• 02 LIP 08

  55/2008

  W sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru na pierwszy rok studiów III-go stopnia (doktoranckich) na rok akademicki 2008/2009.

  Czytaj więcej →
  • 29 CZE 08

  42/2008

  W sprawie wysokości opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia oraz jednolite magisterskie w roku akademickim 2008/2009 w Uniwersytecie Szczecińskim.

  Czytaj więcej →
  • 29 CZE 08

  40/2008

  W sprawie powo³m1ia Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru na pierwszy rok studiów stacjonarnych w roku akademickim 2008/2009.

  Czytaj więcej →
  • 26 CZE 08

  53/2008

  W sprawie zmiany zarządzenia w sprawie organizowania szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla wszystkich studentów rozpoczynających naukę w Uniwersytecie Szczecińskim.

  Czytaj więcej →
  • 22 CZE 08

  52/2008

  W sprawie powo³ania Uczelnianej Komisji Egzaminacyjnej potwierdzającej stopień znajomości języka polskiego pozwalający na podjęcie studiów w języku polskim przez cudzoziemców oraz trybu potwierdzenia przygotowania oraz stopnia znajomości języka polskiego.

  Czytaj więcej →
  • 22 CZE 08

  51/2008

  W sprawie powołania Uczelnianej Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej egzamin wstępny z języka polskiego dla osób posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane za granicą oraz zasad i trybu przeprowadzania egzaminu wstępnego z języka polskiego dla osób posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane za granicą.

  Czytaj więcej →
  • 13 CZE 08

  50/2008

  W sprawie zmiany Zarz¹dzenia na 22/2002 Rektora Uniwersytetu Szczeciñskiego z dnia 3 kwietnia 2002 r. zmieniaj¹cego Zarz¹dzenie w sprawie powo³ania Komisji Socjalnej.

  Czytaj więcej →
  • 12 CZE 08

  49/2008

  W sprawie sprostowania błędu w uchwale nr 7/2007 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego.

  Czytaj więcej →
  • 06 CZE 08

  48/2008

  W sprawie uruchomienia na Wydziale Filologicznym pierwszej edycji Studiów Podyplomowych Doskonalenie kwalifikacji zawodowych w nauczaniu języka niemieckiego.

  Czytaj więcej →
  • 06 CZE 08

  47/2008

  W sprawie uruchomienia w Międzywydziałowym Studium Kształcenia Pedagogicznego czternastej edycji Studiów Podyplomowych Wychowanie prorodzinne i seksualne.

  Czytaj więcej →
  • 06 CZE 08

  45/2008

  W sprawie uruchomienia na Wydziale Filologicznym pierwszej edycji Studiów Podyplomowych Szkoła tłumaczy. Przekład specjalistyczny: prawniczy i ekonomiczny.

  Czytaj więcej →
  • 06 CZE 08

  44/2008

  W sprawie uruchomienia Centrum Edukacji Środowiskowej w Małkocinie.

  Czytaj więcej →
  • 06 CZE 08

  43/2008

  W sprawie wynagrodzenia osób biorących udział w pracach związanych z rekrutacją na studia w Uniwersytecie Szczecińskim w roku akademickim 200812009.

  Czytaj więcej →
  • 06 CZE 08

  41/2008

  W sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru na pierwszy rok studiów niestacjonarnych w roku akademickim ŻN8D0w.

  Czytaj więcej →
  • 29 MAJA 08

  39/2008

  W sprawie wprowadzenia procedury postępowania pracowników w sytuacjach awaryjnego, niezamierzonego uwolnienia się do środowiska substancji lub preparatu niebezpiecznego stwarzających zagrożenie zdrowia lub życia ludzi oraz ćwiczeń ratowniczych.

  Czytaj więcej →
  • 29 MAJA 08

  38/2008

  W sprawie wprowadzenia przestrzegania zakładowych instrukcji  przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych w Uniwersytecie Szczecińskim.

  Czytaj więcej →