

  7)    uzupełnienie protokołów ocen wygenerowanych dla semestru zimowego w roku akademickim 2018/2019 (praca równoległa z wykorzystaniem obu systemów Egeria Edukacja i e-Dziekanat).

  Szczegóły dotyczące wskazanych wyżej prac przygotowawczych z zakresu dydaktyki oraz obsługi studenta, w tym szczegółowy harmonogram zadań i terminów ich wykonania, będą przekazywane na bieżąco liderom wydziałowym na ich adresy poczty uczelnianej usz.edu.pl.

  Liderzy zobowiązani są niezwłocznie przekazywać otrzymane informacje oraz instrukcje postępowania pracownikom wydziałów, korzystającym z systemów proDziekan oraz Egeria Edukacja.

  Począwszy od semestru letniego w roku akademickim 2018/2019 wprowadza się w Uniwersytecie Szczecińskim uruchomienie produkcyjne systemu Egeria Edukacja i zobowiązuje wszystkie grupy pracowników Uniwersytetu Szczecińskiego do pracy równoległej przy wykorzystaniu dwóch systemów: proDziekan oraz Egerii Edukacji (w związku ze złożonością procesów i powiązanych zadań, szczegóły odnoszące się do poszczególnych prac i ich terminów będą wysyłane na adres poczty uczelnianej do liderów wydziałowych).

  Udostępniona zostanie także Platforma Studenta, za pomocą której studenci będą mogli sprawdzać swoje dane, dokonywać wyborów, sprawdzać oceny, uzupełniać ankiety oraz odbierać komunikaty z dziekanatu oraz od wykładowców.

  Powyższe pozwoli na rozpoczęcie pracy rzeczywistej tylko z wykorzystaniem systemu Egeria Edukacja.

  Pobierz dokument