Góra

Monitor
Uniwersytetu Szczecińskiego

Uchwały senatu, zarządzenia rektora, zarządzenia kanclerza, inne akty prawa wewnętrznego podejmowane przez właściwe organy Uniwersytetu lub jego jednostek organizacyjnych.

Strategia Rozwoju
US

Strategia Rozwoju
Uniwersytetu Szczecińskiego
2012-2020

Statut
US

Statut Uniwersytetu Szczecińskiego
z dnia 31 maja 2017 r.
obowiązuje od dnia 1 września 2017 r.

Regulaminy
US

Udostępnianie informacji publicznej,
Regulamin Studiów Podyplomowych,
Regulamin ZFŚS

W Monitorze US ogłasza się:

 1. uchwały senatu,
 2. zarządzenia rektora,
 3. zarządzenia kanclerza,
 4. inne akty prawa wewnętrznego podejmowane przez właściwe organy Uniwersytetu lub jego jednostek organizacyjnych.

Rektor ogłasza w Monitorze US jednolity tekst aktów, nie później niż w ciągu dwóch tygodni od dokonania zmiany danego aktu. Datę i podstawę prawną dokonanej zmiany wskazuje się na końcu tekstu jednolitego za pomocą odsyłacza, powiązanego ze zmienionym przepisem.

Monitor US prowadzony jest w formie elektronicznej na stronie internetowej Uniwersytetu. Akty prawne są publikowane w Monitorze US w formie uniemożliwiającej nieuprawnioną ingerencję w ich treść opublikowaną na stronie internetowej.

Najnowsze dokumenty

 • 5/2018

  ZARZĄDZENIE NR 5/2018 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu konkursu na naukowca roku Uniwersytetu Szczecińskiego.Czytaj więcej →

 • 4/2018

  ZARZĄDZENIE NR 4/2018 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZCECIŃSKIEGO z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia w życie zasad i trybu zawierania i rozliczania umów zlecenia i umów o dziełoCzytaj więcej →

 • 3/2018

  ZARZĄDZENIE NR 3/2018 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO  z dnia 8 stycznia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Odwoławczej Uczelnianej Komisji ds. Pomocy Materialnej w roku akademickim 2017/2018Czytaj więcej →

 • 2/2018

  ZARZĄDZENIE NR 2/2018 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 8 stycznia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Uczelnianej Komisji ds. Pomocy Materialnej oraz powołania Odwoławczej Uczelnianej Komisji ds. Pomocy Materialnej w roku akademickim 2017/2018Czytaj więcej →