Góra

Monitor
Uniwersytetu Szczecińskiego

Uchwały senatu, zarządzenia rektora, zarządzenia kanclerza, inne akty prawa wewnętrznego podejmowane przez właściwe organy Uniwersytetu lub jego jednostek organizacyjnych.

Strategia Rozwoju
US

Strategia Rozwoju
Uniwersytetu Szczecińskiego
2012-2020

Statut
US

Statut Uniwersytetu Szczecińskiego
z dnia 31 maja 2017 r.
obowiązuje od dnia 1 września 2017 r.

Regulaminy
US

Udostępnianie informacji publicznej,
Regulamin Studiów Podyplomowych,
Regulamin ZFŚS

W Monitorze US ogłasza się:

 1. uchwały senatu,
 2. zarządzenia rektora,
 3. zarządzenia kanclerza,
 4. inne akty prawa wewnętrznego podejmowane przez właściwe organy Uniwersytetu lub jego jednostek organizacyjnych.

Rektor ogłasza w Monitorze US jednolity tekst aktów, nie później niż w ciągu dwóch tygodni od dokonania zmiany danego aktu. Datę i podstawę prawną dokonanej zmiany wskazuje się na końcu tekstu jednolitego za pomocą odsyłacza, powiązanego ze zmienionym przepisem.

Monitor US prowadzony jest w formie elektronicznej na stronie internetowej Uniwersytetu. Akty prawne są publikowane w Monitorze US w formie uniemożliwiającej nieuprawnioną ingerencję w ich treść opublikowaną na stronie internetowej.

Najnowsze dokumenty

 • 114/2018

  UCHWAŁA NR 114/2018 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie wyrażenia zgodę na zawarcie umowy zamiany nieruchomości stanowiącej działkę numer 29/11 z obrębu 1020, Śródmieście 20, położonej w Szczecinie przy ulicy Mieczysława NiedziałkowskiegoCzytaj więcej →

 • 113/2018

  UCHWAŁA NR 113/2018 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zawarcia przez rektora umów o współpracy z podmiotami zagranicznymiCzytaj więcej →

 • 112/2018

  UCHWAŁA NR 112/2018 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w Uniwersytecie Szczecińskim dr hab. Macieja KowalewskiegoCzytaj więcej →

 • 111/2018

  UCHWAŁA NR 111/2018 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w Uniwersytecie Szczecińskim dr hab. Tomasza KwarcińskiegoCzytaj więcej →