Góra

Monitor
Uniwersytetu Szczecińskiego

Uchwały senatu, zarządzenia rektora, zarządzenia kanclerza, inne akty prawa wewnętrznego podejmowane przez właściwe organy Uniwersytetu lub jego jednostek organizacyjnych.

Strategia Rozwoju
US

Strategia Rozwoju
Uniwersytetu Szczecińskiego
2012-2020

Statut
US

Statut Uniwersytetu Szczecińskiego
z dnia 31 maja 2017 r.
obowiązuje od dnia 1 września 2017 r.

Regulaminy
US

Udostępnianie informacji publicznej,
Regulamin Studiów Podyplomowych,
Regulamin ZFŚS

W Monitorze US ogłasza się:

 1. uchwały senatu,
 2. zarządzenia rektora,
 3. zarządzenia kanclerza,
 4. inne akty prawa wewnętrznego podejmowane przez właściwe organy Uniwersytetu lub jego jednostek organizacyjnych.

Rektor ogłasza w Monitorze US jednolity tekst aktów, nie później niż w ciągu dwóch tygodni od dokonania zmiany danego aktu. Datę i podstawę prawną dokonanej zmiany wskazuje się na końcu tekstu jednolitego za pomocą odsyłacza, powiązanego ze zmienionym przepisem.

Monitor US prowadzony jest w formie elektronicznej na stronie internetowej Uniwersytetu. Akty prawne są publikowane w Monitorze US w formie uniemożliwiającej nieuprawnioną ingerencję w ich treść opublikowaną na stronie internetowej.

Najnowsze dokumenty

 • 88/2018

  UCHWAŁA nr 88/2018 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 28 czerwca 2018 w sprawie określenia wzorów umów o warunkach pobierania opłat za usługi edukacyjne oraz opłat związanych z odbywaniem studiów w Uniwersytecie Szczecińskim. Załączniki: 1 Umowa studia stacjonarne 2018)2019 2 Umowa studia stacjonarne po wznowieniu 2018)2019 3 Umowa studia niestacjonarne 2018)2019 4 Umowa studia niestacjonarne poCzytaj więcej →

 • 87/2018

  UCHWAŁA 87/2018 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do projektu pn. Polsko-niemieckie dziedzictwo kulturowe po obu stronach OdryCzytaj więcej →

 • 86/2018

  UCHWAŁA 86/2018 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do projektu pn. Laboratorium Ruchu KolejowegoCzytaj więcej →

 • 85/2018

  UCHWAŁA 85/2018 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do projektu pn. Doposażenie Centrum Badań Strukturalno-FunkcjonalnychCzytaj więcej →