Góra

Monitor
Uniwersytetu Szczecińskiego

Uchwały senatu, zarządzenia rektora, zarządzenia kanclerza, inne akty prawa wewnętrznego podejmowane przez właściwe organy Uniwersytetu lub jego jednostek organizacyjnych.

Strategia Rozwoju
US

Strategia Rozwoju
Uniwersytetu Szczecińskiego
2012-2020

Statut
US

Statut Uniwersytetu Szczecińskiego
z dnia 31 maja 2017 r.
obowiązuje od dnia 1 września 2017 r.

Regulaminy
US

Udostępnianie informacji publicznej,
Regulamin Studiów Podyplomowych,
Regulamin ZFŚS

W Monitorze US ogłasza się:

 1. uchwały senatu,
 2. zarządzenia rektora,
 3. zarządzenia kanclerza,
 4. inne akty prawa wewnętrznego podejmowane przez właściwe organy Uniwersytetu lub jego jednostek organizacyjnych.

Rektor ogłasza w Monitorze US jednolity tekst aktów, nie później niż w ciągu dwóch tygodni od dokonania zmiany danego aktu. Datę i podstawę prawną dokonanej zmiany wskazuje się na końcu tekstu jednolitego za pomocą odsyłacza, powiązanego ze zmienionym przepisem.

Monitor US prowadzony jest w formie elektronicznej na stronie internetowej Uniwersytetu. Akty prawne są publikowane w Monitorze US w formie uniemożliwiającej nieuprawnioną ingerencję w ich treść opublikowaną na stronie internetowej.

Najnowsze dokumenty

 • 37/2018

  ZARZĄDZENIE NR 37/2018 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 4 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia „Zasad przyznawania stypendium rektora dla najlepszych studentów Uniwersytetu Szczecińskiego w roku akademickim 2018/2019”Czytaj więcej →

 • 36/2018

  ZARZĄDZENIE NR 36/2018 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 4 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia „Regulaminu zasad i trybu przyznawania pomocy materialnej  dla studentów Uniwersytetu Szczecińskiego w roku akademickim 2018/2019”Czytaj więcej →

 • 35/2018

  ZARZĄDZENIE NR 35/2018 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 4 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej i osób współpracującychCzytaj więcej →

 • 34/2018

  ZARZĄDZENIE NR 34/2018 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 4 czerwca 2018 r. w sprawie wykazu wymaganych dokumentów od kandydatów na studia podczas postępowania rekrutacyjnego na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich w roku akademickim 2018/2019  Czytaj więcej →