Góra

Monitor
Uniwersytetu Szczecińskiego

Uchwały senatu, zarządzenia rektora, zarządzenia kanclerza, inne akty prawa wewnętrznego podejmowane przez właściwe organy Uniwersytetu lub jego jednostek organizacyjnych.

Strategia Rozwoju
US

Strategia Rozwoju
Uniwersytetu Szczecińskiego
2012-2020

Statut
US

Statut Uniwersytetu Szczecińskiego
z dnia 31 maja 2017 r.
obowiązuje od dnia 1 września 2017 r.

Regulaminy
US

Udostępnianie informacji publicznej,
Regulamin Studiów Podyplomowych,
Regulamin ZFŚS

W Monitorze US ogłasza się:

 1. uchwały senatu,
 2. zarządzenia rektora,
 3. zarządzenia kanclerza,
 4. inne akty prawa wewnętrznego podejmowane przez właściwe organy Uniwersytetu lub jego jednostek organizacyjnych.

Rektor ogłasza w Monitorze US jednolity tekst aktów, nie później niż w ciągu dwóch tygodni od dokonania zmiany danego aktu. Datę i podstawę prawną dokonanej zmiany wskazuje się na końcu tekstu jednolitego za pomocą odsyłacza, powiązanego ze zmienionym przepisem.

Monitor US prowadzony jest w formie elektronicznej na stronie internetowej Uniwersytetu. Akty prawne są publikowane w Monitorze US w formie uniemożliwiającej nieuprawnioną ingerencję w ich treść opublikowaną na stronie internetowej.

Najnowsze dokumenty

 • 9/2018

  ZARZĄDZENIE NR 9/2018 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 30 stycznia 2018 r.   w sprawie wprowadzenia na Uniwersytecie Szczecińskim wzoru druku zaświadczenia o przebiegu studiów doktoranckich   Działając na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 ze zm.) w związku z § 11Czytaj więcej →

 • 8/2018

  ZARZĄDZENIE NR 8/2018 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 30 stycznia 2018 r.   w sprawie utworzenia Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej na Wydziale Nauk o Ziemi   Działając na podstawie § 71 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Szczecińskiego przyjętego uchwałą nr 43/2017 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego w dniu 31 maja 2017 r. w związku z opiniąCzytaj więcej →

 • 7/2018

  ZARZĄDZENIE NR 7/2018 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za postępowanie związane z potwierdzeniem efektów uczenia się w roku akademickim 2017/2018   Na podstawie art. 99 ust. 1 pkt. 6 i ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz.U.Czytaj więcej →

 • 6/2018

  ZARZĄDZENIE NR 6/2018 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 25 stycznia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej i osób współpracujących dla przeprowadzenia naboru na semestr letni w roku akademickim 2017/2018Czytaj więcej →