• 30 WRZ 19

  139/2019

  ZARZĄDZENIE NR 139/2019
  REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO

  z dnia 30 września 2019 r.

  uchylające zarządzenie w sprawie utworzenia studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim w formie niestacjonarnej na kierunku pedagogika specjalna

  Pobierz dokument