Góra

Monitor
Uniwersytetu Szczecińskiego

Uchwały senatu, zarządzenia rektora, zarządzenia kanclerza, inne akty prawa wewnętrznego podejmowane przez właściwe organy Uniwersytetu lub jego jednostek organizacyjnych.

Strategia Rozwoju
US

Strategia Rozwoju
Uniwersytetu Szczecińskiego
2019-2028

Statut
US

Statut Uniwersytetu Szczecińskiego
z dnia 30 maja 2019 r.
obowiązuje od dnia 1 października 2019 r.

Regulaminy
US

Udostępnianie informacji publicznej,
Regulamin Studiów Podyplomowych,
Regulamin ZFŚS

W Monitorze US ogłasza się:

 1. uchwały senatu,
 2. zarządzenia rektora,
 3. zarządzenia kanclerza,
 4. inne akty prawa wewnętrznego podejmowane przez właściwe organy Uniwersytetu lub jego jednostek organizacyjnych.

Rektor ogłasza w Monitorze US jednolity tekst aktów.

Monitor US prowadzony jest w formie elektronicznej na stronie internetowej Uniwersytetu. Akty prawne są publikowane w Monitorze US w formie uniemożliwiającej nieuprawnioną ingerencję w ich treść opublikowaną na stronie internetowej.

Najnowsze dokumenty

 • 10/2020

  ZARZĄDZENIE NR 10/2020 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie zasad i procedury przygotowania oferty edukacyjnej dla studentów przyjeżdżających w ramach wymiany międzynarodowej Zarządzenie nr 10.2020 zał. 1 Zarządzenie nr 10.2020 zał. 2 Zarządzenie nr 10.2020 zał. 3Czytaj więcej →

 • 9/2020

  ZARZĄDZENIE NR 9/2020 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie planowania i rozliczania zajęć dydaktycznych w Uniwersytecie Szczecińskim Zarządzenie nr 9.2020 zał. 1 stawki za godziny ponadwymiarowe i umowy cywilno-prawne Zarządzenie nr 9.2020 zał. 2-ind-przydział-zajęć Zarządzenie nr 9.2020 zał. 3-plan-pracy-jednostki Zarządzenie nr 9.2020 zał. 4-zamówienie-na-wykonanie-zajęć Zarządzenie nr 9.2020 zał. 5-korekta-indywidualnego-przydzialu-czynności ZarządzenieCzytaj więcej →

 • 8/2020

  ZARZĄDZENIE NR 8/2020 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 20 stycznia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Stypendialnej Doktorantów w roku akademickim 2019/2020Czytaj więcej →

 • 7/2020

  ZARZĄDZENIE NR 7/2020 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przeciwdziałania mobbingowi w Uniwersytecie SzczecińskimCzytaj więcej →