Góra

Monitor
Uniwersytetu Szczecińskiego

Uchwały senatu, zarządzenia rektora, zarządzenia kanclerza, inne akty prawa wewnętrznego podejmowane przez właściwe organy Uniwersytetu lub jego jednostek organizacyjnych.

Strategia Rozwoju
US

Strategia Rozwoju
Uniwersytetu Szczecińskiego
2012-2020

Statut
US

Statut Uniwersytetu Szczecińskiego
z dnia 31 maja 2017 r.
obowiązuje od dnia 1 września 2017 r.

Regulaminy
US

Udostępnianie informacji publicznej,
Regulamin Studiów Podyplomowych,
Regulamin ZFŚS

W Monitorze US ogłasza się:

 1. uchwały senatu,
 2. zarządzenia rektora,
 3. zarządzenia kanclerza,
 4. inne akty prawa wewnętrznego podejmowane przez właściwe organy Uniwersytetu lub jego jednostek organizacyjnych.

Rektor ogłasza w Monitorze US jednolity tekst aktów, nie później niż w ciągu dwóch tygodni od dokonania zmiany danego aktu. Datę i podstawę prawną dokonanej zmiany wskazuje się na końcu tekstu jednolitego za pomocą odsyłacza, powiązanego ze zmienionym przepisem.

Monitor US prowadzony jest w formie elektronicznej na stronie internetowej Uniwersytetu. Akty prawne są publikowane w Monitorze US w formie uniemożliwiającej nieuprawnioną ingerencję w ich treść opublikowaną na stronie internetowej.

Najnowsze dokumenty

 • 71/2018

  ZARZĄDZENIE NR 71 /20 18 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 1 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia w życie zasad i trybu zawierania i rozliczania umów zlecenia i umów o dzieło Załączniki: Załącznik nr 1 – umowa zlecenie-11-2017 Załącznik nr 2 – umowa zlecenie-dydaktyka-11-2017 Załącznik nr 3 – umowa zlecenie-promotor-11-2017 Załącznik nr 4 – umowaCzytaj więcej →

 • 1/2018

  OBWIESZCZENIE NR 1/2018 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 28 września 2018 r. o sprostowaniu błędu w uchwale nr 20/2018 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zmiany profilu i efektów kształcenia dla kierunku archeologia – studia pierwszego stopnia prowadzone na Wydziale HumanistycznymCzytaj więcej →

 • 69/2018

  ZARZĄDZENIE NR 69/2018 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 26 września 2018 r. o sprostowaniu błędu w uchwale w sprawie określenia wzorów umów o warunkach pobierania opłat za usługi edukacyjne oraz opłat związanych z odbywaniem studiów w Uniwersytecie SzczecińskimCzytaj więcej →

 • 68/2018

  ZARZĄDZENIE NR 68/2018 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 26 września 2018 r. zmieniające Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Szczecińskiego.Czytaj więcej →