Góra

Monitor
Uniwersytetu Szczecińskiego

Uchwały senatu, zarządzenia rektora, zarządzenia kanclerza, inne akty prawa wewnętrznego podejmowane przez właściwe organy Uniwersytetu lub jego jednostek organizacyjnych.

Strategia Rozwoju
US

Strategia Rozwoju
Uniwersytetu Szczecińskiego
2019-2028

Statut
US

Statut Uniwersytetu Szczecińskiego
z dnia 30 maja 2019 r.
obowiązuje od dnia 1 października 2019 r.

Regulaminy
US

Udostępnianie informacji publicznej,
Regulamin Studiów Podyplomowych,
Regulamin ZFŚS

W Monitorze US ogłasza się:

 1. uchwały senatu,
 2. zarządzenia rektora,
 3. zarządzenia kanclerza,
 4. inne akty prawa wewnętrznego podejmowane przez właściwe organy Uniwersytetu lub jego jednostek organizacyjnych.

Rektor ogłasza w Monitorze US jednolity tekst aktów.

Monitor US prowadzony jest w formie elektronicznej na stronie internetowej Uniwersytetu. Akty prawne są publikowane w Monitorze US w formie uniemożliwiającej nieuprawnioną ingerencję w ich treść opublikowaną na stronie internetowej.

Najnowsze dokumenty

 • 70/2020

  ZARZĄDZENIE NR 70/2020 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 03 czerwca 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu podziału funduszu nagród i ich przyznawania nauczycielom akademickim w Uniwersytecie Szczecińskim Zarządzenie nr 70.2020 załącznik do Regulaminu podziału funduszu nagródCzytaj więcej →

 • 69/2020

  ZARZĄDZENIE NR 69/2020 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 02 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Egzaminacyjnej Uniwersytetu Szczecińskiego potwierdzającej stopień znajomości języka polskiego pozwalający na podjęcie studiów w języku polskim przez cudzoziemców  Czytaj więcej →

 • 68/2020

  ZARZĄDZENIE NR 68/2020 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 02 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej egzamin wstępny z języka polskiego dla osób posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane za granicą  Czytaj więcej →

 • 67/2020

  ZARZĄDZENIE NR 67/2020 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 01 czerwca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad i procedury przeprowadzania hospitacji i wizytacji w Uniwersytecie SzczecińskimCzytaj więcej →