Góra

Monitor
Uniwersytetu Szczecińskiego

Uchwały senatu, zarządzenia rektora, zarządzenia kanclerza, inne akty prawa wewnętrznego podejmowane przez właściwe organy Uniwersytetu lub jego jednostek organizacyjnych.

Strategia Rozwoju
US

Strategia Rozwoju
Uniwersytetu Szczecińskiego
2012-2020

Statut
US

Statut Uniwersytetu Szczecińskiego
z dnia 31 maja 2017 r.
obowiązuje od dnia 1 września 2017 r.

Regulaminy
US

Udostępnianie informacji publicznej,
Regulamin Studiów Podyplomowych,
Regulamin ZFŚS

W Monitorze US ogłasza się:

 1. uchwały senatu,
 2. zarządzenia rektora,
 3. zarządzenia kanclerza,
 4. inne akty prawa wewnętrznego podejmowane przez właściwe organy Uniwersytetu lub jego jednostek organizacyjnych.

Rektor ogłasza w Monitorze US jednolity tekst aktów, nie później niż w ciągu dwóch tygodni od dokonania zmiany danego aktu. Datę i podstawę prawną dokonanej zmiany wskazuje się na końcu tekstu jednolitego za pomocą odsyłacza, powiązanego ze zmienionym przepisem.

Monitor US prowadzony jest w formie elektronicznej na stronie internetowej Uniwersytetu. Akty prawne są publikowane w Monitorze US w formie uniemożliwiającej nieuprawnioną ingerencję w ich treść opublikowaną na stronie internetowej.

Najnowsze dokumenty

 • 124/2008

  W sprawie zmiany zrządzenia w sprawie wysokości dodatku dla koordynatorów procesu bolońskiego i punktacji ECTS.Czytaj więcej →

 • 123/2008

  Zmieniające zarządzenie nr 18/2004 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu Wydawnictwa Naukowego Uniwersytetu Szczecińskiego i Instrukcji wydawniczej Wydawnictwa Naukowego Uniwersytetu Szczecińskiego.Czytaj więcej →

 • 126/2008

  W sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody przez Senat na utworzenie spółki Centrum transferu Wiedzy i Technologii Uniwersytetu Szczecińskiego „Integracja: spółka z 0.0. oraz zaopiniowania kandydatów na Członków Rady Nadzorczej oraz Zarządu.Czytaj więcej →

 • 125/2008

  Zmiany uchwały w sprawie powołania komisji senackich na kadencję 2008-2012 oraz komisji dyscyplinarnych na kadencję 2008-2012.Czytaj więcej →