Góra

Monitor
Uniwersytetu Szczecińskiego

Uchwały senatu, zarządzenia rektora, zarządzenia kanclerza, inne akty prawa wewnętrznego podejmowane przez właściwe organy Uniwersytetu lub jego jednostek organizacyjnych.

Strategia Rozwoju
US

Strategia Rozwoju
Uniwersytetu Szczecińskiego
2012-2020

Statut
US

Statut Uniwersytetu Szczecińskiego
z dnia 31 maja 2017 r.
obowiązuje od dnia 1 września 2017 r.

Regulaminy
US

Udostępnianie informacji publicznej,
Regulamin Studiów Podyplomowych,
Regulamin ZFŚS

W Monitorze US ogłasza się:

 1. uchwały senatu,
 2. zarządzenia rektora,
 3. zarządzenia kanclerza,
 4. inne akty prawa wewnętrznego podejmowane przez właściwe organy Uniwersytetu lub jego jednostek organizacyjnych.

Rektor ogłasza w Monitorze US jednolity tekst aktów, nie później niż w ciągu dwóch tygodni od dokonania zmiany danego aktu. Datę i podstawę prawną dokonanej zmiany wskazuje się na końcu tekstu jednolitego za pomocą odsyłacza, powiązanego ze zmienionym przepisem.

Monitor US prowadzony jest w formie elektronicznej na stronie internetowej Uniwersytetu. Akty prawne są publikowane w Monitorze US w formie uniemożliwiającej nieuprawnioną ingerencję w ich treść opublikowaną na stronie internetowej.

Najnowsze dokumenty

 • 122/2018

  UCHWAŁA NR 122/2018 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji oraz kryteriów kwalifikacji na studia pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie w Uniwersytecie Szczecińskim w roku akademickim 2019/2020 załącznik nr 1 – Warunki i tryb rekrutacji 2019- 2020 załącznik nr 2 – Kryteria kwalifikacji 2019-2020Czytaj więcej →

 • 121/2018

  UCHWAŁA NR 121/2018 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Planu wydawniczego Uniwersytetu Szczecińskiego na 2019 rokCzytaj więcej →

 • 120/2018

  UCHWAŁA NR 120/2018 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu Termomodernizacja Kampusu Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Cukrowej i Krakowskiej w SzczecinieCzytaj więcej →

 • 119/2018

  UCHWAŁA NR 119/2018 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia projektu planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Szczecińskiego na 2019 rokCzytaj więcej →