Góra

Monitor
Uniwersytetu Szczecińskiego

Uchwały senatu, zarządzenia rektora, zarządzenia kanclerza, inne akty prawa wewnętrznego podejmowane przez właściwe organy Uniwersytetu lub jego jednostek organizacyjnych.

Strategia Rozwoju
US

Strategia Rozwoju
Uniwersytetu Szczecińskiego
2012-2020

Statut
US

Statut Uniwersytetu Szczecińskiego
z dnia 31 maja 2017 r.
obowiązuje od dnia 1 września 2017 r.

Regulaminy
US

Udostępnianie informacji publicznej,
Regulamin Studiów Podyplomowych,
Regulamin ZFŚS

W Monitorze US ogłasza się:

 1. uchwały senatu,
 2. zarządzenia rektora,
 3. zarządzenia kanclerza,
 4. inne akty prawa wewnętrznego podejmowane przez właściwe organy Uniwersytetu lub jego jednostek organizacyjnych.

Rektor ogłasza w Monitorze US jednolity tekst aktów, nie później niż w ciągu dwóch tygodni od dokonania zmiany danego aktu. Datę i podstawę prawną dokonanej zmiany wskazuje się na końcu tekstu jednolitego za pomocą odsyłacza, powiązanego ze zmienionym przepisem.

Monitor US prowadzony jest w formie elektronicznej na stronie internetowej Uniwersytetu. Akty prawne są publikowane w Monitorze US w formie uniemożliwiającej nieuprawnioną ingerencję w ich treść opublikowaną na stronie internetowej.

Najnowsze dokumenty

 • 19/2007

  W sprawie wprowadzenia w życie „Regulaminu zasad i trybu przyznawania pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie.Czytaj więcej →

 • 18/2007

  W sprawie wysokości opłaty wnoszonej przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia stacjonarne i niestacjonarne III stopnia w roku akademickim 2007/2008.Czytaj więcej →

 • 14/2007

  W sprawie realizacji obowiązków wynikających z ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 -1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. Nr 218, poz. 1592 ze zmianą Dz. U. z 2007 r. Nr 25, poz. 162).Czytaj więcej →

 • 21/2007

  W sprawie wyrażenia zgody przez Senat US na utworzenie spółki Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Uniwersytetu Szczecińskiego „Integracja” spółka z 0.0. oraz zaopiniowania kandydatów na Członków Rady Nadzorczej oraz ZarząduCzytaj więcej →