Góra

Monitor
Uniwersytetu Szczecińskiego

Uchwały senatu, zarządzenia rektora, zarządzenia kanclerza, inne akty prawa wewnętrznego podejmowane przez właściwe organy Uniwersytetu lub jego jednostek organizacyjnych.

Strategia Rozwoju
US

Strategia Rozwoju
Uniwersytetu Szczecińskiego
2012-2020

Statut
US

Statut Uniwersytetu Szczecińskiego
z dnia 31 maja 2017 r.
obowiązuje od dnia 1 września 2017 r.

Regulaminy
US

Udostępnianie informacji publicznej,
Regulamin Studiów Podyplomowych,
Regulamin ZFŚS

W Monitorze US ogłasza się:

 1. uchwały senatu,
 2. zarządzenia rektora,
 3. zarządzenia kanclerza,
 4. inne akty prawa wewnętrznego podejmowane przez właściwe organy Uniwersytetu lub jego jednostek organizacyjnych.

Rektor ogłasza w Monitorze US jednolity tekst aktów, nie później niż w ciągu dwóch tygodni od dokonania zmiany danego aktu. Datę i podstawę prawną dokonanej zmiany wskazuje się na końcu tekstu jednolitego za pomocą odsyłacza, powiązanego ze zmienionym przepisem.

Monitor US prowadzony jest w formie elektronicznej na stronie internetowej Uniwersytetu. Akty prawne są publikowane w Monitorze US w formie uniemożliwiającej nieuprawnioną ingerencję w ich treść opublikowaną na stronie internetowej.

Najnowsze dokumenty

 • 32/2018

  ZARZĄDZENIE NR 32/2018 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zasad przeliczania ocen na świadectwach uzyskanych za granicą na potrzeby rekrutacji na studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie w Uniwersytecie SzczecińskimCzytaj więcej →

 • 31/2018

  ZARZĄDZENIE NR 31/2018 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Egzaminacyjnej potwierdzającej stopień znajomości języka angielskiego w Uniwersytecie Szczecińskim pozwalający na podjęcie studiów w języku angielskim przez cudzoziemców oraz trybu potwierdzania przygotowania  oraz stopnia znajomości języka angielskiegoCzytaj więcej →

 • 30/2018

  ZARZĄDZENIE NR 30/2018 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia Polityki ochrony danych osobowych w Uniwersytecie SzczecińskimCzytaj więcej →

 • 29/2018

  ZARZĄDZENIE NR 29/2018 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 23 maja 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia w życie zasad i trybu zawierania i rozliczania umów zlecenia i umów o dziełoCzytaj więcej →