Góra

Monitor
Uniwersytetu Szczecińskiego

Uchwały senatu, zarządzenia rektora, zarządzenia kanclerza, inne akty prawa wewnętrznego podejmowane przez właściwe organy Uniwersytetu lub jego jednostek organizacyjnych.

Strategia Rozwoju
US

Strategia Rozwoju
Uniwersytetu Szczecińskiego
2019-2028

Statut
US

Statut Uniwersytetu Szczecińskiego
z dnia 30 maja 2019 r.
obowiązuje od dnia 1 października 2019 r.

Regulaminy
US

Udostępnianie informacji publicznej,
Regulamin Studiów Podyplomowych,
Regulamin ZFŚS

W Monitorze US ogłasza się:

 1. uchwały senatu,
 2. zarządzenia rektora,
 3. zarządzenia kanclerza,
 4. inne akty prawa wewnętrznego podejmowane przez właściwe organy Uniwersytetu lub jego jednostek organizacyjnych.

Rektor ogłasza w Monitorze US jednolity tekst aktów.

Monitor US prowadzony jest w formie elektronicznej na stronie internetowej Uniwersytetu. Akty prawne są publikowane w Monitorze US w formie uniemożliwiającej nieuprawnioną ingerencję w ich treść opublikowaną na stronie internetowej.

Najnowsze dokumenty

 • 21/2008

  Zmieniające zarządzenie w sprawie kształcenia z zakresu przysposobienia obronnego na Uniwersytecie Szczecińskim.Czytaj więcej →

 • 20/2008

  W sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu zasad bezpieczeństwa i postępowania uczestników obozu zimowego dla studentów Instytutu Kultury Fizycznej.Czytaj więcej →

 • 19/2008

  W sprawie ustalenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne, stypendium na wyżywienie i stypendium mieszkaniowe oraz wysokości poszczególnych form pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Szczecińskiego w semestrze letnim roku akademickiego 2007/2008.Czytaj więcej →

 • 18/2008

  W sprawie wprowadzenia w życie wzorów umów określających warunki odpłatności za kształcenie na studiach niestacjonarnych trzeciego stopnia.Czytaj więcej →