Góra

Monitor
Uniwersytetu Szczecińskiego

Uchwały senatu, zarządzenia rektora, zarządzenia kanclerza, inne akty prawa wewnętrznego podejmowane przez właściwe organy Uniwersytetu lub jego jednostek organizacyjnych.

Strategia Rozwoju
US

Strategia Rozwoju
Uniwersytetu Szczecińskiego
2019-2028

Statut
US

Statut Uniwersytetu Szczecińskiego
z dnia 30 maja 2019 r.
obowiązuje od dnia 1 października 2019 r.

Regulaminy
US

Udostępnianie informacji publicznej,
Regulamin Studiów Podyplomowych,
Regulamin ZFŚS

W Monitorze US ogłasza się:

 1. uchwały senatu,
 2. zarządzenia rektora,
 3. zarządzenia kanclerza,
 4. inne akty prawa wewnętrznego podejmowane przez właściwe organy Uniwersytetu lub jego jednostek organizacyjnych.

Rektor ogłasza w Monitorze US jednolity tekst aktów.

Monitor US prowadzony jest w formie elektronicznej na stronie internetowej Uniwersytetu. Akty prawne są publikowane w Monitorze US w formie uniemożliwiającej nieuprawnioną ingerencję w ich treść opublikowaną na stronie internetowej.

Najnowsze dokumenty

 • 37/2020

  ZARZĄDZENIE NR 37/2020   REKTORA  UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO   z dnia 30 marca 2020 r.   zmieniające zarządzenie w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat na studiach pierwszego, drugiego stopnia, jednolitych studiach magisterskich rozpoczynających  się od  roku akademickiego 2019/2020  Czytaj więcej →

 • Pismo okólne nr 8/2020

  Pismo okólne nr 8/2020 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 24.03.2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania Uniwersytetu Szczecińskiego w związku zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19.Czytaj więcej →

 • Pismo okólne nr 7/2020

  Pismo okólne nr 7/2020 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 24.03.2020 r. w sprawie zasad wypłaty wynagrodzeń za wykonywanie czynności w  postępowaniach awansowych  1. Załącznik nr 1 do pisma okólnego nr 7.2020. Rektora Uniwerystetu Szczecińskiego z dnia 24.03.2020r.Czytaj więcej →

 • 36/2020

  ZARZĄDZENIE NR 36/2020 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 19 marca 2020 r.   w sprawie ustalenia wysokości kwoty zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w roku kalendarzowym 2020.Czytaj więcej →