• 24 MAJA 16

  103/2016

  Zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia szczegó łowych zasad przyjęć na studia w Uniwersytecie Szczecińskim laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego, laureatów konkursów międzynarodowych i ogólnopolskich, w tym organizowanych przez Uniwersytet Szczeciński w latach 2015-2017.

  Czytaj więcej →
  • 24 MAJA 16

  102/2016

  W sprawie warunków i trybu rekrutacji oraz kryteriów kwalifikacji na studia pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie w Uniwersytecie Szczecińskim w roku akademickim 2017/2018.

  Czytaj więcej →
  • 24 MAJA 16

  101 /2016

  W sprawie limitów miejsc na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego, drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich w Uniwersytecie Szczecińskim w roku akademickim 2016/2017.

  Czytaj więcej →
  • 24 MAJA 16

  100/2016

  Zmieniająca uchwałę w sprawie warunków i trybu rekrutacji oraz kryteriów kwalifikacji na I rok studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w Uniwersytecie Szczecińskim w roku akademickim 2016/2017.

  Czytaj więcej →
  • 24 MAJA 16

  99/2016

  W sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego na 2016 r.

  Czytaj więcej →
  • 24 MAJA 16

  98/2016

  W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Uniwersytetu Szczecińskiego za rok 2015 i przeznaczenia wyniku finansowego na zwiększenie funduszu zasadniczego.

  Czytaj więcej →
  • 24 MAJA 16

  97/2016

  Zmieniająca uchwałę Statut Uniwersytetu Szczecińskiego.

  Czytaj więcej →
  • 28 KWI 16

  73/2016

  W sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat na studiach pierwszego, drugiego stopnia, jednolitych studiach magisterskich oraz studiach doktoranckich w roku akademickim 2016/2017.

  Czytaj więcej →
  • 28 KWI 16

  76/2016

  W sprawie utworzenia kierunku studiów Marine and Coastal Geosciences studia drugiego stopnia prowadzone w języku angielskim.

  Czytaj więcej →
  • 28 KWI 16

  87/2016

  W sprawie zamknięcia kształcenia na kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania oraz na Wydziale Biologii i Wydziale Nauk o Ziemi.

  Czytaj więcej →
  • 28 KWI 16

  86/2016

  W sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia na kierunku Nauki o rodzinie.

  Czytaj więcej →
  • 28 KWI 16

  84/2016

  W sprawie utworzenia studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku Ekonomiczno – prawnym na Wydziale Prawa i Administracji i Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania.

  Czytaj więcej →
  • 28 KWI 16

  83/2016

  W sprawie utworzenia studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku Kognitywistyka komunikacji na Wydziale Humanistycznym.

  Czytaj więcej →
  • 28 KWI 16

  82/2016

  W sprawie utworzenia studiów drugiego stopnia o profilu ogóloakademickim na kierunku Praca socjalna na Wydziale Humanistycznym.

  Czytaj więcej →