• 03 CZE 16

  34/2016

  W sprawie ustalenia „Zasad przyznawania stypendium rektora dla najlepszych studentów Uniwersytetu Szczecińskiego w roku akademickim 2016/2017”.

  Czytaj więcej →
  • 02 CZE 16

  33/2016

  W sprawie ustalenia „Regulaminu zasad i trybu przyznawania pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Szczecińskiego w roku akademickim 201612017”.

  Czytaj więcej →
  • 02 CZE 16

  32/2016

  W sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia osób biorących udział w pracach związanych z rekrutacją na studia trzeciego stopnia w Uniwersytecie Szczecińskim w roku akademickim 2016/2017.

  Czytaj więcej →
  • 02 CZE 16

  31/2016

  W sprawie ustalania wysokości wynagrodzenia dla członków wydziałowych komisji rekrutacyjnych, Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej Uniwersytetu Szczecińskiego oraz osób z nimi współpracujących.

  Czytaj więcej →
  • 31 MAJA 16

  28/2016

  W sprawie wysokości opiat za świadczone usługi edukacyjne na studiach pierwszego, drugiego stopnia, jednolitych studiach magisterskich oraz studiach doktoranckich od roku akademickiego 2016/20 17.

  Czytaj więcej →
  • 24 MAJA 16

  108/2016

  W sprawie zamknięcia kształcenia na kierunku studiów Komunikacja kulturowa na Wydziale Filologicznym.

  Czytaj więcej →
  • 24 MAJA 16

  107/2016

  W sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia na kierunku Kulturoznawstwo.

  Czytaj więcej →
  • 24 MAJA 16

  106/2016

  W sprawie utworzenia studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku Rynek nieruchomości na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania.

  Czytaj więcej →
  • 24 MAJA 16

  105/2016

  W sprawie utworzenia studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku Geologia na Wydziale Nauk o Ziemi.

  Czytaj więcej →
  • 24 MAJA 16

  104/2016

  W sprawie utworzenia kierunku studiów Rozwój regionalny i fundusze europejskie studia pierwszego stopnia na Wydziale Humanistycznym.

  Czytaj więcej →
  • 24 MAJA 16

  103/2016

  Zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia szczegó łowych zasad przyjęć na studia w Uniwersytecie Szczecińskim laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego, laureatów konkursów międzynarodowych i ogólnopolskich, w tym organizowanych przez Uniwersytet Szczeciński w latach 2015-2017.

  Czytaj więcej →
  • 24 MAJA 16

  102/2016

  W sprawie warunków i trybu rekrutacji oraz kryteriów kwalifikacji na studia pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie w Uniwersytecie Szczecińskim w roku akademickim 2017/2018.

  Czytaj więcej →
  • 24 MAJA 16

  101 /2016

  W sprawie limitów miejsc na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego, drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich w Uniwersytecie Szczecińskim w roku akademickim 2016/2017.

  Czytaj więcej →
  • 24 MAJA 16

  100/2016

  Zmieniająca uchwałę w sprawie warunków i trybu rekrutacji oraz kryteriów kwalifikacji na I rok studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w Uniwersytecie Szczecińskim w roku akademickim 2016/2017.

  Czytaj więcej →